Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående sociala investeringar

Samverkansparter: Mölndals Stad och RISE.

Syfte: Det primära syftet med investeringen är att Kungälvs kommun och Mölndals stad ska utveckla och testa modeller som tydligare kopplar samman övergripande styrning mot social hållbarhet med lämpliga uppföljnings- och utvärderingsupplägg för enskilda projekt och insatser.

Målgrupp: Politik, ledning och strategiska- och operativa funktioner i kommunerna.

Tidsperiod: 2020-09-01 till och med 2023-09-01.

Innehåll: Investeringen är en särskild satsning. Målet är att utforma och testa en modell som ger politik och ledning bättre möjlighet att följa och styra mot sociala hållbarhetsmål. Vidare vill projektet åstadkomma organisatorisk utveckling där medvetenheten om och kapaciteten att arbeta systematiskt med analys, uppföljning, utvärdering, förändringsledning och styrning ökar.

Samverkansparter: Närhälsan Södra Ryd och Närhälsan Billingen

Syfte: Genom att utveckla och tillgängliggöra föräldrastöd, SFI-kurser för föräldralediga och samverkan med det civila samhället ge utrikesfödda föräldrar en ökad möjlighet att stödja sina barns kunskapsutveckling i skolan.

Målgrupp: Utrikesfödda föräldrar boende i Skövde kommun, i första hand föräldralediga och föräldrar till barn 0-12 år.

Tidsperiod: 2021-01-15 till och med 2024-01-15

Innehåll: Anpassade föräldragrupper utvecklas och genomförs av personal från familjecentraler, barnmorskor och barnsjuksköterskor. Träffarna anpassas efter målgruppens behov och behandlar teman som rör barnets första tid i livet, vanliga barnsjukdomar, sömn och amning. Genom att samverka med integrationssamordnare och samhällsorienteringskommunikatörer nås en stor del av de utrikesfödda föräldrarna i Skövde. Dessa funktioner hjälper till med anpassningar, kultur- och språktolkar samt slussar föräldrar till träffarna. En utvecklad samverkan med civilsamhället som till exempel kulturföreningar förväntas ge en dialog om hur verksamheten kan anpassas.

Samverkansparter: Borås Kommun, Trollhättans Kommun, Uddevalla Kommun, Göteborgs Stad och Sjukhusen i Väster-VGR

Syfte: Med hjälp av en ny profession i tandvården, Hälsopromotörer, samverka med andra aktörer och stödja utveckling mot mer hälsosamma levnadsvanor för familjer i socioekonomiskt resurssvaga områden.

Målgrupp: Generella insatser ges till barn och föräldrar i upptagningsområden för de kliniker med sämst tandhälsa bland 6-åringar i regionen. Riktat stöd ges i form av hälsosamtal till alla familjer med barn 0-6 år med behov av stöd.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Aktiviteter på förskolor och familjecentraler som bygger på ”Tandboxen”, ett pedagogiskt material, samt delta på föräldramöten/föräldrastöd. Interventioner på folktandvårdskliniker innebär hälsosamtal på de elva klinikerna med enskilda familjer som bedöms vara i behov av stöd. Tre-sex samtal per familj planeras med utgångspunkt i motiverande samtal och Social Cognitive Theory.

Samverkansparter: Närhälsan Biskopsgården och Förskoleförvaltningen, Göteborgs Stad

Syfte: Genom ett nytt arbetssätt, Spädbarnverksamheten, stärka anknytningen mellan barn och förälder samt stärka det sociala nätverket runt familjen och på så sätt minska social isolering.

