Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionalfondsprogrammet Västsverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Målgruppen för Västsveriges regionala strukturfondsprogram än små- och medelstora företag 

 Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige är visionen för programperioden 2021-2027. För att nå visionen riktar programmet sig till satsningar på innovationskraft, strukturomvandling och entreprenörskap. Programmet fokuserar också på att utveckla färdigheter för smart specialisering och bidra till en cirkulär och hållbar ekonomi. 

Programmet finansierar innovativa projekt som möter regionala utmaningar. Små och medelstora företag är målgruppen men programmet jobbar även med det företagsfrämjande systemet och med test- och innovationsmiljöer för att lyfta näringslivet. Det innebär att många olika aktörer behöver samverka, utvecklas och hitta sina regionala roller. 

Ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige 

Visionen går i linje med utvecklingsstrategierna i regionerna Västra Götaland och Halland. Strategierna visar på att en hållbar omställning är nödvändig för att regionerna ska fortsätta vara attraktiva och konkurrenskraftiga. 
 
Programmet tar tydligt avstamp i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Västra Götaland 2021-2030 och de prioriteringar som görs där. Programmet är en viktig finansieringskälla för genomförandet av RUS speciellt till den långsiktiga prioriteringen ”Stärkt innovationskraft”.   

Utöver RUS utgår programmet från bland annat Klimat 2030, EU:s Green Deal, underlag kopplat till smarta specialiseringsstrategier samt regionala analyser. 

Utmaningar 

Västsvenska företag behöver arbeta på nya sätt för att möta regionala samhällsutmaningar. Klimatförändringar, ökande elbehov och minskande biologisk mångfald ställer nya krav på näringslivet. Forskningsaktörer har stora kunskaper som inte når ut på marknaden. Globalisering skapar möjligheter med ökar också konkurrensen. I Västsverige står vi också för regionala ojämlikheter. Det är svårt att attrahera och matcha kompetens med efterfrågan. Stora ekonomiska skillnader och variationer i socioekonomisk bakgrund inom regionen påverkar i hög grad människors möjligheter. 

Vi behöver använda vår regionala potential bättre, bygga på de styrkor som finns för att minska ojämlikheter och marknadsmisslyckanden. 

Inom de här områdena behöver vi insatser 

Fokus ligger på innovationskraft, med grund i små och medelstora företagsbehov och vilja att utvecklas. Vi fokuserar på områden där just Västsverige är extra starka, det är det vi kallar för Smart specialisering. Grön omställning är också ett viktigt område, för att hitta nya lösningar med förnybar energi och cirkulära värdekedjor.  

I programmet behöver insatser som går i linje med två av EU:s politiska mål 1. Ett smartare Europa 2. Ett grönare Europa. Varje politiskt mål är indelat i specifika mål. Västsverige investerar i Forskning & innovation, Företag & Näringsliv, Kompetensförsörjning samt Miljö & Klimat.

Ett smartare Europa

1. Forskning & Innovation 

1.1 Stärk forskning och innovation 

Stärka samverkan mellan näringsliv och forskning. Öka kommersialiseringen av forskningsresultat, och göra gemensamma insatser för att aktörer ska närma sig varandra till exempel inom Life Science och informationsdriven vård. Digital och grön omställning är viktiga perspektiv. Vi fokuserar också på investeringar i test och demonstrationsmiljöer 

Företag & näringsliv 

1.3 Stärka små och medelstora företagstillväxt och konkurrenskraft 

Bredare, fokus på affärsutveckling och entreprenörskap. Satsningar på exportkapacitet och på innovationsmiljöer, erfarenhetsutbyten, inspiration och rådgivning. Grön och digital omställning, förnyelse, omställning och artificiell intelligens är viktiga perspektiv 

Kompetensförsörjning 

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering 

Regionerna behöver arbeta med kompetensförsörjning. kompetensutveckling, livslångt lärande, utbildning och entreprenöriellt lärande på ett strategiskt sätt. Universitet och högskolor, yrkeshögskola, gymnasieskola, näringsliv och samhälle centralt, behöver samverka. Utgångspunkten är de små och medelstora företagen. Vilka är deras behov och hur kan de hitta eller utveckla den kompetens de behöver. 

Ett grönare Europa

2. Miljö & Klimat 

2.2 Främja förnybar energi 

Öka investeringarna i förnybar energi och skynda på omställningen. Lönsamma produkter och ökad produktion. Energieffektivisering är en viktig del. 

2.6 Främja cirkulär ekonomi 

Ta fram nya affärsmodeller och påverka attityder. Viktigt med samarbete mellan offentlig sektor och universitet och högskolor. Regionerna behöver systemlösningar för giftfria och cirkulära kretslopp samt kompetens och teknikutveckling. Arbeta med skrivningar i offentlig upphandling. 

Områden för smart specialisering 

Alla programområden identifierar och prioriterar särskilda områden som har en stor potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har styrkor och om nya områden där det finns potential att utveckla nya styrkor. De områden som Västsverige pekar ut är: 

  • Intelligent och hållbar industri 
  • Life science och informationsdriven vård 
  • Hållbara material och energisystem 
  • Framtidens transporter och mobilitet 
  • Kreativ affärs- och produktionsutveckling 
  • Food tech och maritim utveckling 

Fakta om programmet 

Geografiskt område 

I programområdet Västsverige ingår Västra Götalands och Hallands län. 

Budget från Europeiska regionala utvecklingsfonden 

462 miljoner kronor 

40 procents finansiering 

Programmet i Västsverige finansierar max 40 procent av kostnaderna i projekten. Medfinansiering kan vara både offentlig och privat. 

Förvaltande myndighet

Förvaltande myndighet är Tillväxtverket. Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2023-01-26 15:32