Arbetsförmåga och arbetsrelaterad stress

En kombination av olika faktorer kan förvarna om nedsatt arbetsförmåga. Det visar en studie där forskarna undersökte kopplingen mellan arbetsförmåga och ett antal faktorer, som obalans i vardagen och överengagemang på jobbet.

På den här sidan kan du läsa en svensk sammanfattning av studien. 

Titel

Perceived work stress, overcommitment, balance in everyday life, individual factors, self‑rated health and work ability among women and men in the public sector in Sweden – a longitudinal study

Författare

Carita Håkansson, Gunvor Gard, Agneta Lindegård.

Bakgrund och syfte: Faktorer för att förutsäga arbetsförmåga

Tidigare forskning har visat att en persons arbetsförmåga påverkas av faktorer i både arbetslivet och privatlivet. Syftet med denna studie var att undersöka om en kombination av några sådana faktorer kan användas för att förutsäga förändringar i arbetsförmågan hos kvinnor och män som jobbar i den offentliga sektorn i Sverige. Faktorerna som undersöktes var följande:

  • upplevd arbetsstress
  • ”överdrivet” engagemang i arbete eller privatliv
  • balans i vardagen
  • några individuella faktorer, bland annat ålder och utbildningsnivå
  • självskattad hälsa.

Metod: Deltagarna fick svara på en enkät

Deltagarna i studien valdes ut slumpmässigt bland anställda inom hälso- och sjukvårdssektorn i Västra Götalandsregionen. Totalt deltog 2 223 personer. De fick svara på en enkät vid två tillfällen med två års mellanrum. Enkäten omfattade frågor om arbetsstress, balans i vardagen, några individuella faktorer och hur personerna bedömde sin hälsa. Deltagarna fick också svara på hur de upplevde sin arbetsförmåga.

Resultat: Hälsa hade starkast koppling till arbetsförmåga

För både kvinnor och män var självskattad dålig hälsa den faktor som hade starkast koppling till en nedsatt arbetsförmåga. Det var alltså personer som svarade att de hade dålig hälsa i den första enkäten, som oftast svarade att deras arbetsförmåga hade försämrats två år senare.

Men en nedsatt arbetsförmåga kunde förutsägas med andra faktorer också. För kvinnor handlade det om en obalans i vardagen och ett ”överdrivet” engagemang i arbetet eller privatlivet. För män var det obalans i vardagen och låg utbildningsnivå.

Slutsats: En kombination av faktorer för att förutsäga arbetsförmåga

Nedsatt arbetsförmåga kunde kopplas till en kombination av olika faktorer, som självskattad dålig hälsa, obalans i vardagen och överengagemang på jobbet eller privat. Detta resultat visar att arbetsförmåga karaktäriseras av flera faktorer, och det är något som bör beaktas i de hälsofrämjande program som implementeras i arbetslivet.

Publicerat

Archives of Public Health, 2020