Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny europeisk bioekonomistrategi

Maskrosor i gräset.
Fotograf: VGR/José Lagunas Vargas

Den 22 oktober lanserade EU-kommissionen en ny europeisk bioekonomistrategi. Strategin, som bygger vidare på den tidigare upplagan från år 2012, syftar till att skala upp insatserna för en mer hållbar ekonomi med en minskad inverkan på klimatet.

Bioekonomi är ett koncept som innebär ett hållbart nyttjande av våra biobaserade naturtillgångar till bland annat produkter, tjänster och energi. Syftet med bioekonomin är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror för att istället använda råvaror som reproduceras av naturen. Den ursprungliga europeiska bioekonomistrategi lanserades år 2012 mot bakgrund av en växande befolkning, minskande naturresurser och tilltagande klimatförändringar. Trots att strategin bidragit till stora framsteg, bland annat ökade investeringar och mobilisering av forskning och innovation inom bioekonomiområdet, noterades det vid en utvärdering år 2017 ett behov av att bredda fokuset och intensifiera insatserna för att möta det växande klimathotet.

Den nya strategin går i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Parisavtalet och fokuserar till en högre grad på cirkulär bioekonomi, det vill säga att öka användningen av biomassa och samtidigt behålla resurser i samhällets kretslopp så länge som möjligt. Målsättningarna för den nya europeiska bioekonomistrategin är desamma som i föregående upplaga men med vissa förtydliganden:

1. Livsmedelstrygghet. Processer för mer resurseffektivt och hållbart jordbruk och matproduktion måste skyndas på. Matrester måste också användas mer effektivt och i större utsträckning.  

2. Hållbar användning av naturresurser. Akuta åtgärder krävs för att undvika en försämring av ekosystemen och den biologiska mångfalden.

3. Minska användningen av icke-förnybar, icke-hållbara resurser. En starkare biobaserad sektor krävs för att fasa ut icke-förnybara bränslen.

4. Mildra och anpassa sig efter klimatförändringarna. En hållbar och cirkulär bioekonomi är väsentlig för att minska växthuseffekten.

5. Stärka Europas konkurrenskraft och skapa jobb. Skapandet och utvecklingen av bioinnovationer och marknader för biobaserade produkter bidrar till fler jobb och ökad tillväxt.

Inom ramen för den nya strategin kommer EU-kommissionen att satsa 100 miljoner euro på investeringsplattformar för cirkulär bioekonomi samt skicka experter till samtliga medlemsländer för att skapa nationella bioekonomistrategier. Implementeringen av strategin väntas påbörjas nästa år.

Bioekonomi i Västra Götaland

Bioekonomin är en viktig fråga även i Västra Götaland. Sedan år 2017 ingår VGR i ett nationellt bioekonomiskt nätverk med syfte att stärka bioekonomisektorn och bidra till Sveriges klimatmål. VGR jobbar också med cirkulär bioekonomi inom olika verksamhetsprogram, bland annat livsmedel och gröna näringar samt cirkulärt mode och hållbara miljöer, vilka fokuserar på att stärka innovationskraften i regionen samtidigt som de bidrar till en minskad klimatpåverkan. Ett ökat fokus och stärkta insatser från EU:s sida inom området bioekonomi ses således av VGR som en positiv utveckling.

Här kan du läsa EU:s nya bioekonomistrategi i sin helhet.

 

Senast uppdaterad: 2018-10-24 14:56