Remissvar till PTS

Västra Götalandsregionen har lämnat ett remissvar på PTS förslag om marknadsavgränsningar på marknaderna 3a och 3b.

Västra Götalandsregionen har lämnat ett remissvar på Post- och Telestyrelsens förslag till marknadsavgräsningar på markknaderna 3a och 3b för bredband. Ett antal av de regionala bredbandskoordinatorerna har diskuterat vilka konsekvenser förslaget skulle kunna för bredbandsutbyggnaden i länen och kommit fram till att det finns ett flertal saker i förlsaget att ifrågasätta och kommentera.

Region Sörmland åtog sig efter diskussionen att formulera de synpunkter som kommit fram. Västra Götalandsregionen har sedan ställt sig bakom Sörmlands inlaga.

Den viktigaste invändningen är att vi menar att bredband via koppar och fiber tillhör samma marknad. Inlagan kritiserar också PTS åsikt att varje lokalt bredbadsnät till villakunder kan betraktas som en egen marknad medan marknaden för bredband till flerfamiljshus utgör en nationell marknad. Slutligen anser vi att även marknaden för kabel-TV skulle kunna vara en relevant marknad att reglera, precis som fibermarknaden.

PTS Missiv samt Sörmlands inlaga och VGRs remissvar kan nås genom att klicka på respektive rad nedan.

PTS Missiv

Sörmlands inlaga

VGRs remissvar

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18