Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lagar och upphovsrätt

Nätbaserade lärmiljöer skapar många möjligheter till förbättrat och fördjupat lärande. Det finns dock en del saker utbildaren måste känna till som rör olika lagar. Det gäller bland annat frågor om offentlighet och sekretess, upphovsrätt, arkivering och personuppgifter.

Offentlighet och sekretess samt arkivering

Material som publiceras i digitala lärmiljöer som exempelvis lärplattformar ska ses som allmänna handlingar. Utbildningsmaterial och examinationer ska lämnas ut till den som så önskar. Om e-post skickas från eller inom lärmiljön är också det allmänna handlingar. Undantag är material som kan betraktas som utkast, koncept och minnesanteckningar. Det innebär till exempel att diskussioner i ett diskussionsforum är allmänna handlingar om de är av examinerande karaktär men inte nödvändigtvis behöver vara det i annat fall. Lägg märke till att en sekretessprövning alltid ska göras innan något lämnas ut, detta för att skydda den enskilde deltagaren. Det är ansvarig utbildare som gör sekretessbedömningen. Tänk också på att allmänna handlingar inte får raderas hur som helst från den digitala lärmiljön. Här kan din organisation behöva fatta gallringsbeslut som reglerar vad som får gallras och vad som ska sparas.

Lagstiftningen är inte helt tydligt när det gäller arkivering av material i digitala lärmiljöer. Det handlar bland annat om vilka handlingar som ska lyftas ur för bevarande och om hur gallring ska ske. Rutinen är därför att du som utbildare inte raderar något alls från en digital lärmiljö om det inte finns tydliga beslut. När en digital lärmiljö inte används längre kan den avaktiveras för deltagares åtkomst men sparas för arkivering. Kontakta din utbildningsadministratör eller arkiveringsansvariga för mer information om vad som gäller. Det kan även vara en god idé att se om det finns en dokumenthanteringsplan som kan ge vägledning i processen.

Upphovsrätt

Publicering av exempelvis text, bild, ljud, fotografier, rörlig bild och illustrationer får bara ske om upphovsmannen har gett sitt tillstånd eller om materialet är fritt. Creative Commons är ett system av licenser som gör det möjligt för en upphovsman (den som skapar ett verk) att dela med sig av sitt verk utifrån vissa givna förutsättningar. Om du vill använda ett verk med en Creative Commons-licens är det viktigt att du väljer ett verk med rätt licens för ändamålet, att du uppger vem som är upphovsman och att du skriver ut licensen. 

Mer information på Creative Commons hemsida


Skolverket har publicerat en bra, sammanfattande broschyr som kan laddas ner på deras hemsida(sök på creative commons i publikationsdatabasens sökfält).

Sök publikationer på skolverkets webbplats

När du lägger upp ett bildspel, rensa bort det material där upphovsrättsfrågan inte är klarlagd. Om det är en bild eller film som du absolut vill använda, kontakta upphovsmannen och be om lov. Vid mer komplicerade upphovsrättsfrågor – kontakta juridiska avdelningen på Koncernkontoret eller på din egen förvaltning/bolag för information hur du ska gå tillväga. Tänk också på att dina deltagare kan behöva skriva ut ditt bildspel – lägg gärna ut en variant som är anpassad särskilt för utskrift (till exempel utan färg och stora bilder, som åhörarkopior med mera).

Personuppgifter

Syftet med lagstiftningen är att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks. Personuppgifter kan till exempel vara för- och efternamn, men även bild, film och ljud där enskild kan identifieras räknas som personuppgift. Lagens huvudprincip är att personuppgifter bara får behandlas om den registrerade har gett sitt samtycke eller om behandlingen anses vara nödvändig.

Om du som utbildare till exempel skulle vilja filma deltagarna i pedagogiskt syfte, för att sedan ladda upp filmerna på exempelvis Lärportalen, måste samtycke inhämtas. Om du har deltagare som har skyddad identitet måste särskild hänsyn tas – kontakta lokal kontaktperson för Lärportalen för att få information de riktlinjer som finns för denna målgrupp.

EU har beslutat om en enhetlig och skarpare lagstiftning om hantering av personuppgifter som gäller från maj 2018. 

Mer information om dataskyddsreformen GDPR går att läsa hos datainspektionen

Mer information om behandling av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen

Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Denna lag kallas även BBS-lagen (Bulletin Board System) och innebär att den som ansvarar för en nätbaserad utbildning också har ansvar för att det i forum, chattar och anslagstavlor INTE publiceras inlägg som innebär:

  • uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olaga våldsskildring
  • uppenbart intrång i upphovsrätten

Trots att du inte är ansvarig för själva meddelandet måste du ta bort det så snart det upptäcks. Se till att det finns rutiner för att hålla koll på de ytor som deltagarna kan använda för publicering.  Tänk på att det inte enbart gäller kränkande kommentarer utan även om någon deltagare exempelvis sprider en länk till ett piratkopierat program eller länkar till en fildelningssida som delar upphovsrättsskyddat material.

Senast uppdaterad: 2022-02-01 08:45