Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU och Agenda 2030

De 17 globala hållbarhetsmålen.

I förra veckan publicerade EU:s statistikbyrå Eurostat en rapport om de steg som tagits av EU för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Rapporten visar på ett över lag positivt resultat men inom vissa områden tycks utvecklingen gå i fel riktning.

Agenda 2030 är en plan med 17 mål som etablerades av FN år 2015 för att uppnå ett mer hållbart samhälle - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Målen syftar bland annat till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen. EU har uttryckt att man vill ta en ledande roll i att uppnå målen och man arbetar aktivt med dess implementering, dels genom att integrera dem i EU:s policyområden och Europeiska kommissionens prioriteringar, men också genom att arbeta fram EU:s långtidsvision för ett hållbart Europa efter år 2020. Dessa åtaganden reflekteras även till viss del i det nya förslaget till EU:s långtidsbudget för år 2021-2027.

Som del av detta publicerar EU sedan år 2017 rapporter om hur arbetet med de globala hållbarhetsmålen fortskrider. För att mäta utvecklingen har EU tagit fram 100 indikatorer som är kopplade till de olika målen vilka mäts över fem och 15 år för att kunna identifiera både lång- och kortsiktiga trender. Detta är den andra rapporten som publicerats och den visar på framsteg såväl som bakslag inom EU:s arbete mot målen.

Blandade resultat

Enligt rapporten har de största framgångarna nåtts inom Mål 3: Hälsa och välbefinnande där man bland annat kan se en tydlig ökning i tillgången till sjukvård samt förbättringar gällande förväntad livslängd vid födseln. Även inom Mål 4: God utbildning för alla har utvecklingen gått i rätt riktning med fler barn som påbörjar och fullföljer sin skolgång, samt inom Mål 7: Hållbar energi där energikonsumtionen har gått ner samtidigt som andelen förnybar energi har ökat.

En negativ trend kan emellertid ses inom Mål 10: Minskad ojämlikhet. Trots att skillnaderna mellan medlemsländerna har minskat under de senaste åren har skillnaderna inom länderna ökat gradvis sedan år 2005. Inkomstgapet mellan de fattigaste och rikaste har växt och fler personer i dag än för fem år sedan har en inkomst under fattigdomsgränsen. För att motverka denna trend jobbar EU med att höja inkomsten för lågavlönade hushåll.

För övriga mål visar rapporten på blandade positiva och negativa resultat. Inom vissa områden, så som mål 13: Bekämpa klimatförändringen finns det ännu inte tillräckligt med data för att utvärdera utvecklingen.

Läs rapporten i sin helhet här.

Vill du veta mer om hur de globala hållbarhetsmålen påverkar dig? Läs mer här.

Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:42