UMS - utredning och behandling

Den kliniska forskningen som bedrivs vid ISM handlar framför allt om att öka kunskapen om patienter som uppfyller kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom (UMS).

Vi har under 10 års tid samlat information avseende stressbelastning, symtomutveckling, kliniska fynd och prognostiska tecken hos UMS-patienter.

En omfattande kartläggning har genomförts avseende symtombörda och symtomutveckling och detta har nu publicerats både i form av ett antal vetenskapliga artiklar samt också i en doktorsavhandling som försvarades av Kristina Glise under 2014. Stort fokus i de kliniska studierna om UMS har legat på att undersöka om det förekommer några könsskillnader.

Vi har också publicerat flera vetenskapliga studier avseende möjliga biologiska förändringar hos patienter med UMS. Bland annat har vi visat att stresshormonet kortisol inte verkar vara någon användbar markör vid diagnostik eller bedömning av prognos för diagnosen utmattningssyndrom.

Vi arbetar för närvarande med att försöka besvara frågeställningar avseende sårbarhetsfaktorer, de betydande kognitiva svårigheterna samt om det finns identifierbara mönster som kan användas för att tidigt upptäcka ett utmattningssyndrom.

Pågående forskningsprojekt

Långtidsuppföljning vid UMS (LUMS)

Syftet med LUMS-studien (Långtidsuppföljning vid UMS) är att undersöka konsekvenser av utmattningssyndrom över tid. Projektet som finansieras via ALF-medel är unikt. Vi känner inte till att en så omfattande studie har genomförts under en sådan lång på någon liknande patientgrupp.

Utmattade patienter har kognitiva nedsättningar efter sju år

Behandling och återgång i arbete

Vi har genomfört en randomiserad kontrollerad studie inom ramen för Försäkringskassans REHSAM program, där vi systematiskt utvärderade en rehabilitering strategi som tillägg till specialistbehandling.

Behandling och återgång i arbete

Publicerat

Kognitiv nedsättning undersöks vid störande ljud, 2017

Fysisk aktivitet - doserat, 2015

Fysisk aktivitet - gruppinformation, 2015

Kortisol vid behandling UMS, 2015

Identifikation, karakteristika och förlopp, avhandling, 2014

Kroppsliga symptom, 2014

Stressorer, 2014

Allostatic load, 2013

Livskvalitet mäts med PGWB, 2013

Kognitiv nedsättning, 2013

Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, 2012

Sjukdomsförloppet, 2012

Instrument självskattat UMS, 2010

Webbföreläsningar

I samband med ISM:s 10 årsjubileum 2013 sammanfattades ISMs forskning och kliniska erfarenhet på två nätverksträffar.

Klinisk forskning utmattningssyndrom, Ingibjörg Jonsdottir
Klinisk forskning UMS, ppt

Kliniska erfarenheter UMS, Kristina Glise
Kliniska erfarenheter UMS, ppt

Kliniska erfarenheter - fysisk aktivitet , Agneta Lindegård Andersson
Kliniska erfarenheter - fysisk aktivitet, ppt

Kliniska erfarenheter - psykologisk behandling, Susanne Ellbin
Kliniska erfarenheter - psykologisk behandling, ppt

Webbföreläsningar ISM 2013

Utmattningssyndrom, ISM-häfte 5, 2013

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29