Riktlinjer för ekonomiskt bidrag

Här finns riktlinjer för ekonomiskt bidrag till utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet.

Riktlinjer för ansökan av projektmedel

Offentlig förvaltning, organisationer och föreningar kan söka ekonomiskt stöd hos Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för projekt med syfte att utveckla och förstärka folkhälsoarbetet för att förbättra folkhälsan i Västra Götaland. Folkhälsokommittén ser gärna att projekten sker i samverkan med kommittén eller andra aktörer samt att projektet medför en hälsovinst för individ och/eller samhälle. Projekten ska stärka den jämlika hälsan i Västra Götaland.

Ansökningstider för 2018

2017 års ansökningsomgångar är avslutade. Ansökningar avseende 2018 kan skickas in löpande under året. Folkhälsokommittén behandlar projektansökningar vid två tillfällen 2018, den 13 april och 25 oktober. Ansökningarna ska vara Avdelning folkhälsa tillhanda senast den 26 februari 2018 respektive den 10 september 2018.

Syftet med projektstöd

 • Projekt ska utveckla, stimulera och pröva folkhälsoarbete med avseende på metoder, utvärdering och spridning. Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet.
 • Projekt ska i första hand vara inriktat på hälsofrämjande eller förebyggande folkhälsoinsatser.
 • Projekt ska ha inriktningen jämlik hälsa avseende kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Tillgänglighetsaspekter ska beaktas i projekten.
 • Projekt ska ha regiongemensamt intresse; antingen projekt som bedrivs i stora delar av Västra Götaland eller projekt som genomförs lokalt men bedöms vara av intresse för andra delar av länet.
 • Projektens inriktning ska ligga i linje med Västra Götalandsregionens styrdokument och Samling för Social hållbarhet - åtgärder för jämlik hälsa.

Formella krav på sökande

 • Projektbidrag kan sökas av offentlig förvaltning, organisation eller förening verksam inom Västra Götaland.
 • Organisationer och föreningar ska vara uppbyggda och fungera efter demokratiska principer och bedriva stadigvarande verksamhet i Västra Götaland.
 • Organisationer och föreningar ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer, organisationsnummer, eget post- eller bankgiro och firmatecknare.

Anvisningar för projektbidragsansökningar

 • Ansökningar kan ske löpande under året (men beslutas om vid två bestämda sammanträden). Om projektet planeras bedrivas under mer än ett år ska detta anges, dock beviljas projektbidrag för ett år i sänder. Projektbidrag kan beviljas under högst tre år.
 • Ansökan skall innehålla tydlig och beskrivande projektplan med uppgifter om projektets syfte, målgrupp, tidsplan, beskrivning av planerad uppföljning/utvärdering och hur spridning och eventuell implementering av projektets erfarenheter skall ske. Budget ska anges per verksamhetsår samt den totala budgeten för projektet. Samverkansparter/medfinansiärer skall beskrivas. Projektägare resp. ansvarig projektledare skall alltid anges.
 • Organisationer och föreningar som söker projektbidrag skall bifoga senaste verksamhetsberättelse och årsbokslut.
 • Ekonomi och projektredovisning/uppföljning/utvärdering för beviljade medel ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet sträcker sig över mer än ett verksamhetsår ska skriftlig avrapportering samt ekonomisk redovisning lämnas in till folkhälsokommittén årligen. Om projektet inte slutförs eller genomförs enligt projektplanen ska ansökan omprövas och Västra Götalandsregionen kan återkräva beviljat bidrag.

Ansökan ska innehålla uppgift om:

 • projektägare
 • projektansvarig kontaktperson och dennes telefon- och adressuppgifter
 • samverkan och medfinansiering
 • budget
 • koppling till Västra Götalandsregionens styrdokument och "Samling för social hållbarhet. Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland"
 • uppföljning, utvärdering och spridning
 • hur insatsen ökar den jämlika hälsan
 • plusgiro eller bankgiro
 • organisationsnummer

Inriktning för projektansökningar

Folkhälsokommittén riktar projektstöd mot aktuella mål och prioriteringar under en avgränsad tid inom följande områden:

Kraftsamling för fullföljda studier

Folkhälsokommittén prioriterar ansökningar som bidrar till att utveckla främjande och förebyggande insatser för påverka barn och ungas förutsättningar i skolan samt deras förutsättningar till utveckling och kognitivt lärande.

Skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor

Folkhälsokommittén prioriterar ansökningar som bidrar till att utveckla främjande insatser för barn och ungas möjlighet att vara delaktiga i samhället samt att förstå och hantera sin omgivning och att känna framtidstro. Där är fritiden en viktig arena. Folkhälsokommittén har möjligheter att ge stöd till verksamheter som utvecklar aktiviteter som tar hänsyn till familjer olika socioekonomiska villkor.

Främja psykisk hälsa

Folkhälsokommittén prioriterar ansökningar som bidrar till att utveckla främjande och förebyggande insatser för att öka medvetenheten, minska stigmatisering och diskriminering samt att bygga upp stödjande miljöer. Andra viktiga områden är att öka kunskapen om förebyggande arbete är våld i nära relationer och pojkars/mäns våld mot flickor/kvinnor.

Övriga Utvecklingsområden

 • Skapa förutsättningar för ökat arbetsdeltagande
 • Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet
 • Skapa förutsättningar för goda levnadsvanor

Gör så här för att söka bidrag

Du ansöker om ekonomiskt bidrag genom att fylla i ansökningsblanketten direkt i datorn eller genom att skriva ut och fylla i manuellt. Här finns blanketter och kontaktuppgifter. Skicka in ansökan via mejl eller postadress.

 

Anne Svensson

Kontaktperson
Telefonnummer
Postadress: Folkhälsokommittén, Västra Götalandsregionen, Box 1091, 405 23 Göteborg
Senast uppdaterad: 2017-11-01 13:39