Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfrågan idag

Diskussionen om att dela in Sverige i ett färre antal läns- och landsting kallas kort "Regionfrågan". Det är inte en ny fråga utan har utretts flertalet gånger sedan slutet av 50-talet.

Den 30 juni 2016 lade indelningskommittén sitt delbetänkande som föreslår att Sverige delas in i sex stora regioner och att tre bildas redan 2019: Västra Götaland, Svealand och Norrland och att övriga tre regioner bildas 2023.

Västra Götalandsregionen svarade på delbetänkandet och ställde sig sammanfattningsvis bakom förslaget men med önskemålet att regionreformen inte görs i två steg utan fullt ut 2019.

Regeringen valde dock att inte gå vidare med förslaget i delbetänkandet till riksdagen.

Våra skäl att vilja få till en regionreform

Västra Götaland är redan idag en stor region med alla de förutsättningar som krävs för att klara av det regionala ansvaret enligt de utgångspunkter som Indelningskommitén anger. Vårt mål är således inte att själva bli större. Men vi är del i, och beroende av, ett större nationellt, europeiskt och globalt sammanhang. Så att Sverige har en samhällsapparat och indelning som är effektiv, och främjar samverkan mellan de olika samhälleliga nivåerna, påverkar således även Västra Götalands förmåga att nå sina egna mål och dess förutsättningar att utvecklas. Och om man vill se en förändring av helheten så måste man vara villiga att förändras själva. Det är den övergripande förklaringen och resonemanget till att vi driver frågan om en regionreform.

På en lite mer detaljerad nivå är några av de huvudsakliga skälen följande:

 • En mindre rörig svensk samhällsapparat och ett mer effektivt beslutsfattande och genomförande av reformer.
 • Uppnå en jämlik och högkvalitativ hälso- och sjukvård i hela Sverige.
 • Bättre matchning mot den statliga närvaron i landet
 • Bättre matchning mot arbetsmarknadsregionerna
 • Bereda väg för utvidgat regionalt ansvar inom områden som t ex arbetsmarknadspolitiken
 • Öka utvecklingstakten i Sverige då stora jämbördiga regioner är de som driver utvecklingen och kunskapen framåt
 • Stärka demokratin då viktigt ansvar kan flyttas från statlig till regional nivå. Ansvarsutkrävande kan ställas för hela sjukvårdskedjan – inte bara delar. Det blir mer begripligt vad en region ansvarar för.

Indelningskommitténs uppdrag

I juli 2015 tillsatte regeringen en kommitté, inte med uppdrag att utreda om Sverige behöver färre jämnstarka regioner, utan för att föreslå hur en indelning av Sverige i väsentligt färre län och landsting bör se ut. Det är ett uppdrag som ligger väl i linje med den påverkansagenda som Västra Götalandsregionen har antagit. Som en del i arbetet bistår vi därmed med erfarenhet och argument för varför det är bra om Sverige delas in i färre och större regioner.

Utgångspunkter för indelning

Indelningskommittén har tagit fram ett antal utgångspunkter för indelning utifrån de svar som skickats in från bland annat regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen om kriterier för indelning. Utgångspunkterna är:

 • Jämnstarka regioner
 • Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling
 • Förmåga att ansvara för regionsjukvård
 • Utgå från befintliga samverkansmönster

Diskussionskarta föreslår sex regioner

Som en del av indelningskommitténs arbete har en diskussionskarta tagits fram som föreslår att Sveriges 21 befintliga regioner och landsting görs om till sex jämnstarka regioner. Där föreslås Västra Götalandsregionen gå samman med Värmland och Halland. Kartan var inte tänkt som ett slutgiltigt förslag utan just som ett underlag för fortsatta diskussioner. Men efter kommitténs diskussioner med de föreslagna sex regionerna bedömer de att kartan har stöd i landet varpå de meddelat att den således kommer utgöra det slutgiltiga förslaget till indelning.

Här kan du läsa mer om indelningskommitténs förslag

Ansvarskommitténs slutbetänkande

2003 uppdrog riksdagen åt Ansvarskommittén att utreda den framtida samhällsorganisationen i Sverige. I uppdraget ingick också att utvärdera försöken med ändrat regionalt utvecklingsansvar.

I sitt slutbetänkande 2007 föreslog kommittén att Sverige skulle delas upp i 6-9 regionkommuner med ansvar både för hälso- och sjukvård och regional utveckling. Ansvar och verksamheter skulle se ut ungefär som i Västra Götalandsregionen idag, men med fler ansvarsområden på sikt. Länen skulle ha motsvarande indelning i 6-9 län och länsstyrelsernas myndighetsroll skulle renodlas. (I högerkolumnen finns en länk till slutbetänkandet.)

På regeringskansliets webbplats hittar du ansvarskommitténs slutbetänkande

Förslag till riksdagsbeslut

Efter ansvarskommitténs betänkande började många landsting diskutera samgående och regionbildning i olika konstellationer. Bland annat diskuterades ett samgående mellan Västra Götalandsregionen och Värmland under 2008-2011.

Ansvarskommittén föreslog också att de pågående försöksverksamheterna i bland annat Västra Götaland skulle permanentas. Det är det enda av Ansvarskommitténs förslag som lett till ett riksdagsbeslut.

Västra Götalandsregionens ansvarsberedning

I Västra Götalandsregionen fanns 2004-2010 en politisk grupp, Ansvarsberedningen, som följde Ansvarskommitténs arbete och frågan om den regionala ansvarsfördelningen. Beredningen tillsattes av regionfullmäktige.
År 2010 beslöt riksdagen att permanenta regionutvecklingsansvaret i försöksregionerna. I samband med beslutet uttalade riksdagen att ansökningar om att ta över dessa uppgifter kan beviljas om de bygger på ett lokalt och regionalt förankrat initiativ. Hur brett stödet behöver vara har inte klargjorts och har tolkats på olika sätt. Många av de sammanslagningar som diskuterats på olika håll har numera lagts på is – av flera skäl. Däremot har ett antal landsting ansökt hos regeringen om att få överta regionutvecklingsansvaret från "sin" länsstyrelse.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR är kommunernas och regionernas gemensamma arbetsgivar- och intresseorganisation. SKR har tagit tydlig ställning i regionfrågan: "Sveriges Kommuner och regioner vill ha större folkvalda regioner för att skapa förutsättningar för regional utveckling och för att klara framtidens sjukvård." 

Är det möjligt att folkomrösta om regeringens förslag till regionbildning? Den frågan har väckts av några kommuner och regioner i samband med remissen av Indelningskommitténs förslag till ny indelning av landet i större och färre regioner.

Rapporter från SOM-institutet

 


Senast uppdaterad: 2022-01-03 12:49