Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Öppna data i Västra Götaland (PSI-data)

Öppna data är ett sätt att digitalt publicera offentlig information på ett sätt som gör att det är lätt tillgängligt för den som behöver den och också för den som t ex skapar en app som förenklar tillgängligheten för användaren. Med öppna data avses digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar, som exempelvis av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent.

Det finns ett EU-direktiv, som fastställdes 2010, om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn – PSI-direktivet (Directive on the re-use of public sector information). Detta har lett till en svensk lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen – PSI-lagen.

Innebörden av direktivet – och lagen – är att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service.

Kraftsamling runt informationssäkerhet och öppna data

Sverige var bland de första att skriva under detta direktiv, men idag är Sverige en av de länder inom EU som har minst PSI-förteckningar och offentliga informationsmängder publicerade som öppna data.

Västra Götalands regionala digitala agenda är en digitaliserings­strategi för territoriet Västra Götaland. Agendans handlingsplan innehåller kraftsamlingar för länet inom bland annat områdena bredband, informationssäkerhet och öppna data. Den regionala arbetsgruppen, Digitaliseringsrådet, samordnar och driver arbetet med handlingsplanen. Styrgrupp för arbetet är presidiet för BHU, Berednings­gruppen för hållbar utveckling, där både Västra Götalandsregionen och länets kommuner har representation.

Förstudie visar på incitament och goda förutsättningar

För att öka mängden öppna data har Digitaliseringsrådet tagit initiativ till en förstudie. Förstudien hade uppdraget att beskriva vilka förutsättningar som finns för att offentlig sektor inom Västra Götaland ska kunna tillgängliggöra mer öppna data, samt ge förslag på hur arbetet i sådana fall ska bedrivas.

Förstudiens slutsatser är bland annat:

  • Det finns både goda incitament och goda förutsättningar för att etablera en gemensam samordning för utveckling och tillgängliggörande av öppna data i Västra Götalands län.
  • Med tanke på de nationella initiativ som pågår i Sverige ligger etableringen av en sådan samordning även helt rätt i tiden.

Nästa steg i arbetet är att ta fram förslag på hur ett gemensamt arbete för Västra Götaland kan införas och vilken samverkan Västra Götaland kan ha med övriga Sverige i detta arbete.

Relaterat och dokument

Presentation: Sammanfattning av förstudie Öppna data

Förstudierapport Öppna data

Bilaga 1 - Resultat av genomförd enkät om Öppna data

Bilaga 2 - Resultat av genomförd SWOT och riskanalys om Öppna data

Videointervjuer om öppna data i Västra Götaland

www.vgregion.se/psidata

Senast uppdaterad: 2019-04-02 14:50