Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patienter i primärvården

Det är mycket vanligt att patienter som söker primärvårdsläkare upplever att de är stressade, oberoende vad de söker läkare för. Vid upplevd stress är det vanligt med symtom på psykisk ohälsa av olika slag. En stor andel av dessa patienter har symtom som talar för såväl utmattningssyndrom som ångest och depressionsjukdom.

Titel

Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary care - an observational study

Författare

Lilian Wiegner, Institutet för stressmedicin Göteborg, Dominique Hange och Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Det är välkänt att långvarig stress kan leda till psykisk ohälsa. Vi ville undersöka hur vanligt det är att patienter i arbetsför ålder som söker primärvård, upplever sig stressade. Dessutom ville vi undersöka hur stor andel av de stressade patienterna som hade symtom på utmattning, ångest och eller depression. Kombinationen av stress och denna typ av psykisk ohälsa, är inte tidigare studerat i en primärvårdsbefolkning.

Metod

Studien var uppdelad i flera steg. Alla patienter som sökte läkare de aktuella dagarna tillfrågades om att delta, oberoende om de sökte för stress eller inte. 587 av de 689 tillfrågade accepterade, 377 kvinnor och 210 män.

I steg ett fick de fylla i ett screeningformulär med frågor om kön, ålder, civilstånd, anställningsform, aktuell orsak till besöket samt en validerad fråga från QPS Nordic om stress. Frågan löd: Stress är ett tillstånd där du känner dig spänd, rastlös, nervös eller orolig eller inte kan sova på natten för att du tänker på problem hela tiden. Känner du av sådan stress för närvarande? Det fanns fem svarsalternativ "inte alls" och" bara lite" bedömdes som stressgrad 1, "till viss del", stressgrad 2 och "ganska mycket" och "väldigt mycket", stressgrad 3.I nästa steg delades ytterligare formulär ut till dem som angivit de högre graderna av upplevd stress (stressgrad 2-3). Vi bedömde symtom på utbrändhet/utmattning med hjälp av Shirom-Melamed Burnout frågeformulär (SMBQ) och självskattat utmattningssyndromformulär (s-UMS). Hospital Depression and Anxiety scale-frågeformulär (HAD) användes för att bedöma möjlig depression och ångest.

Resultat

345 (59%) av studiepatienterna angav stressgrad 2 eller 3, 237 kvinnor och 108 män. Tidigare studier har visat att kvinnor och ensamstående oftare upplever sig stressade, än i befolkningen i stort, vilket påvisades även i vår studie.

Två tredjedelar av patienterna med högre stressnivåer (stressgrad 2-3) hade symtom som talade för hög grad av utbrändhet och närmare hälften i samma grupp hade symtom som talade för UMS. Depressions- och ångestsymtom var vanligt bland stressade patienter. 33 % av dem med stressgrad 3, hade symtom som talade för depression och 64 % symtom som pekade mot ångestsjukdom.

Slutsats

Det är mycket vanligt att patienter som söker primärvårdsläkare upplever att de är stressade, oberoende vad de söker läkare för. Vid upplevd stress är det vanligt med symtom på psykisk ohälsa av olika slag. En stor andel av dessa patienter har symtom som talar för såväl utmattningssyndrom som ångest och depressionsjukdom.

I nästa steg kommer vi att kartlägga hur stor andel som uppfyller kriterierna för dessa sjukdomar vid klinisk undersökning.

Publicerat

BMC Family Practice, 2015

Sahlgrenska akademin, 2015

Senast uppdaterad: 2017-03-03 15:56