Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Faktorer som stärker lärandet

Vi behöver fundera över hur vi planerar och genomför kompetensutveckling för att skapa förutsättningar för mer effekt i verksamheten och i det dagliga arbetet. Genom att planera utbildningen i flera dimensioner ökar sannolikheten att utbildningen ger önskad effekt för både individ och verksamhet.

Kunskap och förståelse tillför endast värde i verksamheten om det tillämpas i praktiken. Flera studier visar att det inte finns något tydligt samband mellan att vi lär oss något och att vi använder det.

Enligt forskning (Professor Robert O. Brinkerhoff, Telling Training’s Story 2006) kan man som regel förvänta sig att en av sex deltagare tillämpar sin nya kunskap på ett sätt som ger önskade resultat för verksamheten om man har traditionell, mer eventbaserad klassrumsundervisning. Fyra av sex deltagare försöker men misslyckas av olika anledningar att tillämpa sin kunskap. Det kan till exempel bero på tidsbrist, bristande motivation, kollegor eller chefer som motarbetar. En av sex deltagare försöker inte alls.

Koppling till verksamhetens mål

Utbildningen ska tydligt kopplas till verksamhetens mål och uppdrag. Definiera vilka mål utbildningen ska bidra till att uppfylla och specificera utifrån det ett antal beteenden, kunskaper och situationer som deltagaren ska kunna och behärska. När dessa är identifierade blir processen att skriva mål och att planera utbildningen enklare. Du kan läsa mer om detta under Utbildningsplanering.

Tid

Lärande behöver tid. Genom att dela upp utbildningar i mindre områden och genom att steg för steg öka svårighetsgraden och komplexiteteten ges större möjlighet att nå önskad effekt. Planera gärna utbildningen så att deltagarna får möjlighet att förbereda sig och läsa på vissa delar innan man träffas fysiskt eller på nätet. Det finns också stora möjligheter i att använda tiden efter utbildningen, till exempel till reflektion och utbyte av erfarenheter.

70:20:10

En ofta använd modell i företag och organisationer runt om i världen för att förtydliga att lärande och utveckling sker på fler ställen än i traditionella klassrum är 70:20:10. Lärande sker till 70 % i det dagliga arbetet när vi arbetar med våra vanliga arbetsuppgifter och problem. Det sker till 20 % genom feedback och genom att arbeta tillsammans med andra och endast till en liten del, 10 %, genom utbildningar och egna studier. Planera utbildningen så att deltagarna får använda sig av sitt dagliga arbete och sina kollegor för att hämta information och kunskap, kanske som en del i för- eller efterarbetet.

Relationer

Stöd före och efter utbildningen är viktigt för att en deltagare ska lyckas med att tillämpa sin kunskap och kompetens i praktiken. Chefen spelar en stor roll för deltagaren men även utbildaren, andra deltagare, kollegor med flera kan bidra till att deltagaren lyckas. Planera utbildningen så att det till exempel ingår dialog med chef om hur den nya kompetensen kan användas efter avslutad utbildning.

Struktur och verktyg

För att få en varierad utbildning och kombinera teori och praktik kan flera olika metoder och verktyg användas. Nätbaserade inslag kan till exempel vara ett bra verktyg för att bygga upp en kunskapsbas inför ett utbildningstillfälle. Det gör att mindre tid behöver användas till teori och deltagarna kan istället fokusera på att öva och utveckla kompetens. VGR:s fyra pedagogiska grundprinciper är en viktig utgångspunkt vid utbildningsplanering. I Lärportalen finns en öppen lärresurs där du kan lära dig mer om de pedagogiska grundprinciperna och få exempel på hur andra använt sig av dem i sina utbildningar. 

VGR:s pedagogiska grundprinciper

Senast uppdaterad: 2022-07-04 11:57