Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

De globala hållbara utvecklingsmålen i fokus när Europakommissionen presenterar sitt reflektionspapper "Ett hållbart EU 2030"

Publicerad:

Europakommissionen publicerade i januari i år reflektionspappret "Ett hållbart EU 2030". Reflektionspappret, som är tänkt att ses som ett diskussionsunderlag för debatten om EU:s framtid, målar på ett illustrativt sätt upp de kommande utmaningarna Europa står inför samt presenterar olika framtidsscenarion. Syftet är att försöka styra diskussionen om hur FN:s hållbara utvecklingsmål bäst kan uppfyllas och hur EU bäst kan bidra till att uppfylla dem. De scenarier som lyfts fram visar att ytterligare åtgärder behövs om EU och världen ska kunna säkra en hållbar framtid för sina medborgare.

 Europakommissionen pekar i reflektionspappret ut de viktigaste politikområdena som måste involveras för att man ska kunna uppfylla de hållbara utvecklingsmålen. Dessa är:

Övergången från linjär till cirkulär ekonomi
Dagens konsumtionssamhälle är ett hot mot klimatet och våra naturtillgångar. Vi använder i dagsläget resurser som motsvarar kapaciteten hos 1,7 jordklot. Genom bioekonomistrategin och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin har kommissionen påbörjat arbetet att göra EU:s ekonomi mer hållbar.

Hållbarhet från jord till bord
Jordbrukssektorn i EU har gjort stora framsteg inom miljö och klimat. Trots detta sätter livsmedelsproduktionen fortfarande stor press på klimatet och vi slänger bort 20% av våra livsmedel. Mer måste göras inom hela livsmedelskedjan för att göra den hållbar.

Framtidssäkra energikällor inkluderat byggnader och transporter
Transporter står för 27% av växthusgasutsläppen medan byggnader står för cirka 40% av energiförbrukningen i EU. Mer måste därför göras för att gynna förnybar energi, klimatneutrala transporter och energieffektiva byggnader.

En socialt rättvis omställning
Omställningen till en hållbar ekonomi får inte resultera i att orter eller människor på något sätt missgynnas.

Vidare identifierar Europakommissionen sex horisontella nyckelområden som kommer att behöva involveras för att uppnå en hållbar övergång till utvecklingsmålen. Dessa är: Utbildning, vetenskap, teknik, forskning, innovation och digitalisering; Finansiering, prissättning, beskattning och konkurrens; Företagens sociala ansvar; Öppen och regelbaserad handel; Styrning och politisk sammanhållning på alla nivåer; samt EU som global föregångare.

Tre olika scenarier presenteras i reflektionspappret, vilka är tänkta att leda diskussionen om hur genomförandet av de hållbara utvecklingsmålen kan uppnås och vad som kan vara den mest effektiva uppdelningen av roller. De tre scenarierna är:

1. En övergripande europeisk strategi för de hållbara utvecklingsmålen som styr EU och dess medlemsstaters handlingar.
I detta scenario stödjs de hållbara utvecklingsmålen på EU:s högsta politiska nivå och ligger till grund för framtida policys och aktiviteter. EU-institutioner och medlemsstater, inklusive regionala och lokala myndigheter, skulle arbeta närmare varandra för att säkerställa en bättre samordning. En implementeringsprocess skulle inrättas för att bevaka framsteg och sätter upp milstolpar att nå senast 2030.

2. En fortsatt implementering av de hållbara utvecklingsmålen av kommissionen inom alla relevanta policyområden i EU, utan att framtvinga åtgärder från medlemsstaterna.
I detta scenario fortsätter de hållbara utvecklingsmålen att inspirera kommissionens politiska beslutstagande och guida utvecklingen av tillväxtstrategin efter år 2020, utan att exkludera andra politiska prioriteringar och utan att tvinga medlemsstaterna att kollektivt nå de hållbara utvecklingsmålen. Detta angreppssätt skulle lämna mer frihet åt medlemsstaterna, inklusive de regionala och lokala myndigheterna, att bestämma om och hur de ska anpassa sitt arbete för att uppnå de hållbara utvecklingsmålen.

3. Ett ökat fokus på externa åtgärder samtidigt som den befintliga hållbarhetsambitionen konsolideras på EU-nivå.
EU ligger på många sätt långt fram gällande uppfyllandet av de hållbara utvecklingsmålen. I detta scenario skulle EU bygga vidare på det faktumet genom att göra ännu fler förbättringar samt hjälpa andra länder runt om i världen att bidra till ytterligare framsteg. EU skulle vidare kunna besluta att stärka sina sociala och miljöstandarder genom handelsavtal och multilaterala förhandlingar samt kunna arbeta ännu närmare tillsammans med internationella organisationer för att uppnå gemensamma mål.

Till följd av publiceringen av reflektionspappret ”Ett hållbart EU 2030” kommer regionkommittén att hålla ett konsultationstillfälle om de hållbara utvecklingsmålen den 5 mars. För den som vill delta går det bra att följa länken nedan:
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/ECON-sc-follow-up-UN-SDGs.aspx

Publicerad: