Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor & svar om Västra Götalandsregionens satsning på ladd-infrastruktur

Varför gör Västra Götalandsregionen satsningen?

Antalet elbilar på våra vägar ökar stadigt och i vissa områden är det kommersiella intresset svagt för att bygga ut ladd-infrastrukturen. Därför krävs offentligt stöd för att möta behovet av en fungerande ladd-infrastruktur och nå målet, att göra Västra Götaland till ett föredöme för ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Även laddningsmöjligheter för tunga fordon kommer att behöva utvecklas. Utvecklingen för tunga fordon kommer gå snabbt när väl utbudet och infrastrukturen finns på plats.

Satsningen för ladd-infrastruktur syftar till att snabba upp elektrifieringen av transportsystemet genom ett regionalt stöd om 70 miljoner som kan komplettera och stärka upp statliga stöd. Satsningen är en del av genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin och den tvärsektoriella kraftsamlingen elektrifiering. Fokus läggs därför på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för att accelerera takten och nå en ökad genomförandekraft.

Spär inte satsningen på ytterligare effekt och elbrister?

Andelen el som behövs för elektrifierade fordon är inte den stora utmaningar vi har framför oss. Total energianvändning för alla laddbara vägfordon står i dag för en marginell användning sett till all energianvändning inom vägtrafiken. Elbilarna, med den största andelen, stod för knappt 0,2 procent av den totala elanvändningen under 2019. Även när alla fordon är elektrifierade kommer fordonen att stå för 10-15% av den nuvarande elanvändningen. 

Framtidens elektrifierade transportsystem kommer också att vara mer energieffektiva jämfört med i dag och elbehovet kommer att utgöra en marginell andel jämfört med vad elektrifieringen av industriprocesserna kommer att kräva.

Vi ser gärna smarta och energieffektiva lösningar där behov finns, till exempel solceller och batterier, som kan bidra till att kapa effekttoppar som uppstår då en stor mängd el används samtidigt. Det kommer att bli stora och små satsningar, men varje steg kommer ta oss i rätt riktning. Lokalt kan byggnation av laddstationer, särskilt i samband med byggnation av snabbladdare, behöva satsningar i elnätet för att få tillräcklig effekt. Satsningar kommer behöva göras i nära dialog med berörda aktörer.

För vem gör vi den?

För hela Västra Götaland. Satsningen ska gynna Västra Götalands invånare, näringsliv och turism. Vi vill att satsningen särskilt ska fokusera på att bidra till en mer rättvis och ökad tillgänglighet.

Vilka satsningar kommer få stöd?

Fördelningen av de 70 miljonerna ska riktas till satsningar på ladd-infrastruktur i hela Västra Götaland för både tunga och lätta fordon. Det sker genom strategiska satsningar i samverkan med andra aktörer, till exempel test- och utvecklingsprojekt och genom direkta utlysningar.

Inledningsvis kommer arbetet att fokusera på följande satsningar:

  • Medfinansiering av strategiska planer för ladd-infrastruktur

  • Publik kvartersladdning i områden med många hyresbostäder

  • Publik laddning vid målpunkter för turism, friluftsliv, idrott med mera

  • Publik laddning vid strategiska punkter för tunga fordon

  • Publik Snabbladdning längs det regionala vägnätet och i tätorter och mer glesbyggda områden

Västra Götalandsregionens roll som föregångare i omställningen ska dessutom stärkas genom att erbjuda möjlighet till publik laddning vid exempelvis sjukhus och fortsätta stötta kollektivtrafikens elektrifiering där färjetrafiken står inför särskilda utmaningar.

När kommer utlysningen att ske?

Utlysning av stöd beräknas ske innan sommaren och vara öppen fram tills årsskiftet (eller tills årets avsatta medel är slut) 2021.

Vem kan söka medel via utlysningen?

Innan sommaren kommer ytterligare information och kriterier för utlysningen.

Vad menas med komplettering av statliga stöd?

Västra Götalandsregionens stöd ska inte sökas om satsningar är berättigade till statliga stöd. Vårt stöd ska ej inte konkurrera med de statliga medlen. Vi vill hitta satsningar som kan bidra till en acceleration och tidigarelägga satsningar. Vi vill lösa de svåraste frågorna och där det är svårt att räkna hem investeringar. Västra Götaland ska vara ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Naturvårdsverket finansierar via Klimatklivet ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Klimatklivet finansierar både stöd till publika laddstationer och övrig laddning vid bostaden eller vid arbetsplatsen. Även laddning för andra fordonstyper, såsom lastbil, båt, buss, flyg, kan söka stöd oavsett om laddningsstationerna ska vara öppna för allmänheten eller inte.

Läs mer på: Klimatklivet – att söka bidrag - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)

Vilka kostnader kommer vara berättigade till stöd?

Det regionala stödet är ett investeringsstöd som normalt sätt ska täcka 50 % av de godkända investeringskostnaderna.

Godkända investeringskostnader kan vara kostnader för projektering, nätanslutning, betalningslösning, inköp av ladd-station etcetera. Stödet omfattar inte påbörjade åtgärder.

Vad menas med publik ladd-plats?

Laddplatser för lätta fordon ska generellt sätt vara publika. En publik laddningsstation är enligt Energimyndighetens definition - tillgänglig för allmänheten och står placerad där vem som helst kan ladda bilen – exempelvis utmed landsvägar, i allmänna parkeringshus, vid köpcentrum, vid infartsparkeringar, vid besöksplatser för turism, friluftsliv och resecentrum.

Stöd till ladd-platser för andra fordonstyper, såsom lastbil, båt, buss, kan vara både publika och privata.

Tillbaka till sidan om ladd-infrastruktur

Kontakt

Line de Verdier, regionutvecklare: line.rondestvedt.de.verdier@vgregion.se
Telefon: 0769-402823

Daniel von Porat, kommunikatör: daniel.von.porat@vgregion.se
Telefon: 0700-824700

Kontakta oss gärna. Ytterligare möjligheter för att få råd och stöd i samband med ansökningsprocessen kommer att erbjudas senare under våren. Mer information om hur sökanden ska gå till väga kommer i samband med att VGR publicerar utlysningen.


Senast uppdaterad: 2021-03-29 07:34