Personalutskottet

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för arbetsgivarfrågor i Västra Götalandsregionen. Under regionstyrelsen svarar personalutskottet för övergripande regiongemensamma och principiella arbetsgivarfrågor.

  1. Arbetsgivarfrågor
  2. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  3. Företagshälsovård
  4. Personalutskottets ansvar för arbetsmiljöfrågor för Koncernkontoret

Utskottet ska aktivt följa och bevaka utvecklingen inom sina uppgiftsområden samt ta initiativ. I vissa ärenden beslutar utskotten enligt delegering från regionstyrelsen. För att kunna fullfölja sina uppgifter ska utskottet utveckla och ta initiativ till former för nära och löpande samverkan och samråd med regionens nämnder och styrelser.

Utskottet ska med ett framtidsperspektiv, bevaka och initiera utvecklingsfrågor inom sitt kompetensområde samt följa utvecklingen för att vid behov föreslå att regionstyrelsen vidtar åtgärder. Utskottet svarar på motioner som remitterats till utskottet, samt eventuell remissammanställning och förslag till beslut.

Personalutskottet stödjer även regionstyrelsen i den löpande styrningen och uppföljningen av regionstyrelsens egen förvaltningsorganisation, med inriktning på frågor inom områdena arbetsmiljö och företagshälsovård.

Jenny Johnson

Nämndsamordnare