Jämlika arbetsvillkor

Här har vi samlat vad som kan vara till nytta för dig vad gäller att skapa jämlika arbetsvillkor. Det handlar bland annat om kvinnor och mäns arbetsvillkor, hur vi på arbetsplatsen kan behålla medarbetare i alla åldrar och varför kvinnodominerade sektorer har sämre arbetsmiljö.

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Det är ett uppenbart problem att fler kvinnor än män är sjukskrivna, detta beror främst på arbetsmiljön och att kvinnor och män har olika yrken som därmed utsätter oss för olika risk. Arbetsmiljöforskningen har tagit fram kunskaper om sambandet mellan arbete och hälsa inom många områden men huruvida kunskapen omsätts i praktiken är bristfällig. Bron mellan forskning och praktik behöver förstärkas och företagshälsovården bör ses som en strategisk resurs i detta arbete.

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader

”Hur många medarbetare har cheferna ansvar för?” och ”Är det tydligt och klart för alla hur de ska prioritera när tiden inte räcker till? ”Innebär arbetet att ständigt lösa nya eller oförutsedda problem?”. Det är några av de frågor som ska besvaras i det nya digitala verktyget "Organisera för en jämställd arbetsmiljö", som Arbetsmiljöverket utvecklat för att analysera och synliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer.

Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader

Genusperspektiv på arbetsmiljö

Ju mer könsintegrerad en arbetsplats är, ju bättre är hälsan hos medarbetarna. Normer av vad som anses "kvinnligt" och "manligt" inverkar på såväl privatlivet som arbetslivet och leder därmed till att kvinnor och män exponeras olika för risker som leder till ohälsa. Därav är ett genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation ett viktigt steg mot att skapa mer jämlika arbetsvillkor. Här kan du läsa om förslag till handling och utöka dina kunskaper vad gällande genusperspektiv och arbetsmiljö.

Genusperspektiv på arbetsmiljö

Kvinnor och mäns arbetsvillkor

Vad det finns för samband mellan organisatoriska faktorer, psykosocial arbetsmiljö och hur vi mår samt hur det varierar mellan kvinnor och män beskrivs i detta avsnitt. Höga krav och begränsade resurser i arbetet hänger generellt samman med lägre arbetstrivsel, en ökad vilja att säga upp sin anställning, samt sämre psykisk och fysisk hälsa. Viktigt att tydliggöra är att det inte är ett "kvinnoproblem" utan att kvinnodominerade yrken har en sämre arbetsmiljö på grund av hur det är organiserat.

Kvinnor och mäns arbetsvillkor

Film om belastning för kvinnor och män på arbetsplatsen, Arbetsmiljöverket 2018

Unga kvinnor stressas av motstridiga krav

Motstridiga krav är något som präglar unga kvinnor när de ska träda in i yrkeslivet. Att leva upp till krav på självständighet och kompetens, samtidigt som traditionella förväntningar på dig som kvinna och rådande normer om vad femininitet är kantar vuxenblivandet. Genom genusmedveten och hälsofrämjande intervention lärde sig de studerade kvinnorna har bemästra sin oro och stress. Betoning ligger på att satsa på goda arbetsmiljöer för att förhindra lånvariga besvär.

Unga kvinnor stressas av motstridiga krav

Vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Kunskapen finns för att förändra och gå från ord till handling! De viktigaste slutsatserna från Arbetsmiljöverkets uppdrag ”Kvinnors arbetsmiljö” som bedrivits i projektform tillsammans med forskare sammanfattas i vitbok.  Läs om projektets samlade erfarenheter här!

Vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Inom ramen för projeketet har kunskapssammanställningar tagits fram, två av dem kan du läsa om på våra sidor; 

Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation

Kvinnors och mäns arbetsvillkor 

Äldre arbetskraft

Vi blir allt friskare, lever allt längre och arbetar i allt högre ålder! Fler äldre i arbetskraften är positivt för ekonomin eftersom produktiviteten ökar och näringslivet kan utnyttja kompetent och erfaren personal under längre tid. Kunskap om arbetsmiljö i relation till den äldre arbetskraften beskriver hur vi kan ta tillvara på denna resurs och även vad som krävs för att vi ska må bra och vilja arbeta högre upp i åldrarna.

I alla åldrar

Äldre i arbetslivet

Hållbart arbetsliv i en åldrande befolkning, 2016

Kan vi jobba tills vi blir 75? IFAU 2015

ArbetsKraft, ett forskningsprojekt som syftar till att ta till vara äldre arbetskraft 

Relaterad information

Arbete och självrapporterad hälsa bland svenska kvinnor och män, stressforskningsinstitutet.se

Arbetsorsakade besvär 2018

Läs mer i ISM-rapport 21

Kap 7 Nyckelfaktorer för hälsa på arbetsplatsen

Kontakt

Utvecklingsledare organisation och ledarskap Lisa Björk

lisa.m.bjork@vgregion.se

Utvecklingsledare och projektansvarig ArbetsKraft Agneta Lindegård Andersson

agneta.lindegard@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-12-10 13:58