Artikel - Från kalkyl till tillit

I en ny artikel sammanfattats utvecklingen av arbetet med sociala investeringar i Västra Götalandsregionen.

Genom att lyfta fram ett antal rapporter som studerat arbetet med sociala investeringsmedel sedan starten och de lärdomar som hittills gjorts, vill VGR visa på inriktning och möjlig väg framåt. Dels för den interna processen, dels som ett kunskapsbidrag och inspiration till arbete med sociala investeringar som pågår i andra regioner och kommuner.

Sammanfattning av artikeln

Samhällsekonomiska vinster, det som från början var drivkraften för att införa sociala investeringar, har visat sig vara svåra att mäta och därmed bevisa. Inom VGR har man därför börjat tänka om och fundera över vad som egentligen är syftet med investeringarna och vilket perspektiv som behöver tas. Från att fokusera på det samhällsekonomiska perspektivet, har VGR övergått till att lyfta fram vad i förändringsarbetet som är effektivt ur ett målgrupps- och medarbetarperspektiv. Som ett verktyg för att visualisera detta används verksamhetslogik. Genom denna förflyttning har arbetet med sociala investeringar kommit att handla mer om tillit, än om kalkyler.

Utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv ligger det främsta värdet av arbete med sociala investeringar i att ta vara på goda exempel, sprida kunskap och verka för att de investeringar som visar på god effekt implementeras i det ordinarie arbetet.  Detta innebär, förutom den egentliga finansieringen, att bygga strukturer och organisera för lärande såväl mellan de olika projekten som mellan finansiären och investeringen. 

Arbetets främsta framgång avgörs alltså inte av om det går att kvantifiera de ekonomiska vinsterna (uteblivna kostnader) som uppstår, utan huruvida det skapas en lärandeprocess och om kunskapen sprids på ett sätt som skapar långsiktig förändring på organisations- och systemnivå.

Läs artikeln här

Artikel - Från kalkyl till tillit