Servicebidrag

Servicebidrag är för närvarande inte möjligt att söka. För löpande stöd till prioriterade butiker, se information om särskilt driftstöd. För prioriterade butiker på landsbygden som har tillfälliga lönsamhets- eller likviditetsproblem, där särskilda skäl föreligger och där andra åtgärder prövats men inte fungerat, kontakta handläggare.

Servicebidrag kan sökas för tillfälliga kostnader eller intäktsbortfall som handlaren inte har kunnat påverka. Stöd beviljas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder prövats, men inte visat sig vara tillräckliga. I samband med ansökan ska sökande ta fram en handlingsplan med åtgärder som syftar till att förbättra lönsamheten. Tag kontakt med Västra Götalandsregionen innan ansökan. 

Vem kan söka?

Servicebidrag kan sökas av dagligvarubutik i glesbygd/landsbygd, eller på ö utan fast landförbindelse, och som har en omsättning under 20 miljoner kronor. Butiken ska fylla funktionen som huvudsaklig källa för hushållens inköp av dagligvaror och butiker med långt avstånd till nästa butik kommer att prioriteras.
Under särskilda omständigheter kan stöd sökas av försäljningsställen för drivmedel eller fackhandelsvaror.

Vid prioritering av stöd tas hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden. Stödet får inte beviljas om det kan snedvrida konkurrensen mellan närbelägna dagligvarubutiker. Stödet utgår från Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service 

Bidrag beviljas med högst 250.000 kronor per år, lägsta belopp 25.000 kronor.

Observera: För de butiker som erhåller så kallat särskilt driftstöd gäller att summan för särskilt driftstöd och servicebidrag kan uppgå till sammanlagt högst 300.000 kronor under samma kalenderår.

Ansökan görs via e-tjänsten https://minansokan.se/

 

Hanna Nyroos

Regionutvecklare - Regionala serviceprogrammet

Telefonnummer