Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Översikt – ändringar i remissförslaget

Nedan listas några av de större ändringar som är genomförda i det slutliga strategiförslaget (efter remissrundan april-september 2020, inför beslut vintern 2020/2021).

 • Målformuleringen är ändrad till: Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Detta var ett önskemål från kommunerna som lyftes i BHU.
 • Att hållbar utveckling innefattar alla tre dimensionerna, ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har förtydligats på flera ställen.
 • En extra utmaning som handlar om sårbarhet inför omvälvande globala händelser/pandemier har skrivits in under avsnittet Samhällsutmaningar.
 • Besöksnäring och kulturella och kreativa näringar har lagts till som ett femte områden av särskilt stor betydelse för regionens konkurrenskraft under långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften. Blå-gröna näringar har beskrivits utifrån vilka näringar som det innefattar.
 • Betydelsen av att stimulera små- och medelstora företag har förstärkts i texten under långsiktiga prioriteringen Stärka innovationskraften.
 • Texten som helhet har förtydligats i skrivningar om kulturens och det civila samhällets roll för regional utveckling. Både i målet, de långsiktiga prioriteringarna och kraftsamlingarna.
 • Vägledande principen Tala med en gemensam röst har strukits. Vikten av ett gemensamt påverkansarbete i till exempel infrastrukturfrågor har istället beskrivits under avsnittet genomförande.
 • Avsnittet med de vägledande principerna har lyfts in under huvudrubriken Genomförande. Detta då remissvaren har visat behov av att förtydliga att de vägledande principerna finns för att stödja oss i genomförandet.
 • Avsnittet Genomförande har utvecklats och förtydligats om hur strategins innehåll behöver konkretiserar och prioriterar i delstrategier, handlingsplaner och samarbeten mellan och över sektorer. Risk- och robusthetsanalys samt uppföljning och utvärdering av strategin beskrivs som viktiga delar.
 • Texten har också förtydligats i beskrivningen av hur strategin samspelar med andra mål- och styrdokument på regional, nationell och europeisk nivå. Där finns också en beskrivning av hur smart specialiseringsstrategi och Klimat 2030 stärker genomförandet av RUS.
 • En tydligare beskrivning av Västra Götalandsregionens roll och ansvar samt kommunalförbundens roll har skrivits in. BHU är angivet som det politiska organet för att bereda frågor med koppling till genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin.
 • Avsnittet om hur strategin bidrar till genomförandet av Agenda 2030 har uppdaterats utifrån genomförd hållbarhetsbedömning av remissversionen.

Senast uppdaterad: 2021-12-02 10:47