Målgrupp: Föräldrar som bedöms ha svårighet med anknytning till sina barn och som behöver mer stöd och hjälp än vad personalen inom det familjecentrerade arbetet i stadsdelen kan erbjuda. Målgruppen är drygt 60 barn med föräldrar.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Verksamheten kommer ha två grupper i veckan för gruppträffar med cirka sex familjer per grupp och inkluderar. Ytterligare ett syfte är att ta fram ett evidensbaserat observationsverktyg för att på ett systematiskt sätt kunna mäta effekterna av verksamheten. Familjerna fångas upp av personalen på familjecentralen i södra Biskopsgården, samt personal inom det familjecentralsliknande arbetet i norra Biskopsgården och i Torslanda (barnmorskemottagning, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och öppen förskola), Socialtjänsten i Västra Hisingen samt Hagateamet.

Samverkansparter: Central barnhälsovård södra Älvsborg vid Regionhälsan

Syfte: Att öka förutsättningarna för att alla barn får en gynnsam språkutveckling genom att utveckla och erbjuda språkutvecklande aktiviteter på en familjecentral/öppen förskola i Borås.

Målgrupp: föräldrar och barn (0–6) år som har behov av stöttning kring språkutveckling

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31.

Innehåll: Centralt innehåll i projektet är att skapa en mötesplats för barn och föräldrar där de kan få information och kunskap om barns språkutveckling och få delta i språkstimulerande aktiviteter tillsammans med professionella i olika yrkeskategorier. Investeringen genomförs i samverkan mellan öppna förskola, bibliotekarie, specialpedagog, socialrådgivare och logoped.

Samverkansparter: MedPro Clinic Vårdcentral Åmål

Syfte: Att identifiera och undanröja hinder för barns möjlighet att vara delaktiga i lärandet och den sociala gemenskapen.

Målgrupp: Totalt förväntas cirka 20 barn med familjer per år ingå i projektet vid överlämningen från förskola till förskoleklass. Under projekttiden nås cirka 60 barn med familjer.

Tidsperiod: 2021-01-01 till och med 2023-12-31

Innehåll: Utveckla samarbetsformer i övergången från barnhälsovård och förskola till elevhälsa och skola samt förbättra tillgänglighet, delaktighet och inkludering för barn. Vidare tillsätts ett team och en koordinator som ska utveckla ett arbetssätt som fokuserar på orosfaktorer snarare än riskfaktorer. För att arbeta med tillgänglighet ska två nya arbetssätt testas, en pedagogisk terapihund och det digitala verktyg, AV1-robot.

Samverkansparter: Barn- och utvecklingsförvaltningen och socialtjänsten i Öckerö kommun samt Närhälsan och Barnmedicin, VGR

Syfte: Investeringen syftar till att skapa hållbara rutiner, en samsyn och en gemensam plattform för att hantera problematisk skolfrånvaro.

Målgrupp: Elever i grundskolan med problematisk skolfrånvaro som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa och/eller riskerar att inte gå ut grundskolan med godkända betyg.

Tidsperiod: 2020-03-01  - 2022-12-31

Innehåll: Projektet syftar till att skapa gemensamma rutiner och tidiga insatser för barn som har eller riskerar att få problematisk skolfrånvaro. Det syftar därmed till att öka elevernas möjligheter till att nå målen samt erhålla en god psykisk hälsa. Barnkonventionen ligger som grund för arbetet med att främja elevernas närvaro.

Samverkansparter: BUP, socialtjänst, skola, fritid och Närhälsan, Norra Hisingen.

Syfte: förbättra förutsättningarna för att alla barn ska lyckas i skolan samt öka den psykiska, fysiska och sociala hälsan och förebygga ohälsa hos barn i mellanstadieåldern.

Målgrupp: Barn i årskurs 4-6 boende på Norra Hisingen och med identifierad frånvaro mer än 20% de senaste två månaderna.

Tidsperiod: 190401 - 220331

Innehåll: Att skapa ett mobilt konsultativt barnteam som i sin tur kan skapa nya arbetssätt och nya samverkansformer runt barn med problematisk skolnärvaro och psykisk ohälsa. Teamets insatser kommer bestå av screening och utredning, stödsamtal, föräldrastödjande/familjebehandlande insatser, psykopedagogiska insatser, anpassningar i lärmiljön och fysiskt aktivitet/fritidsaktiviteter.

