Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi utgår från Arbetsmiljöverkets författningssamling om organisatorisk och social arbetsmiljö. Här kan du hitta mer fakta och exempel på de villkor och förutsättningar som påverkar medarbetarnas hälsa på organisationsnivå.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Med organisatorisk arbetsmiljö menas de villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet och handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Med social arbetsmiljö menas  hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss i arbetet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, Arbetsmiljöverket

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, vägledning, Arbetsmiljöverket 2016

Verktyg för att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsbelastning

Arbetsgivaren skall se till att det inte uppstår en ohälsosam arbetsbelastning. Som chef är det viktigt att vara uppmärksam på om/när det börjar bli obalans. Det kan handla om tidiga tecken på stress hos medarbetare men också i arbetsgrupper och arbetsplatser.

Arbetsbelastning

Arbetsinnehåll

Det handlar om tydliggöra arbetsuppgifter och hur dessa skall utföras samt vilka resultat som skall uppnås. Och inte minst att få hjälp att prioritera när så behövs.

Arbetsinnehåll

Arbetstider

Våra arbetstider har stor betydelse för hälsan. Arbetstidernas förläggning, möjlighet att påverka och inte minst återhämtning både under arbetspasset och efter, spelar stor roll.

Arbetstider

Delaktighet och handlingsutrymme

Det handlar om hur och när arbetet utförs, inflytande på organisationen samt möjlighet att använda sin kunskap och erfarenhet. Alla strävar efter delaktighet, men hur lyckas man med det?

Delaktighet och handlingsutrymme

Kommunikation

Kännetecknande för såväl friska företag som kommuner och landstingen är bland annat att de hade en tydlig och nära kommunikation såväl vertikalt som horisontellt. Vad innebär det? Här finns även kunskap och metoder för dialog och kommunikation.

Kommunikation

Krav, resurser och ansvar

Resurser skall anpassas till kraven. Om det blir en upprepad eller långvarig obalans leder det till en ohälsosam arbetsbelastning. Så vilka är de olika kraven och vilka resurser kan man stärka för att åstadkomma balans?

Krav, resurser och ansvar

Kränkande särbehandling och mobbning

Kränkande särbehandling är handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem. Här har vi samlat olika dokument och länkar som kan vara till stöd i arbetet för att förebygga och ta hand om de som drabbas, vare sig det gäller kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller mobbning.

Kränkande särbehandling och mobbning

Ledning och styrning

Ledare och ledarskap kan påverka medarbetares hälsa, välbefinnande, arbetstillfredsställelse, sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Men hur? Och vad kännetecknar friska företag och verksamheter när det gäller ledning och styrning?

Ledning och styrning

Social arbetsmiljö

Med social arbetsmiljö menas hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss i arbetet. Social stöd är en viktig del.

Social arbetsmiljö

Övriga länkar

ISM:s forskning om organisation, arbetsmiljö och ledarskap

Ledarskap och organisation, suntarbetsliv.se

Läs mer i ISM-rapport 21

Kap 8 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Boktips

Arbets- & organisationspsykologi- Individ och organisation i samspel,
Gunnar Aronsson m.fl, Natur & Kultur, 2011

Psykosocial arbetsmiljö - Begrepp, bedömning och utveckling,
Mats Eklöf, Studentlitteratur, 2016

Sociala relationer i arbetslivet - Studier från föränderliga arbetsplatser,
Annika Härenstam och Eva Bejerot (red), Gleerups utbildning AB , 2011

Kontakt

Utvecklingsledare organisatorisk och social arbetsmiljö Linda Corin

linda.corin@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-05-31 07:09