Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykosociala arbetsförhållanden

Om sambandet mellan psykosociala arbetsförhållanden, stress och utvecklingen av muskuloskeletal smärta

Titel

Longitudinal relations between psychosocial work environment, stress and the development of musculoskeletal pain

Författare

Pernilla Larsman, Agneta Lindegård, Gunnar Ahlborg, Institutet för stressmedicin Göteborg

Bakgrund

Att exponeras för ogynnsamma psykosociala förhållanden på arbetsplatsen har i tidigare forskning ansetts vara en viktig faktor bakom uppkomsten av ospecifik värk/smärta från muskulaturen. Främst genom att sådana förhållanden ansetts kunna leda till arbetsrelaterad stress som i sin tur skulle kunna leda till symtom från muskulaturen. Dock är det få tidigare studier som följt exponerade personer longitudinellt det vill säga. över tid

Syfte

Syftet med undersökningen var att testa denna hypotes i en longitudinell studie.

Metod

En kohort av anställda i Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan följdes under 3 år avseende eventuella samband mellan krav/kontroll (Karasek och Teorells modell) och muskuloskeletal värk/smärta.

Resultat

Exponering för höga krav kan resultera i arbetsrelaterad stress. Denna studie gav inte något stöd för hypotesen om att höga krav och låg kontroll skulle påverka upplevd muskuloskeletal smärta. Inte heller att sådan smärta skulle föregås av upplevd stress. Då svagheten med studien var att muskuloskeletal smärta inte delades upp efter var den var lokaliserad kan ha bidragit till det "negativa" resultatet. Ytterligare forskning riktad mot att undersöka psykosociala faktorers inverkan på muskuloskeletal smärta i till exempel nacke/skuldra är därför nödvändig.

Slutsats

Resultaten indikerade vikten av preventiva åtgärder i syfte att förbättra ogynnsam exponering för "dålig" psykosocial arbetsmiljö för att förhindra uppkomsten av stressrelaterad ohälsa.

Publicerat

Stress & Health, 2011

Senast uppdaterad: 2017-03-08 13:44