Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktivitetsbaserat arbetssätt i Nya Regionens hus

Invigning Nya Regionens Hus i Skövde

I Västra Götalandsregionen (VGR) flyttade nov. 2018-juni 2019 1900 medarbetare in i Nya Regionens hus (NRH) i Skövde och Göteborg. Samtidigt infördes ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABK). 2020 infördes ABK även på ett kontor i Mölndal med 1000 medarbetare. ISM bedriver följeforskning i samarbete med VGR och Chalmers. Syftet är att utvärdera flytten till ett aktivitetsbaserat kontor avseende effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet samt upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse.

Projektnamn

Nya Regionens hus i Göteborg och Skövde – Följeforskning av effekterna av flytt till nya lokaler med aktivitetsbaserade kontorsmiljöer.

Projektbeskrivning

Projektet är upplagt som följeforskning av pågående förändringsprocess för de medarbetare som flyttat till Nya Regionens hus med ett aktivitetsbaserat arbetssätt.  I forskningsprojektet kommer vi exempelvis att använda data från den enkät som regionen samlar in inom ramen för projektet, men också komplettera med kvalitativ datainsamling. 

Syfte

Att utvärdera effekterna på arbetsmiljö, självskattad produktivitet och upplevd hälsa och arbetstillfredsställelse av en övergång till aktivitetsbaserat arbetssätt vid Nya Regionens hus i Västra Götalandsregionen.

Genomförande

En baslinjemätning har genomförts två månader före flytt. Uppföljning  sker sex respektive 18 månader  efter att flytten är genomförd. Det innebär för närvarande att en sex-månaders enkät är genomförd i båda husen och i Skövde även en 18-månadersenkät. Uppföljning kommer även att ske via den medarbetarenkät som regionen utför bland sina anställda vartannat år.  Vi har även att genomfört fokusgruppsintervjuer och observationer. Forskningsprojektet har en interaktiv forskningsdesign, vilket bland annat innebär att planering och resultatåterkoppling sker i nära dialog med husledning och chefer i de olika husen. 

Datainsamling och återkoppling i Skövde

I Skövde genomfördes 11 fokusgruppsintervjuer med medarbetare under hösten 2019 och i början av 2020 kompletterades dessa med 6 individuella chefsintervjuer. Under hösten genomfördes även observationen av kontoret i Skövde och hur dess olika arbetsplatser användes. Ett preliminärt resultat från denna datainsamling har återkopplats till husledning och chefsgrupp i Skövde under våren. Nu har en rapport baserad på fokusgruppsintervjuer och observationer överlämnats till berednings- och chefsgrupp i Skövde. Utifrån resultatet togs fram ett underlag för förbättringsarbetet med identifierade förbättringsbehov, viktning av dessa samt rekommendationer och förslag för åtgärder, vilka avslutar rapporten. Den kvalitativa datainsamlingen genomfördes hösten 2019 innan Covid-19 pandemin. Våra resultat, rekommendationer och slutsatser är baserade på insamlade data och tar inte hänsyn till pandemins konsekvenser.

I maj-juni 2020 fick medarbetare i Regionens Hus i Skövde besvara en enkät18 månader efter inflyttning. Tidigare enkäter har gjorts i båda husen två månader före samt sex månader efter inflyttning. Arbetsmiljöfrågorna vill vi ha svar på utifrån hur det är att arbeta i Regionens Hus, men då hälsofrågorna avser den närmaste tiden när många har arbetat hemma, är det även intressant att analysera resultatet utifrån den aspekten. Nu överlämnas en rapport från 18-månadersenkäten till cheferna samtidigt med rapporten från fokusgruppsintervjuer och observationer.

Datainsamling och återkoppling i Göteborg

I Göteborg genomfördes mars- maj 2020 fokusgruppsintervjuer med medarbetare. En intresseansökan hade gått ut till samtliga medarbetare och chefer. 161 medarbetare har visat intresse, vilket motsvarar 10 % av de som arbetar i huset. Vi har valt att genomföra dessa intervjuer trots Covid - 19, genom att erbjuda de som vill att delta via Skype medan övriga deltagare och intervjuare (Maral Babapour Chafi och Annemarie Hultberg) satt i ett mötesrum.

Av de 129 deltagarna i de 30 fokusgruppsintervjuerna valde 79 att delta digitalt, medan övriga deltog i rummet. Vi uppmanade alla att svara på våra frågor utifrån hur det var att arbeta i huset när det var "business as usual", vilket har fungerat mycket bra. I maj genomfördes även fokusgruppsintervjuer med chefer, totalt fem styck plus en individuell intervju. Observationer genomförs när verksamheten i huset fungerar som normalt igen, vilket i dagsläget ser ut att dröja ännu ett tag.

Liksom i Skövde arbetar en berednings- och chefsgrupp med justeringar utifrån identifierade behov. Ett preliminärt resultat kommer att återkopplas hösten 2020 för både Skövde och Göteborg, och vara en del i det fortsatta arbetet med att utveckla arbetssätt och arbetsmiljö i de båda husen. Även om analysen av resultatet från fokusgruppsintervjuerna pågår för fullt deltar Maral Babapour och Annemarie Hultberg från forskningsprojektet i förändringsarbetet och har möjlighet att ge stöd utifrån forskningen och vad medarbetarna har framfört.

Förväntat resultat

Tidigare forskning visar att utfallet avseende upplevd hälsa och produktivitet är kontextberoende och påverkas i hög grad av hur processen som lett fram till beslutet om att man ska arbeta aktivitetsbaserat har gått till. Med detta forskningsprojekt, som genomförs i nära samverkan mellan forskning och praktik, hoppas vi kunna bidra med användbar kunskap i såväl planering som förbättring av arbetsmiljön i redan befintliga kontorsmiljöer där man jobbar aktivitetsbaserat.

Publicerat

Utifrån forskningsprojektet har ännu inga vetenskapliga artiklar publicerats, men här finner du annan forskning inom fältet, som forskare från ISM varit involverad i samt övriga rapporter inom området från ISM. 

Preferenser i aktivitetsbaserad miljö, 2020

Sammanfattning av forskningsläget avseende ABW, februari 2019

När trender styr och forskning pågår. Tidskriften Bulletin nr 2, 2020. Sidan 8.

De platserna är populärast på kontoret, suntarbetsliv mars 2020

Här byter alla arbetsplats varje dag, Dagens Samhälle, februari 2020

Övriga länkar

Forskning pågår - trots Coronapandemin, maj 2020

Aktivitetsbaserat kontor

Projektnamn
Nya Regionens hus i Göteborg och Skövde – Följeforskning av effekterna av flytt till nya lokaler med aktivitetsbaserade kontorsmiljöer.

Finansiering
Arbetsmiljödelegationen i Västra Götalandsregionen

Forskningsområde 
Arbetsliv 

Projektmedlemmar 
Agneta Lindegård Andersson, Maral Babapour Chafi, Annemarie HultbergIngibjörg Jonsdottir och Lillemor Harnell 

Externa projektmedlemmar 
Marie Strid

Kontaktperson 
Maral Babapour Chafi

Senast uppdaterad: 2020-09-02 07:47