Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetensrådet för psykologer

Kompetensrådet bildades i mars 2006 och har som uppgift att skapa likvärdiga förutsättningar för en långsiktigt, jämn och högkvalitativ psykologverksamhet i Västra Götalandsregionen.

Vilka består Kompetensrådet av?

Kompetensrådet består av psykologer med lednings- och samordningsuppdrag i Västra Götalandsregionen och av studierektorer för PTP-verksamheten. Kompetensrådet verkar på uppdrag av HR-strategiska avdelningen.

Vad gör Kompetensrådet?

Psykologin som vetenskap och tillämpning är i kraftig utveckling. En medveten styrning av hur psykologiska kunskaper och metoder kommer till användning, liksom en närmare vetenskaplig koppling och aktivitet i den kliniska verksamheten, är av stor vikt för att främja utvecklingen av arbetsfältet. För att tillgodose detta arbetar Kompetensrådet bland annat med följande:

  • Medverkar i den regionala strategiska kompetensförsörjningen när det gäller psykologer
  • Som referensgrupp för särskilda uppdrag när HR-strategiska avdelningen eller andra instanser önskar få frågor belysta och beredda inom psykologins arbetsområde
  • Svarar för Västra Götalandsregionens kontakter med utbildningsinstitutionen när det gäller psykologkompetensfrågor
  • Verkar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter
  • Verkar för att kopplingen mellan klinisk verksamhet, specialistutbildning och forskning stärks
  • Samordnar och följer upp psykologkompetensfrågor
  • Initierar och har kontakt med nätverk av psykologer
  • Samordnar och följer arbetet med PTP-psykologer och psykologkandidater
  • Arbetar med frågor rörande psykologers specialistutbildning och specialistbefattningar.

Kompetensrådet arbetar för att stimulera klinisk forskning för psykologer, bland annat genom att inrätta forskningsinriktade PTP-tjänster. Kompetensrådet inventerar även behovet av ett regiongemensamt specialistprogram för psykologer.

Studierektorsfunktion

Till Kompetensrådet för psykologer finns också en studierektorsfunktion kopplad.  Studierektorerna arbetar med PTP-programmet och kandidatplaceringar samt med de övergripande uppgifter Kompetensrådet har.

Utbildning

Kompetensrådet för psykologer samarbetar med Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet angående verksamhetsförlagd utbildningspraktik för psykologkandidater. Rådet arbetar också aktivt med frågor som rör Praktiska Tjänstgöring för Psykologer (PTP) och anordnar handledarutbildningar för PTP-handledare. 

Samarbete

Studierektorerna för PTP deltar i ett nationellt nätverk som träffas minst en gång per år för att arbeta med olika frågeställningar inom området. Nätverket har bland annat arbetat fram den ”Nationella handboken för PTP” och står även bakom arbetet med utvärderingskriterier för PTP-tjänstgöring och ett nationellt utvärderingsinstrument.

Katarina Malmqvist

Ordförande Kompetensrådet för psykologer, Regional studierektor PTP

Kajsa Holm

Regional studierektor PTP
Senast uppdaterad: 2018-05-17 10:55