PRIMA

PRIMA-projektet - Primärvård för arbetsåtergång syftade till att utveckla och utvärdera införandet av ett arbetssätt som stimulerar återgång i arbete bland patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet pågick 2016-2018, finansierat av FORTE. Just nu pågår analys av insamlade data såsom intervjuer.

Om interventionen

I Prima-studien ingick en interventionsgrupp med 12 vårdcentraler och en kontrollgrupp med 11 vårdcentraler. Målet var att rekrytera totalt 460 patienter som har en anställning.

Interventionsstudien bestod av tre delar:

 1. En utbildningsdag som leds av ISM, som riktar sig till doktorer och rehabkoordinatorer på de elva vårdcentralerna. Den handlar om arbetets betydelse för den stressrelaterade psykiska ohälsan, när man insjuknar, när man ska rehabiliteras och tillfriskna, och vilka kriterier som gäller för att diagnosticera utmattningssyndrom.
 2. Ett strukturerat arbetssätt som innebär ett tätt samarbete mellan läkare och rehabkoordinator.
 3. Medicinsk expertkunskap från ISM i form av en hjälplinje dit läkaren och rehabkoordinatorn kan ringa och diskutera patientfall med Kristina Glise, överläkare på ISM.

Åtgärder på arbetsplatsen

Vi ser just nu i Sverige en mycket besvärande utveckling vad gäller sjukfrånvaro till följd av ångestsyndrom, depression och stress. Andelen långtidssjukskrivningar på grund av psykisk diagnos har ökat kraftigt sedan 2010 och låg 2014 på 35 %, högsta siffran sedan 1999. I flera nya kunskapsöversikter och utvärderingar kring sambanden mellan arbete och psykisk ohälsa konstateras att åtgärder på arbetsplatsen är av avgörande betydelse för lyckad rehabilitering.

Ett riktat projekt till primärvården

En stor andel av dessa patienter vänder sig först till primärvården. Primärvården bedöms i stor utsträckning sakna förutsättningar för att tidigt inkludera arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet, vilket är bekymmersamt. Detta projektet riktar sig till primärvården och utgår från varje patients unika situation och arbetsplatsen som en viktig arena för lyckad rehabilitering. I projektet har man testat en metod där primärvårdens läkare hänvisar patienten till rehabkoordinatorn, för att kartlägga patientens hela situation och för att inkludera arbetsgivaren i rehabiliteringen.

Lathund för arbetsåtergång

Arbetssättet är delvis utvecklat under det mångåriga arbetet med att behandla patienter med stressrelaterad ohälsa som bedrivits vid Institutet för stressmedicin (ISM). I projektet har man även tagit fram en lathund för arbetsgivarens planering för arbetsåtergång.

Exempel på råd är

 • Börja med enkla definierade arbetsuppgifter, väl avgränsade i tid och omfattning. Initialt kan det vara helt andra arbetsuppgifter än de ordinarie
 • En sak i sänder utan tidspress
 • Aldrig dator och mobil samtidigt
 • Lugn miljö, gärna avskild arbetsplats, helst möjligheter att stänga dörren, patienterna störs av höga ljud och för mycket intryck
 • Möjlighet att kunna avbryta arbetet för vilaÖverblickbara arbetsuppgifter, t e x genom veckoplanering
 • Långsamt ökande aktivitet på alla plan, inkluderande såväl arbetstidens omfattning som komplexiteten på arbetsuppgifterna
 • Regelbunden avstämning med arbetsledarenStödperson i arbetslaget som kan påminna om att hålla tider och ta paus
 • Följ upp med flera avstämningsmöten
 • I särskilt svåra fall och vid konflikter, kan samordningsinsatser med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vara av värde. Patienten arbetstränar då på annan arbetsplats än den ordinarie, och är tjänstledig från sitt vanliga arbete. Efter en tids arbetsträning kan återgång till den gamla arbetsplatsen övervägas, alt att söka nytt arbete

Publicerat

PRIMA-protokollet, 2018

Mer att läsa om PRIMA

Webföreläsning med Lisa Björk 16 oktober

ISM presenterar primärvårdsstudie på Nordisk konferens

Läs om var man står i projektet just nu, Arbetslust 2017:2 (juni)

Tidig kontakt med chefen kan ge snabbare återgång i arbete, suntarbetsliv.se

Folder om PRIMA-projektet

Kontakt

För frågor eller synpunkter, välkommen att höra av dig till

prima@vgregion.se

Projektledare Fil.Dr. Lisa Björk lisa.m.bjork@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-10-17 17:04