Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsplanering

Utbildning ska stärka möjligheten att nå individens och verksamhetens mål. Det gör det viktigt att identifiera vilka utmaningar en utbildning ska bidra till att lösa och vilka konkreta kompetenser som behövs för att klara dessa.

I den regiongemensamma planen för kompetensutveckling står det: "Det strategiska arbetet ska fokusera på att kompetensutvecklingen integrerar arbetsplatslärande och externt lärande. Det förbättrar förutsättningarna för lärande och verksamhetsutveckling."

Bra utbildning behöver vara verksamhetsnära. Det blir den genom att man använder processer och arbetssätt som är relevanta för uppgiften, material och hjälpmedel som finns i verksamheten och praktisk träning i arbetsnära situationer.

Att lära sig är en metod för att öka prestation och förmåga att nå ett mål. Precis som när vi ska ta oss mellan två platser behöver vi börja med slutet av vår resa – Vart ska vi? Vad är vårt mål? Först när vi vet vart vi ska, kan vi börja titta på den bästa vägen dit.

För att nå våra mål behöver vi

  • tydligt fokus på utbildningar för utvecklande arbetssätt som skapar värde i organisationen
  • tydligt koppla inlärning till verksamhetens mål och nyckeltal
  • fokus på en lärande process med utveckling av önskade beteenden och effekt i verksamheten snarare än fokus på ett enskilt utbildningstillfälle.

Att tillämpa sin kunskap

Kunskap och förståelse tillför endast värde i verksamheten om det tillämpas i praktiken. Flera studier visar att det inte finns något tydligt samband mellan att vi lär oss något och att vi använder det.

Enligt forskning (Professor Robert O. Brinkerhoff, Telling Training’s Story 2006) kan man som regel förvänta sig att en av sex deltagare tillämpar sin nya kunskap på ett sätt som ger önskade resultat för verksamheten om man har traditionell, mer eventbaserad klassrumsundervisning. Fyra av sex deltagare försöker men misslyckas av olika anledningar att tillämpa sin kunskap. Det kan till exempel bero på tidsbrist, bristande motivation, kollegor eller chefer som motarbetar. En av sex deltagare försöker inte alls.

För att skapa förutsättningar för mer effekt i verksamheten och i det dagliga arbetet behöver vi fundera över hur vi planerar och genomför kompetensutveckling. Genom att planera utbildningen i flera dimensioner minskar risken att utbildningen blir eventbaserad med lite effekt för både individ och verksamhet.

Tid

Lärande behöver tid. Genom att dela upp utbildningar i mindre områden och genom att steg för steg öka svårighetsgraden och komplexiteteten ges större möjlighet att nå önskad effekt. Planera gärna utbildningen så att deltagarna får möjlighet att förbereda sig och läsa på vissa delar innan man träffas fysiskt eller på nätet. Det finns också stora möjligheter i att använda tiden efter utbildningen, till exempel till reflektion och utbyte av erfarenheter.

70:20:10

Lärande och utveckling sker på fler ställen än i traditionella klassrum. Lärande sker till 70 % i det dagliga arbetet när vi arbetar med våra vanliga arbetsuppgifter och problem. Det sker till 20 % genom feedback och genom att arbeta tillsammans med andra och endast till en liten del, 10 %, genom utbildningar och egna studier. Planera utbildningen så att deltagarna får använda sig av sitt dagliga arbete och sina kollegor för att hämta information och kunskap, kanske som en del i för- eller efterarbetet.

Relationer

Stöd före och efter utbildningen är viktigt för att en deltagare ska lyckas med att tillämpa sin kunskap och kompetens i praktiken. Chefen spelar en stor roll för deltagaren men även utbildaren, andra deltagare, kollegor med flera kan bidra till att deltagaren lyckas. Planera utbildningen så att det till exempel ingår dialog med chef om hur den nya kompetensen kan användas efter avslutad utbildning.

Struktur och verktyg

För att få en varierad undervisning och kombinera teori och praktik kan flera olika metoder och verktyg användas. Nätbaserad undervisning kan vara ett bra verktyg för att bygga upp en kunskapsbas inför ett utbildningstillfälle. Det gör att mindre tid behöver användas till teori och deltagarna kan istället fokusera på att öva och utveckla kompetens. Exempel på metoder som kan öka deltagarnas motivation och fördjupa deras lärande är virtual reality och spel i olika former. En växande trend som kommer att påverka utbildningsområdet är Artificial Intelligence (AI).

Koppling till verksamhetens mål

Utbildningen ska tydligt kopplas till verksamhetens mål och uppdrag. Definiera vilka mål utbildningen ska bidra till att uppfylla och specificera utifrån det ett antal beteenden, kunskaper och situationer som deltagaren ska kunna och behärska. När dessa är identifierade  blir processen att skriva mål och att planera utbildningen enklare.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 11:34