Samverkansparter: Specialistcentrum barn och unga, Sjukhusen i Väster, Logopedimottagning barn och ungdom, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Habilitering Hisingen barn och ungdom, Capio Läkarhus Angered centrum, Närhälsan Angered centrum, vårdcentral och BVC, Närhälsan Lövgärdet vårdcentral och BVC, Förskoleförvaltningen Göteborgs stad och Göteborgs psykologenhet för mödra- och barnhälsovård.

Syfte: Det primära syftet är att öka möjligheten att tidigt identifiera, bedöma och ge insatser till barn 0-3 år med regleringsproblem (svårigheter med sömn, mat och/eller skrikighet) och andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Målsättning är att erbjuda insatser för barn och familj nära familjen på rätt nivå och genom nya strukturer ge förutsättningar för en effektiv samverkan mellan verksamheter.

Målgrupp: Barn i ålder 0-3 år som är inskrivna i barnhälsovården på Familjecentral i Angered centrum och Lövgärdet. En samtidig målgrupp är barnets familj samt all personal på aktuella familjecentraler samt pedagoger inom förskolan.

Tidsperiod: 2020-10-01 till och med 2023-09-01

Innehåll: Utbildningssatsningar för att öka kunskap om små barn med utvecklingsavvikelser i berörda verksamheter. Utarbeta och pröva strukturer för samverkan mellan verksamheter. Utarbeta stöd, införa och utvärdera metoder för tidig identifiering samt verktyg för rätt insats på rätt nivå.

 

Genom att fånga upp ohälsa hos föräldrarna i ett tidigt skede när barnet börjar uppvisa skolsvårigheter förväntas föräldraförmågan stärkas. När ett barn aktualiserats för elevhälsoteamet kommer barnets föräldrar kontaktas och erbjudas ett första hälsosamtal på Skepplanda Läkarhus & Rehab. Vid behov och önskemål erbjuds vidare stöd eller vård i någon form som exempelvis psykologisk behandling, medicinsk behandling eller sjukgymnastisk behandling.

Samverkansparter: Skepplanda läkarhus och Rehab och Ale kommun

Syfte: Att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos föräldrar till barn i Skepplanda.

Målgrupp: Elever i F-6:e klass i Skepplanda med problematisk skolfrånvaro, beteendeproblem i skolan och/eller inlärningssvårigheter, samt deras föräldrar.

Tidsperiod: 2022-01-01 till och med 2024-12-31

Projektet består av tre centrala delar; att utveckla språkscreening på modersmål på BVC, att utveckla föräldrastöd generellt i kommun till flerspråkiga föräldrar samt att förstärka det förebyggande arbetet kring språk på förskolan.

Samverkansparter: Munkedals kommun och Närhälsan Munkedal vårdcentral

Syfte: Att tidigt fånga upp barn med ökad risk att inte klara grundskolan med särskilt fokus på språkstörningar.

Målgrupp: 2,5-åringar som är listade vid Närhälsan Munkedal. Cirka 100 barn per årskull.

Tidsperiod: 2022-01-01 till och med 2024-12-31

Projektet ska testa effekterna av att en fysioterapeut ingår i elevhälsoteamet. Med stöd av denna nya funktion i elevhälsoteamet kommer satsningen stödja eleverna med verktyg och strategier som kan användas för att motverka stillasittande och sömnbrist.

Samverkansparter: Dals-Ed kommun och Närhälsan Dals-Ed Rehabmottagning

Syfte: Att testa en metod för skolan att arbeta främjande och förebyggande med tidiga insatser för att motverka stillasittande, sömnbrist och i förlängningen psykisk och fysisk ohälsa.

Målgrupp: Elever i Förskoleklass samt årskurs 1-9. Totalt cirka 500 elever.

