Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VGR startar Lärandecentrum för migration och hälsa

I våras startade Västra Götalandsregionens ”Lärandecentrum för migration och hälsa”. Lärandecentrets syfte är att bidra till lärande i migrationsfrågor och vara ett kunskapsnav för att vi som organisation ska utveckla vår förmåga att möta hela vår befolknings behov, oavsett bakgrund. Vi behöver bli bättre på att identifiera de fall där migration kan ha en effekt på hälsan och skapa bättre förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

Omvärlden förändras och Västra Götalandsregionen (VGR) med den. En femtedel av Västra Götalands invånare är migranter från andra länder och vi inom VGR behöver rusta för att inkludera, identifiera behov och utveckla våra verksamheter för att kunna bemöta hela befolkningen och dess behov.

– Lärandecentrum migration och hälsa är en resurs inom VGR vars syfte är att skapa förutsättningar för en mer jämlik hälsa för hela befolkningen samt vara en samlande och samordnande kraft för de insatser som sker kopplat till migration och hälsa i regionen, säger Salam Kaskas, regionutvecklare på VGR.

Lärandecentrets funktioner och uppdrag

Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) ska utifrån sina tre funktioner, samordning, utveckling och spridning av kunskap och omvärldsbevakning:

  • bidra till lärande i migrantfrågor med målet att skapa jämlika förutsättningar för migranters hälsa
  • vara ett kunskapsnav för att stödja Västra Götalandsregionens ansvarsområden i frågor som rör migration och hälsa
  • präglas av ett arbetssätt som bygger på interkulturell dialog med berörda målgrupper och samverkan mellan olika aktörer och intressenter

Vad är ett lärandecentrum?

Ett lärandecentrum är en pedagogisk modell med fokus på lärande utifrån målsättningen att öka Västra Götalandsregionens verksamheters förståelse och kunskap om migration, dess komplexitet och koppling till hälsa.

– Lärandecentret är en regiongemensam resurs som ska präglas av proaktivt arbete och ett lärande som bidrar till att kunskaperna omsätts i praktiskt arbete, säger Malena Lau regionutvecklare på VGR.

Genomföra aktiviteter hittills

Den 14 mars genomförde Lärandecentrum migration och hälsa (LMH) en uppstartsworkshop där vi dels återkopplade till de som bidragit till framtagandet av rapporten 2016 men även beskrev LMH och dess uppdrag. Ett 40-tal deltagare på plats från olika VGR- och VGR finansierade verksamheter fick under workshopbaserade former bidra med inspel till kommande insatser och aktiviteter.

Den 27 mars anordnade LMH och ”Kraftsamling fullfölja studier” tillsammans med Göteborgs universitet ett forskningsseminarium om migration och hälsa. Skolans viktiga roll för nyanlända var en röd tråd genom nästan alla presentationer. Under eftermiddagen diskuterade inbjudna verksamhetsföreträdare hur denna kunskap kan omsättas i praktisk handling för en bättre skolgång och hälsa hos de nyanlända.

Läs mer om forskningsseminariet här

Vad är på gång just nu?

Under våren har arbetet inletts med att träffa representanter externt och internt inom regionen för att inventera befintlig kunskap, samarbetspartners och kompetensbehov. Vi har även träffat representanter från Transkulturellt centrum vid Stockholms läns landsting och Kunskapscentrum för migration och hälsa från Region Skåne, för att höra hur de arbetar med samma frågor. 
Inom ramen för VGR:s ansvarsområden görs många insatser inom ämnet migration och hälsa. Ett av lärandecentreLäs mer om Forskningsseminariet härts uppdrag är att skapa nätverk och hitta bra samverkansformer mellan dessa verksamheter för att få bästa genomslag för dessa insatser. Efter en inledande inventeringsperiod planeras det nu för att erbjuda ett antal kompetenshöjande insatser under hösten.

Vi planerar också att tillsammans med berörda parter inom Koncernkontoret göra en större utredning av VGR agerande och insatser under perioden 2015-2016 för att lära och skapa beredskap inför framtiden.

Vi som jobbar på Lärandecentrum migration och hälsa

Några av de viktigaste framgångsfaktorerna för att LMH:s arbete ska få genomslag är att vi har god kännedom och bra relationer med berörda parter inom regionen. Vi ser därför gärna att ni hör av er till oss om ni vill dela med er av er kunskap och ert arbete eller om ni vill veta mer om vad vi gör och hur vi kan arbeta tillsammans.

Läs mer om LMH här

Malena Lau

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Salam Kaskas

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Caroline Oskarsson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:11