Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medarbetarskap (Lic.avhandling)

Avhandlingen bygger på två artiklar som beskriver hur ett medarbetarskap formas i en arbetsgrupp samt hur man kan använda APT som en hälsofrämjande arena.

Titel

Critical conditions for co-workership in healthcare organizations: A workplace health promotion perspective

Författare

Caroline Bergman, Institutet för stressmedicin

Bakgrund

För att uppnå en god arbetsmiljö är samarbetet mellan chef och medarbetare av stor betydelse. Det finns mycket forskning om ledarskap medan det är mer begränsat vad gäller forskning om t.ex. organisatoriska förutsättningar för medarbetarskap. Det behövs mer kunskap om medarbetarskap utifrån medarbetarnas perspektiv.

Metod

Resultatet från de två studierna i avhandlingen har tagits fram genom en kvalitativt mixad metoddesign där data samlades in via ett flertal olika kvalitativa metoder: observationer på arbetsplatsträffar, fokusgruppsintervjuer med medarbetare, intervjuer med chefer och feedbackseminarium.

Resultat

Resultatet från studie I som handlade om arbetsplatsträffar (APT) inom Hälso- och sjukvård, visade på stora variationer i hur dessa organiserades i antal, längd, möblering samt form av kommunikation; om information eller dialog dominerade. Den mesta mötestiden ägnades åt det kliniska arbetet. Medarbetarna såg APT inte bara som ett forum för information, utan även en möjlighet till delaktighet och inflytande.

Studie II handlade om hur medarbetarna uppfattar begreppet medarbetarskap. Resultatet visar att det formas som en kollektiv process medarbetare emellan, utan att chefen är inblandad. I resultatet utkristalliseras fem kategorier som representerar olika uppfattningar om förutsättningar för medarbetarskap: grupptillhörighet och strävan mot gemensamma mål, samarbete över professionella och organisatoriska gränser, arbetslivserfarenhet och tillit till varandras kompetens, socialt klimat och känsla av gemenskap, delaktighet och inflytande.

Slutsats

Medarbetarna i en hälso- och sjukvårdsorganisation uppfattade begreppet medarbetarskap som en kollektiv process, där andra kollegor var inkluderade men inte chefen. Förutsättningar för medarbetarskap såsom delaktighet och inflytande, socialt stöd och kommunikation var mestadels relaterat till medarbetarnas vardagsarbete, särskilt det kliniska arbetet, och inte i någon större omfattning till organisationen i sin helhet. Arbetsplatsträffar verkar vara ett välfungerande forum för att främja ett utvecklat medarbetarskap, trots att innehållet och utformningen av arbetsplatsträffar kan variera mellan olika arbetsplatser.

Publicerat

Critical conditions for co-workership in healthcare organizations. A workplace health promotion perspective 

Lic-uppsats Caroline Bergman, 2018

I) Bergman C, Dellve L and Skagert K, Exploring communication processes in workplace meetings: A mixed methods study in a Swedish healthcare organization.

Arbetsplatsträffar 2016

II) Bergman C, Löve J, Hultberg A, Skagert K, Employees´conceptions of coworkership in a Swedish health care organization

Medarbetarskap inom hälso- och sjukvården, 2017

 

Senast uppdaterad: 2019-08-09 10:46