Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Slylt med "Vart är vi på väg" utanför tågfönster
Fotograf: Jesper Fermgård

Från och med våren 2019 börjar arbetet med att tillsammans ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030. Det innebär att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland.

2019 påbörjar vi det gemensamma arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi, efter Västra Götaland 2020 (VG2020). Strategin ska ytterligare stärka Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion. 

Tas fram gemensamt

Arbetsprocessen framöver innebär att kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland bjuds in till samtal om utmaningar, mål och prioriteringar för Västra Götalan 2030. Syftet med samråd och dialoger är att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Tidsplan

Dialoger pågår under våren-hösten 2019. I början av 2020 sker ett remissförfarande och beslut i regionfullmäktige hösten 2020.

Grund för andra styrande dokument

Strategin ska vara övergripande, vilket innebär att den omfattar många olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur och utveckling av kulturlivet. Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden till andra program och strategier på lokal och regional nivå.

Den riktar sig till alla typer av organisationer och personer som på olika sätt arbetar med regional utveckling. Det kan bland annat handla om kommuner, näringslivsorganisationer, universitet och högskolor, föreningar och organisationer, eller myndigheter.

Samverkan ska bidra till utveckling 

Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin.

Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete säger att strategin ska vara: 

  • samlad och sektorsövergripande,
  • bidra till samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå 
  • ligga till grund för strukturfondsprogrammens mål inom tillväxt och sysselsättning och territoriellt samarbete.

Stor tyngd läggs vid uppföljning och då främst ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samt jämställdhet inklusive Agenda 2030. Enligt förordningen ska den regionala utvecklingsstrategin utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets näringsliv och det civila samhället.

Maria Jakobsson

Processledare
Telefonnummer

Hanna Jönsson

Processledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-12-12 14:30