Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så bedöms ansökningarna om medel för regional platsutveckling

VGR:s bedömning av ansökningar om medel för regional platsutveckling bygger på ett antal övergripande kriterier. Ett viktigt krav är att det framgår av ansökan hur kommunen där platsen finns är engagerad i projektet i tid eller pengar och ingår som samverkanspart.

Västra Götalandsregionens bedömning av ansökningarna om medel för regional platsutveckling utgår ifrån följande kriterier:

 • relevans
 • potential
 • genomförbarhet
 • aktörskonstellation

Övergripande bedömningskriterier och exempel på frågor

Relevans

 • Är platsen väl definierad? Beskrivs platsen utifrån de olika perspektiv som är relevanta för platsen (exempelvis näringsliv, kulturaktörer, offentlig och kommersiell service osv.)
 • Framgår hur platsens resurser och tillgångar kan bidra till utveckling?
 • Finns det ett tydligt behov definierat på platsen? Har målgrupperna själva varit med och definierat behovet på platsen? Visar ansökan på en medvetenhet om olika målgruppers perspektiv?
 • Är platsutvecklingen förankrad, kartlagd, analyserad och har en gemensam målbild utarbetats (de första stegen i platsutvecklingsprocessen)?
 • Framgår det hur man arbetat hittills på platsen?
 • Är mål och syfte realistiska utifrån det som projektet ska uppnå?
 • Finns insatsen redan eller är det något nytt som ska erbjudas?
 • Bidrar projektet till en hållbar platsutveckling utifrån ekonomisk, social och ekologisk/miljömässig hållbarhet?
 • Visar ansökan på en medvetenhet om hur arbetet på platsen kan ta hänsyn till perspektiven om jämställdhet, integration och/eller mångfald?

Potential

 • Är projektets tidsplan och mål realistiska?
 • Är det relevanta aktiviteter som kommer målgruppen tillgodo?
 • Finns särskilda aktiviteter i projektet som bidrar till jämställdhet, integration och/eller mångfald?
 • Är tillgänglighetsaspekten beaktad i projektet?
 • Är indikatorerna rimliga?
 • Hur säkerställer projektet kvalitén på insatserna i projektet?
 • Långsiktighet – Finns potential för platsen att bilda en hållbar organisering att leva vidare efter projektslut? 

Genomförbarhet

 • Finns erforderlig kompetens hos projektorganisationen?
 • Finns kunskaper om platsutveckling och metoder till exempel IOP eller BID som har koppling till platsutveckling?
 • Finns kunskaper om metoder till exempel IOP eller BID som har koppling till platsutveckling?
 • Finns det ekonomisk kapacitet för att genomföra projektet?
 • Är budgeten realistisk?
 • Är projektet kostnadseffektivt?

Aktörskonstellation

 • Projektets förankring hos relevanta aktörer såsom kommun, civilsamhälle och näringsliv.
 • Har relevanta aktörer engagerats hittills? Kommer de engageras under projektet?
 • Är fördelning av resurser, ansvar och roller rimliga?
 • Bidrar projektet till att resultatet sprids under och efter genomförandet?

 • Följs resultaten upp på ett relevant sätt?

Tabell: gradering, signifikans och grad av uppfyllnad 

Gradering Signifikans Uppfyllnad
1 Otillräckligt Uppfyller inte adekvat, eller har allvarliga inneboende brister.
2-3 Svag Uppfyller, men det finns betydande brister.
4 Bra Uppfyller väl, men förbättringar är fortfarande möjliga.
5-6 Mycket bra Uppfyller mycket väl, men vissa förbättringar är fortfarande möjliga.
7 Utmärkt Uppfyller alla relevanta aspekter. Eventuella brister är försumbara.

VGR:s regionala serviceprogram

Västra Götalandsregionens regionala serviceprogram för landsbygds- och skärgårdsområden i Västra Götaland ska bidra till att:

Skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles-, landsbygder och skärgårdsområden.

Målgruppen för programmet är de aktörer som arbetar med landsbygdsutveckling och tillväxt i Västra Götaland, till exempel företagare, föreningar och kommuner.

Regionalt serviceprogram 2014-2020

Profilbild av Lisa Lundin

Lisa Lundin

Regionutvecklare - Besöksnäring, kulturella & kreativa näringar, platsutveckling, kontakt Fyrbodal
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-11-29 15:25