Vad är en regional utvecklingsstrategi?

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.

Den kan omfatta flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, miljö och delaktighet. Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden till andra program och strategier på lokal och regional nivå.  

Strategin tas fram utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Den utarbetas i samverkan med kommuner, kommunalförbund, näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter och aktörer som arbetar för Västra Götalands utveckling. 

Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för Västra Götalandsregionens satsningar inom regional utveckling, tillsammans med den årliga budgeten. 

Strategin ska fungera vägledande och inspirerande för kommuner, företag, myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling.

Vad säger förordningen?

Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin.

Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete säger att strategin ska vara:

  • samlad och sektorsövergripande,
  • bidra till samverkan mellan länen och mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå
  • ligga till grund för strukturfondsprogrammens mål inom tillväxt och sysselsättning och territoriellt samarbete.

Stor tyngd läggs vid uppföljning och då främst ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet samt jämställdhet inklusive Agenda 2030. Enligt förordningen ska den regionala utvecklingsstrategin utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets näringsliv och det civila samhället.

Senast uppdaterad: 2019-02-11 10:17