Tillkännagivande: Kollektivtrafiknämnden, sammanträde 2018-06-08; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Kollektivtrafiknämnden

Sammanträdesdatum

 2018-06-08

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-06-18

Datum då tillkännagivandet tas ned

 2018-07-11

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Suzanne Frej Pedersen

Senast uppdaterad: 2018-09-28 13:44