Tidsperiod: 2022-01-01 till och med 2024-12-31

Tillsammans med Närhälsans psykosociala team, BUP och IFO planeras generella insatser i form av kompetensutveckling till skolpersonal och utbildning av vårdnadshavare, samt riktade insatser till eleverna med hjälp av språkstödjare. Digitaliseringspedagoger och studie- och yrkesvägledare arbetar med lärmiljöer och motivationshöjande insatser.

Samverkansparter: Bengtsfors kommun och Närhälsan Bengtsfors vårdcentral

Syfte: Att fånga upp vårdnadshavare och tillsammans med dem förebygga de risker som problematisk frånvaro, språk- och kulturklyftor skapar. Syftet är att nå grupper med ökad risk för skolmisslyckanden i ett tidigt skede samt arbeta långsiktigt med hela familjesituationen.

Målgrupp: Elever 7-11 år, med risk för eller med psykisk ohälsa och/eller utländsk bakgrund och/eller med oroväckande frånvaro.

Tidsperiod: 2022-01-01 – 2024-12-31

Samverkanspart: 
Det lokala näringslivet i Åmål och andra kommunala verksamheter


Syfte:
Att öka elevers motivation till studier genom ökad förståelse för arbetsliv, vikten av egen försörjning, individens bidrag till samhällets utveckling och entreprenörskap. Därtill ökad förståelse för sin egen drivkraft och insikt om sina förmågor och möjligheter. Projektets mål är främst att alla unga ska nå gymnasiebehörighet.

Målgrupp:
Elever i årskurs 6-9 i Åmåls kommun

Tidsperiod:
2023-01-01 – 2025-12-31

Innehåll:
Investeringen möjliggör en utökning av studie- och yrkesvägledningen för att förstärka, utveckla och bredda arbetet med arbetslivsdagar och prao. Genom att erbjuda sommarlovsskola, lovskola och andra gymnasieförberedande aktiviteter stärks eleverna och tränar sina entreprenöriella kompetenser. Satsningen förväntas öka framtidstron hos barn och unga, öka andelen med gymnasiekompetens och på sikt minska ungdomsarbetslösheten i kommunen.

 

Samverkanspart: Andra kommunala förvaltningar inom Vänersborgs kommun

Syfte:
Att utveckla en närvarokultur i förskolan hos vårdnadshavare och pedagoger. Målet är att öka närvaron för de barn som är i förskolan. De långsiktiga målen är att öka andel barn i Vänersborgs kommun som deltar i förskolans utbildning samt ökad förståelse hos vårdnadshavarna om förskolans betydelse för barns utveckling och lärande. Genom barnen närvarar i högre grad på förskolan får de tillgång till lärande miljöer vilket bedöms vara gynnsamt för kommande skolgång.

Målgrupp:
Familjer med barn i åldern 1–5 år i den kommunala förskolan

Tidsperiod:
2022-12-01 – 2025-11-30

Innehåll:
Den huvudsakliga aktiviteten i projektet är att en insatskoordinator anställs i förskolan. Insatskoordinatorn är tänkt att vara länken mellan förskolan, barnhälsan och familjecentralen. Koordinatorn ska skapa kontakter och förutsättningar till rätt insatser för barnen och deras vuxna. Koordinatorn blir en del av förskolans barnhälsoteam och ett kompletterande stöd i det pågående främjande och förebyggande barnhälsoarbetet. Koordinatorn arbetar som en brobyggare som kan ge stöd till familjer där barnen har eller riskerar få en oroväckande frånvaro.

Samverkanspart: 
Förskoleförvaltningen i Borås Stad

Syfte:
Att möjliggöra för fler utrikesfödda vårdnadshavare med barn 6–12 år att få föräldraskapsstöd. Genom att stärka utrikesfödda vårdnadshavare i sin föräldraroll ökar förutsättningar för ökad inkludering i samhället. Att stärka vårdnadshavarna i föräldrarollen bedöms också gynna barnens möjligheter att fullföljda sina studier och gå ut 9:an med gymnasiekompetens. Genom att barnen tar del av Navets aktiviteter ges möjlighet till ett stärkt vetenskapligt kapital, vilket också kan gynna skolgång och fullföljda studier. Projektets långsiktiga effekter handlar om att hitta en långsiktigt hållbar modell för hur ABC-utbildningar når utlandsfödda föräldrar med äldre barn i Borås stad.

