Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

KART-studien

KART står för Kartläggning av arbetsmiljö, stress och hälsa och datainsamlingen pågick 2004-2010. När KART-studien startade hade långtidssjukskrivningarna ökat sedan slutet av 1990-talet och den psykiska ohälsan svarade för en allt större andel av denna. Idag känns frågan lika angelägen, då problemen kvarstår i form av ohälsa och hög sjukfrånvaro.

Syfte

Syftet med KART-studienär dels att beskriva de upplevda förhållandena för olika typer av verksamheter och yrkesgrupper, dels att analysera samband mellan faktorer i arbetet, stressupplevelse och utvecklingen av hälsa och välbefinnande. Resultaten har redovisats i ett flertal ISM-rapporter samt internationella vetenskapliga publikationer, som vi samlat här.

Balanserad närvaro

Balanserad närvaro var associerat med bibehållen hälsa och prestationsförmåga efter två år medan sjuknärvaro visade samband med nedsatt hälsa, utbrändhet, sjukfrånvaro och minskad prestationsförmåga.

Närvaro, hälsa och prestationsförmåga, 2011

Chefers omsättning

Syftet med studien var att undersöka chefers omsättning och hälsa i en större hälso- och sjukvårdsorganisation samt identifiera viktiga individuella och arbetsrelaterade faktorer som kan stödja att man är kvar som chef med bibehållen hälsa. 

Chefers omsättning, 2011

Balans i vardagen

I dessa studier har man även gått utanför arbetsplatsen, och tittat på balansen mellan arbete och fritid och hur det relaterar till stress och hälsa. 

Occupational imbalance and the role of perceived stress, 2017

Vardagliga aktiviteter, 2016

Balans i vardagen, 2010

Fysisk aktivitet

Graden av fysisk aktivitet är relaterad till självupplevd stress, mental hälsa och arbetsförmåga, liksom framtida utveckling av stressrelaterade symtom. Individer som är under hög stressbelastning upplever mindre symtom om de är fysiskt aktiva.

Fysisk aktivitet ger bättre sömn trots skiftarbete, 2017

Aktivitetsmönster över tid, 2014

Skydd mot psykisk ohälsa, 2014

Arbetsförmåga - fysisk aktivitet, 2013

Hälso- och sjukvårdspersonals deltagande, 2011

Fysisk aktivitet förebygger stress, 2010

Stress och muskuloskeletal smärta

Syftet var att belysa detta samband genom att studera eventuella interaktioner mellan exponering för ogynnsamma psykosociala faktorer (höga krav och låg kontroll), upplevelse av hög stress, och utveckling av muskuloskeletal smärta.

Arbetsförmåga vid stress och smärta, 2014

Ansträngning, värk och smärta, 2012

Psykosociala arbetsförhållanden, 2011

Metodutveckling för användbara verktyg

Frågeformuläret i KART-studien baserades i huvudsak på etablerade frågeinstrument, men också frågor som utvecklats specifikt för studiens syfte. Inom ramen för KART-studien har ett flertal instrument modifierats, vidareutvecklats och validerats. 

Aspekter på validitet, avhandling 2015

Stress-Energi formuläret, 2015

Stress-Energi formuläret, validering, 2015

Metodologiska aspekter, Lic uppsats 2013

Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, 2012

Instrument för självskattat UMS, 2010

Hur kan vi mäta stressupplevelsen på arbetet och på fritiden, Emina Hadžibajramović på nätverksträff den 8 mars 2016

Rapporter utifrån KART-studien

ISM-rapport 17 lyfter fram de viktigaste slutsatserna från hela KART-studien 2004-2010. Den  kompletterar även tidigare rapporter utifrån vetenskapliga artiklar som publicerats efter tidigare KART-rapporter samt presenterar nya analyser utifrån studien.

ISM-rapport 17 och tidigare KART-rapporter

Kontakt

Med. Dr. Emina Hadžibajramović emina.hadzibajramovic@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2017-02-21 13:00