Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

StratSAM - Strategisk samverkan i offentlig sektor

StratSAM

Den arbetsrelaterade ohälsan ökar i Sverige. Förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete gynnar både anställda och verksamhet och kan öka arbetstillfredsställelse och prestationsförmåga samt minska sjukfrånvaro. Men det saknas modeller och processer för att kunna arbeta förebyggande och främjande på organisationsnivå.

Om vi ska lösa dagens ohälsa, måste en förflyttning av perspektiv, från att enbart rusta och rehabilitera individer till att främja organisationer ske. Detta kräver ett processinriktat arbetssätt och ett organisatoriskt perspektiv. Ledningen måste vara involverad i processen liksom viktiga stödjande strategiska funktioner såsom HR och företagshälsovård.

Introduktion

Om projektet

Sedan 2017 har Västra Götalandsregionen avsatt 15 miljoner kronor årligen för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron bland regionens anställda. En del av dessa medel har använts för att verksamheter ska kunna söka medel för att genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöinsatser, utöver det systematiska arbetsmiljöarbetet. En annan del av dessa medel har öronmärkts till verksamheter med särskilt stort behov av hjälp och stöd och gett möjligheter till att utveckla ett nytt proaktivt arbetsmiljöförbättrande arbetssätt med organisatoriskt fokus.

Inom detta forskningsprojekt bedriver forskare från ISM och Göteborgs universitet följeforskning på denna Arbetsmiljösatsning som nu är inne på sitt fjärde år.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra med kunskap som leder till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetsmiljöarbete som i sin tur kan leda till en förbättrad arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro inom arbetslivet. Ett särskilt stort fokus i projektet riktas mot hur andelen organisatoriska åtgärder, dvs åtgärder som syftar till att förbättra förhållanden på arbetsplatsen snarare än stärka enskilda individer, kan ökas och hur effekterna av dessa kan utvärderas.

Genomförande

Inom en del av Arbetsmiljösatsningen har chefer tillsammans med sina HR-resurser under fyra års tid kunnat ansöka om medel för att genomföra främjande och förebyggande insatser inom arbetsmiljöarbetet. Under 2017–2018 kom det in 154 ansökningar som innefattade en beskrivning av verksamhetens arbetsmiljöproblem och föreslagna åtgärder för att lösa problemen. Ansökningarna har analyserats och resultatet visar att chefer nästan uteslutande beskriver problem på organisatorisk nivå (dvs problem som inte har med enskilda individer och/eller grupper att göra) men endast en tredjedel av åtgärderna som föreslås syftar till att åtgärda problem på organisatorisk nivå. Vanligast är istället att åtgärder som syftar till att stärka enskilda individer på arbetsplatsen föreslås. För tillfället pågår fördjupade analyser kring vilka enheter som skickade in ansökningar, hur stor andel av de beviljade åtgärderna som genomfördes samt vilka förutsättningar chefer och HR behöver för att lättare kunna identifiera effektiva åtgärder inom arbetsmiljöarbetet.

I en annan del av Arbetsmiljösatsningen har verksamheter med hög sjukfrånvaro i kombination med hög personalomsättning identifierats och erbjudits att medverka i en intervention med syfte att förbättra arbetsmiljön. Åtta verksamheter tillfrågades och samtliga önskade delta. De fick bland annat resurser i form av processtöd som tillsammans med ledningen identifierade, prioriterade och genomförde åtgärder inom arbetsmiljöområdet. För att kunna skilja effekter från interventionerna från effekter från andra samtidigt pågående förändringar inom arbetsmiljön krävs både en studiedesign och statistiska metoder som klarar av att skilja dessa effekter åt. Just nu arbetar vi med att analysera eventuella effekter på sjukfrånvaron och/eller personalomsättningen för de medverkande verksamheterna.

I en tredje och sista del av projektet har några av de åtta verksamheterna med hög sjukfrånvaro i kombination med hög personalomsättning valts ut för att kunna studera hur chefer inom verksamheter med arbetsmiljöproblem tar sig an arbetsmiljöarbetet. Detta har undersökts genom bland annat intervjuer med såväl chefer, medarbetare och stödfunktioner inom verksamheterna.

Det handlar främst om att fånga hur man tidigt hade kunnat upptäcka behov av preventiva och hälsofrämjande insatser samt hur informell och formell information eventuellt har använts för att fånga upp och analysera svaga och tidiga signaler. 

Fakta om projektet

Projektnamn
Strategisk samverkan samt utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljö inom offentlig sektor (StratSAM)

Finansiering
AFA 

Projektperiod 
3 år 

Forskningsområde 
Arbetsliv 

Projektmedlemmar 
Ingibjörg Jonsdottir, Marica Heimdahl, Lisa Björk, Linda Corin, Jonathan Severin, Magnus Åkerström, Ewa Wikström (Göteborgs Universitet) Roy Liff (Göteborgs Universitet)

Kontaktperson 
Ewa Wikström  (Projektledare)
Marica Heimdahl (Projektkoordinator)

Senast uppdaterad: 2018-12-17 14:26