Målgrupp:
Utrikesfödda vårdnadshavare med barn 6–12 år och deras barn.  

Tidsperiod:
2023-01-01 – 2025-12-31

Innehåll:
Projektet består främst i att genomföra ABC-föräldragrupper. Samtidigt som föräldragrupperna pågår deltar barnen på aktiviteter på Navet. På det sättet nås en grupp som vanligtvis inte besöker Navet. Ytterligare en del i projektet handlar om att utveckla samverkan mellan projektets aktörer, intressenter och potentiella nya samverkansparter samt att sprida resultat

Samverkanspart:
Elevhälsan i kommunerna Tjörn, Orust, Lysekil, Stenungssund och Uddevalla samt Närhälsan Tjörn, Lysekil, Stenungssund och Dalaberg (Uddevalla)

Syfte:
Övergripande mål för projektet är att förhindra insjuknande i en första depression hos ungdomar under högstadiet, så att fler klarar grundskolan med fullständiga betyg och får möjligheter till vidare studier på gymnasial nivå, vilket underlättar för positiv etablering i vuxenlivet.
Projektet är en fortsättning på en treårig social investering, programmet Tanke & Hälsa mellan Primärvården (Närhälsan) och elevhälsan i Tjörn och Orust kommuner. Genom att skala upp projektet och erbjuda programmet till fler kommuner skapas nu förutsättningar och möjlighet för elevhälsan och primärvården att i ökad grad arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa. Samtidigt får fler ungdomar tillgång till Tanke & Hälsa. Uppskalningen ger också förutsättningar för att stärka evidensen för metoden och för att undersöka om den fungerar i svensk skola.

Målgrupp:
Ungdomar i årskurs 8 (13–16 år) i de medverkande kommunerna. Programmet riktar sig till ungdomar med ökad sårbarhet att utveckla en första depression under tonårstiden

Tidsperiod:
2022-09-01 – 2024-08-31

Innehåll:
De centrala delarna av programmet är att erbjuda ungdomarna en kartläggning och återkoppling av deras psykiska hälsa inom ramen för elevhälsans uppdrag. Ungdomar som genom kartläggningen visar tecken på depression eller ökad sårbarhet för att utveckla depression kontaktas av elevhälsan och där är den preventiva kursen Tanke & Hälsa en av insatserna.
Aktiviteter i projektet bygger på utbildningsinsatser, metodstöd och information till vårdcentraler och skolor samt utveckling av programmet och en digital plattform. Projektet är också en pilot i det Regionala barnuppdraget

Samverkanspart:
Högskolan i Skövde

Syfte:
Att göra en vetenskaplig förankrad uppföljning och analys av den pågående sociala investeringen i Skövde kommun" Anpassat föräldraskapsstöd på familjecentraler” vilket kan bidra till ett lärande för kommunen, regionen och för akademin om hur kommuner kan arbeta för att främja integration och inkludering

Målgrupp: Kommun, region och akademi

Tidsperiod:
2022-11-01 – 2023-12-31

Innehåll:
Uppföljningen består av att skriva en etikansökan, genomföra intervjuer med de föräldrar som fått föräldrastöd i projektet samt professionella som arbetat i projektet. Därtill framtagning av modell och publicering av en vetenskaplig artikel. Inom projektet kommer även en kostnadsvärdering att göras avseende språkligt och kulturellt anpassat föräldrastöd. Resultatet är tänkt att spridas via Högskolans kanaler samt via det pågående projektets nätverk och regionens nätverk för sociala investeringar.

Marie Ahlberg

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-06-28 08:44