Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbyggnad laddinfrastruktur

Västra Götalandsregionens egna bolag och förvaltningar. Våra egna bolag och förvaltningar kan söka medfinansiering till satsningar på laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon på egen mark eller där Västra Götalandsregionen är hyresgäst. Finansieringsgraden hanteras vid respektive beslut då förutsättningarna ser olika ut. Även finansiering från övriga nämnder kan bli aktuellt.

Fokus ska vara på att bygga ut publik laddinfrastruktur, men samnyttjande mellan privat och publik infrastruktur kan beaktas, exempelvis:

 • Publik laddning vid byggnader för kultur, friluftsliv, idrott, folkhögskolor, kollektivtrafik, vårdcentraler, sjukhus med flera, med syfte att ge bättre förutsättningar för hållbar mobilitet för arbete, studier, näringsliv och turism.
 • Fortsatt elektrifiering av kollektivtrafiken och en accelerering inom logistik och godstransporter. Här ingår satsningar som depå-, nattladdning och laddningsstopp.

Kommuner (ej kommunala bolag)
Kommuner, dock ej kommunala bolag, kan söka medfinansiering för satsningar på publik laddinfrastruktur, för lätta och tunga fordon. Fokus ska vara på att bygga ut publik laddinfrastruktur, men samnyttjande mellan privat och publik infrastruktur kan beaktas.

Satsningarna ska bidra till att laddinfrastrukturen byggs ut i alla delar av regionen, exempelvis:

 • Publik laddning vid kultur, friluftsliv, idrott, räddningstjänst med flera, med syfte att ge bättre förutsättningar för hållbar mobilitet för arbete, näringsliv och turism.
 • Fortsatt elektrifiering av kollektivtrafiken i nära samverkan med Västtrafik.
 • Satsningar för elektrifiering av logistik/godstransporter. Här ingår depå-, nattladdning och laddningsstopp.
 • Publik laddning för fritidsbåtstrafik är i ett tidigt skede och kan bli aktuellt som en satsning.

Kommuner kan söka medfinansiering om 50 % av godkänd investeringskostnad.

Ersättningsberättigade kostnader
Regionala medel kan täcka upp till 50 % av godkända investeringskostnader så som exempelvis:

 • Uppförande och installation av laddnings- eller tankningsinfrastrukturen
 • Installation av, eller uppgradering till, elektriska eller andra kraftkomponenter
 • Transformator, som krävs för anslutning till elnät eller till lokal enhet för produktion eller lagring av el-teknisk utrustning
 • Anläggningsarbeten
 • Mark- eller väganpassningar
 • Installationskostnader
 • Kostnader för tillhörande och nödvändiga tillstånd

Utvärderingskriterier
VGR kommer att bedöma hur de inkomna ansökningar bidrar till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin samt:

 • Potential för genomförande och samverkan.
 • Genomförande med start 2022 prioriteras.
 • Geografisk spridning.
 • Fördelning mellan olika satsningsområden.

Ansökan, beslut och utbetalning
Ansökan ska ske skriftligen på denna blankett (hyperlänk). Beslut fattas i regionutvecklingsnämnden och därefter meddelas sökanden så snart som möjligt. Utbyggnad bör helst inte ha påbörjats innan ansökan om medel har godkänts. Under handläggningstiden kan sökanden behöva lämna in kompletterande uppgifter. Beviljade satsningar förväntas byggstartas senast tre månader efter att beslut meddelats. Utbetalning av medel till mindre projekt som genomförs 2022 sker i efterskott då inskickade handlingar är godkända. Större projekt över flera år följer regionens ordinarie hantering med halvårsvis rapportering.

Uppföljning och utvärdering
Sökanden måste vara införstådd med att vara behjälplig vid uppföljning och utvärdering av de åtgärder som medel beviljats för, under fem år efter att laddinfrastrukturen tagits i drift.


Senast uppdaterad: 2022-04-05 10:11