Samverkan för regional serviceutveckling - hållbara platser

En attraktiv livsmiljö med fungerande lokal service är en förutsättning för ett gott liv oavsett var man bor i Västra Götaland. Att stärka platser är en viktig del av den regionala utvecklingen. En långsiktig och hållbar platsutveckling kräver bred samverkan mellan aktörer på platsen. En förutsättning är också att de regionala stödfunktionerna samordnas utifrån det specifika behovet.

Under perioden 161001-191231 driver Västra Götalandsregionen projektet Samverkan för regional serviceutveckling. Medfinansierar gör Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Projektet är en insats inom det regionala serviceprogrammet och stödjer platsutveckling som genom samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer utvecklar och stärker mindre ortens näringsliv, serviceutbud och attraktivitet.

Mål

Att utvärdera och utveckla processtöd som utifrån varje plats unika förutsättningar ger bäst stöd och resultat.

Metoder

De metoder som ska prövas är:

  • BID (Business Improvement District)
  • Kultursystem 
  • IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap 

När projektet är slut ska vi ha utvecklat redskap och arbetssätt som optimerar insatsen från statliga, regionala och kommunala aktörer.

Under projekttiden har ytterligare två metoder vuxit fram som intressanta och värdefulla.

  • Cultural planning som är en metod för samhällsutveckling, här är arbetet på Tjörn  en förebild. 
  • LEA (Lokal Ekonomisk Analys) kartlägger den lokala bytesbalansen som underlag till hur lokal handel kan gynna platsens utveckling av näringsliv och service.

Platser 

Limmared – Tranemo kommun. Limmared är känt för sitt glasbruk, den fantastiska mötesplatsen Glasets Hus samt den stora mängden antikaffärer som lockar besökare till orten. I förstudien fokuserar man på hur dessa styrkor tillsammans kan stärka hela Limmared. Arbetet kopplas till kommunens pågående arbete med fördjupad översiktsplan.  Läs mer om Limmared på bl.a. Glasets hus i Limmared och Antikrundan i Limmared.

Uddebo – Tranemo kommun. Den före detta bruksorten har vänt en negativ spiral och familjer som delar en vision om cirkulär ekonomi, och kreativitet. Uddebo är med i nätverket Aktiva byar och lyfts ofta fram som ett gott exempel på landsbygdsutveckling. I projektet arbetar man med hur man skall organisera sig för att driva gemensamma utvecklingsfrågor som kräver kontakt med kommun, region och stat.
Läs mer om Uddebo här.

Fengersfors – Åmåls kommun. Fengersfors gamla pappersbruk är en viktig arena för kulturella och kreativa aktörer i Dalsland och dessutom ett av Dalslands viktigaste besöksmål. I projektet arbetar man med att samordna utvecklingen av Bruket med övriga samhällets behov av service. Läs mer om Fengersfors bruk här.

Södra Råda – Gullspångs kommun. I Södra Råda ligger fokus på utvecklad besöksnäring kring den nedbrunna 1300-tals kyrkan och en  vision om ett nationellt och internationellt kunskapskluster på platsen. Kommun och lokala aktörer samordnar sig kring en målbild för hur besöksmålet skall hjälpa till att stärka bygden.

Långbron – Bengtsfors kommun. I Dals Långed driver Bengtsfors kommun en utvecklingsprocess för att utveckla området Långbron till ett nav i besöksnäringen och en hub för nya företagare som går ut från Stenebyskolan.

Ed – Dals Eds kommun. Föreningen EDIT driver i samverkan med kommunen ett utvecklingsarbete för att stärka service och näringsutvecklingen i både centralorten och övriga kommunen.  Läs mer om eDIT

Källö-Knippla – Öckerö kommun. Källö-Knippla är en av tio bebodda öar i Öckerö kommun. Trots närheten till storstaden har man utmaningar med att behålla service och invånare. Här arbetar man med samverkan för att stärka butiken, hamnen och den offentliga miljön i samverkan mellan kommun och föreningsliv. Läs mer om Källö-Knippla här.

Essunga - Essunga kommun. Essunga är en av Västra Götalands minsta kommuner. Servicen är koncentrerad till centralorten. I förstudien arbetar man med fem lokala utvecklingsgrupper från olika delar av kommunen för att tillsammans ta fram en plan för att stärka hela kommunen.

Rossö – Strömstads kommun. Hamnen i Rossö är en av portarna till Kosterhavets Nationalpark. Här finns också en dagligvarubutik som är beroende av sommarmånaderna för att kunna ha öppet året runt. I förstudien arbetar man med hur man kan utveckla platsen för både boende och besökare för att kunna bibehålla den viktiga servicen.

Vad projektet tillför de medverkande platserna:

  • Att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring
  • Stöd i processen att samla olika särintressen kring en gemensam målbild och en långsiktig och finansierad utvecklingsplan
  • En långsiktigt hållbar och processdriven platsutveckling

Kunskapsöversikt

Platsutveckling, samverkan och hållbarhet är begrepp som just nu är högaktuella och det pågår många intressanta projekt och aktiviteter runt om i regionen. Mistra Urban Futures genomför nu en kunskapsöversikt tillsammans med Chalmers och Västra Götalandsregionen. Den tar upp forskning och kunskap kring hållbar platsutveckling och sker i samverkan mellan forskare och praktiker. Läs mer om arbetet med kunskapsöversikten

Ta del av nyhetsartiklar om projektet

Kontakt

Björn Ohlén, Västarvet, bjorn.ohlen@vgregion.se, 070-872 37 69

Jane Boyton, Västra Götalandsregionen, jane.boyton@vgregion.se, 070-528 19 26 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-13 15:16