Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbara transporter och infrastruktur ur ett EU-perspektiv

Västra Götaland är ett skandinaviskt transportcentrum och knutpunkt för transporter i Norden. Näringslivets tydliga inriktning mot tillverkningsindustri, tillsammans med en tradition av handel och sjöfart, har satt sin prägel på Västra Götaland som landets främsta transport- och logistikregion. 

För att sätta kraft bakom våra önskemål om bättre järnväg längs västkusten och upp mot Norge arbetar vi med våra grannregioner i Norge, Danmark och Tyskland. Genom nätverket STRING verkar vi för en modern och grön transportkorridor mellan Hamburg, Göteborg och Oslo.

Det transeuropeiska nätet för transporter (TEN-T) syftar till att skapa ett sammanhållet transportnät genom att etablera gemensamma standarder för infrastrukturen. TEN-T reglerar vilka transportstråk som inkluderas i de europeiska transportkartorna och därmed också vilka projekt som är behöriga att söka medfinansiering från EU. 

Flera av VGR:s prioriterade transportstråk är en del av TEN-T och ingår även i en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet. TEN-T består av EU:s strategiskt viktigaste transportstråk och medlemsstaterna har åtagit sig att färdigställa stomnätet till och med år 2030 och det övergripande nätet till år 2050. VGR arbetar därför proaktivt för att säkerställa sin ställning i TEN-T och för att VGR, och andra aktörer i regionen, har regeringens stöd för att söka medfinansiering från EU:s Fond för ett sammanlänkat Europa (CEF).

Västra Götalandsregionen stöder ett modernt, gränsöverskridande och klimatsmart transeuropeiskt transportnät som knyter samman EU och dess grannländer. Genomförandet av stomnätskorridorerna till och med år 2030 är prioriterat och Västra Götalandsregionen arbetar särskilt för färdigställandet av sträckan Oslo–Göteborg och den norra delen av Skandinavien–Medelhavet i stråket Hamburg–Oslo. TEN-T innehåller även mål och satsningar på infrastruktur för alternativa bränslen, ny teknik och innovation. Det är viktigt att dessa mål fortsatt stärks i TEN-T i syfte att stödja omställningen till ett klimatneutralt transportsystem.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) är EU:s finansieringsverktyg för investeringar i TEN-T. Den nuvarande fonden gäller för perioden 2014–2020 och budgeten för transportprojekt är cirka € 22 miljarder. CEF reglerar bland annat vilken typ av transportprojekt som är behöriga att söka stöd, medfinansieringsgrad (i procent) och vilka delar av transportnätet som ska ingå i de så kallade stomnätskorridorerna. 

En fortsättning av fonden för perioden 2021–2027 är just nu under förhandling i EU och VGR vill säkra en stark budget för EU:s program för transportinfrastruktur. Gränsöverskridande infrastrukturplanering är sällan prioriterat på nationell nivå utan slutar ofta vid nationsgränsen. Fonden för ett sammanlänkat Europa bidrar med ett tydligt europeiskt mervärde genom att skapa incitament att utveckla projekt över lands- och regiongränser för gemensamma infrastrukturinvesteringar.

Charlotte Beijer

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2017-02-07 09:51