Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så tar vi fram strategin tillsammans

Illustration som visar planeringen för framtagning av RUSen 2019-2020. Våren 2019: nulägesbild, analys, utmaningar och fortsättningar + kunskapskonferens. Samtal om utmaningar, målbilder och inriktning. Hösten 2019: Formulera förslag och konsultation. Inledning av samtal med politik VGR och kommuner. Fördjupningsdagar och Framtid Västra Götaland anordnas. Våren 2020: Remiss och bearbeta synpunkter. Hösten 2020: Beslut i komunfullmäktige och Framtid VG 2020 anordnas.

Arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi som ska börja gälla 2021 startade vid årsskiftet 2018/2019. Den ska ersätta den nuvarande strategin Västra Götaland 2020 (VG2020) och ange i vilken riktning Västra Götaland ska utvecklas till 2030. Under våren 2019 genomfördes en första samtalsfas mellan kommuner, kommunalförbund, näringslivets aktörer, akademin, myndigheter, det civila samhället och VGR för att samla in synpunkter, kunskap och erfarenheter.

Hur samtalsfasen går till och med vilka

Samtalen har till stor del förts i befintliga samverkansforum och pågående processer som Klimat2030, strukturbildsarbetet (fysisk planering), Kraftsamling fullföljda studier, nya kulturstrategin, kompetensråd, samråd med civilsamhället med flera. Vi har valt att använda oss av befintliga nätverk och forum för att inte bygga upp nya eller parallella strukturer.

Vid sidan av dialogerna och underlaget som kommer ut från dessa tillfällen arbetas strategin fram genom olika analys- och kunskapsunderlag, befintliga strategier och mål samt det arbete Think Tanken, som är en extern referensgrupp, bidrar med. Sammantaget avgör det hur det fortsatta arbetet ska läggas upp i höst och framåt.

Vi har en ambition att öka delaktighet och arbeta tillsammans med kommunerna i större grad än vi gjort tidigare i framtagandet av den regionala utvecklingstrategin. I de fyra delregionerna samlade kommunalförbunden kommuncheferna i Västra Götaland för samtal om mål och långsiktiga prioriteringar för Västra Götalands och årets kommunchefsdag 3 maj 2019 hade regional utvecklingsstrategi på agendan. Den kommande strategin är även en prioriterad samverkansfråga mellan länsstyrelsen och VGR. Den har också diskuterats på till exempel VD-nätverket för våra science parks respektive rektorsnätverket. För de som arbetar med näringslivs- och innovationsfrågor har tre seminarier arrangerats för att inspirera och utmana perspektiven framåt.

Vårens samtal handlade främst om inom vilka områden vi är framgångsrika i dag, vilka utmaningar vi har framför oss och vad vi gemensamt behöver kraftsamla kring för att Västra Götaland ska vara en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion 2030. 

Sammanlagt har cirka 40 samtal och seminarier arrangerats och över 700 personer har deltagit. Näringslivsföreträdande organisationer, kommuner, civila samhället, myndigheter, akademi och andra utvecklingsaktörer har samtalat om behov, utmaningar och målbilder för Västra Götaland 2030.

Vad händer framåt

Sammanställningen med inspel till strategin är ett viktigt underlag inför höstens fortsatta arbete och mycket kvarstår innan vi landar i ett utkast på strategi.

I höst fördjupas samtalen genom att samla sektorer och branscher i aktörssamtal som skär på tvären för att få en större helhet. I september arrangerar VGR två fördjupningsdagar om den kommande strategin och Framtid Västra Götaland blir den 2 december 2019 mötesplatsen för 500 personer som möts kring förändringsledning och hur vi får ett kraftfullt gemensamt genomförande för nästa strategi som ersätter VG2020. I höst inleds även de politiska samtalen mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR).

I början av 2020 går ett utkast av strategin ut på remiss, då har flera organisationer  möjlighet att bidra med inspel. Beslut om strategin tas i regionfullmäktige hösten/vintern 2020.

Senast uppdaterad: 2019-10-24 10:53