Diagnostik vid utmattningssyndrom

Diagnoskod ICD-10 ; F 438A kan med fördel användas för psykisk utmattning där orsaken bedöms vara stress.

Diagnostik vid UMS

Utmattningssyndom är en symtomdiagnos där ICD-10 kod; F 438A används.

Kardinalsymtom är nedsatt energi, kognitiv funktionsnedsättning och nedsatt tolerans för stress. Patienten uppvisar diverse somatiska och psykiska symtom. Somatisk sjukdom som orsak till tröttheten måste uteslutas. Den kliniska bedömningen är grunden för diagnostiken. Skattningsskalor kan vara till nytta. 

Diagnostika kriterier utmattningssyndrom F 438A

Enligt socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndrom ska samtliga kriterier med stor bokstav ska vara uppfyllda för att diagnosen skall kunna ställas.  E och F är särskilt viktiga att beakta, för korrekt diagnos.

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.

B. Påtaglig brist på psykisk energi eller uthållighet dominerar bilden.

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under minst två veckor:

  1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning    
  2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress    
  3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet    
  4. Sömnstörning    
  5. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet    
  6. Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

E. Utmattningen beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Socialstyrelsens rapport om Utmattningssyndrom, 2003

Differentialdiagnostik vid utmattningssyndrom

Trötthet

Trötthet är ett naturligt sätt reagera på stor belastning.  Vid utmattningssyndrom hjälper inte ett par dagars vila mot tröttheten. Patienten får dessutom en ökad uttröttbarhet, d.v.s.blir trött onormalt fort vid aktivitet och behöver betydligt längre tid för återhämtning.

Somatiska sjukdomar

Somatiska sjukdomar kan ge liknande symtombild. Det är därför viktigt att utesluta sjukdom som ger trötthet exempelvis diabetes, hypothyreos, hjärt-kärlsjukdom, B12-brist men även läkemedelsbiverkningar.

Psykiatriska sjukdomar

Kriterier för depressionsdiagnos bör prövas. När depression diagnostiseras och patienten samtidigt har ett utmattningssyndrom blir utmattningssyndrom en tilläggsdiagnos. Det samma gäller ångestdiagnoser.

Övrigt

Liknande klinisk bild kan finnas vid anpassningsstörning (F432), kroniskt trötthetssyndrom (F480, G933) och fibromyalgi (M790).

Laboratorieprover att överväga

Hb, SR, P-glucos, Ca/s, Homocystein - B12/folsyra, TSH, ASAT, kreatinin, EKG  Eventuellt drogtestning, CDT eller PEth

Hjälp vid diagnostik

Formulär och skattningsskalor

 SBU-rapport, 2014

Begreppet utmattningssyndrom används för att skildra något annat än allmän trötthet.

Det karaktäriseras av

  • påtaglig brist på energi
  • minskad företagsamhet och uthållighet samt
  • förlängd återhämtningstid.

Arbetsmiljöns betydelse på depression och utmattningssyndrom, SBU-rapport 2014

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28