Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anvisningar för projektstöd till utvecklingsprojekt inom folkhälsa och social hållbarhet för 2021

Just nu finns ingen möjlighet att söka projektstöd. Information om möjligheter att söka projektstöd för utvecklingsprojekt 2022 kommer när utlysningstiden är beslutad.

Civila samhället kan ansöka om ekonomiskt stöd. Projektet ska utveckla och förstärka förutsättningarna för en jämlik hälsa i Västra Götaland i enlighet med mänskliga rättigheter. Projekten ska ligga i linje med Policy för ekonomiskt stöd till det civila samhället.

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhets prioriterade områden 2021

Kraftsamling för fullföljda studier

Projekten ska bidra till att utveckla främjande och förebyggande insatser för att påverka barn och ungas livsvillkor och förutsättningar i skolan samt deras förutsättningar till utveckling och kognitivt lärande. FN:s konvention om barnets rättigheter är svensk lag och ska vägleda arbetet. Ett barnrättsperspektiv motsvarar konventionens barnsyn och innebär att barnet inte får diskrimineras på någon grund, att barnets bästa ska bedömas och beaktas vid alla åtgärder som rör barn, att barnet har rätt till liv, överlevnad och utveckling och att barnet får möjlighet att säga sin mening och få den respekterad. Det handlar även om att avsätta resurser för barn och unga samt att barn, unga och vuxna har goda kunskaper om barnets rättigheter. 

Främja psykisk hälsa och förebygga suicid

Projekten ska bidra till att utveckla främjande och förebyggande insatser för att minska ofrivillig ensamhet. Projekten kan även riktas för att främja psykisk hälsa och förebygga suicid samt att öka medvetenhet om stigmatisering och diskriminering. Förebyggande arbete för att minska våldsmiljöer och våld i nära relationer är viktigt för att främja psykisk och fysisk hälsa.

Främja goda levnadsvanor

Projekten ska bidra till att främja goda levnadsvanor såsom mat och fysisk aktivitet vilket är grundläggande förutsättningar för en god hälsa för alla individer under hela livet. Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet har även en sjukdomsförebyggande effekt. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) är centralt ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa.

Under samma period finns även möjlighet att söka projektstöd med MR inriktning för områdena: 

 • Öka inkluderingen för tillit och sammanhållning
 • Främja medskapande, delaktighet och inflytande
 • Skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer här

Syftet med projektstöd

 • Projekt ska utveckla, stimulera och pröva folkhälsoarbete med avseende på metoder, utvärdering och spridning. Stöd ges inte till ordinarie verksamhet.
 • Projekt ska vara inriktat på hälsofrämjande eller förebyggande folkhälso- eller sociala hållbarhetsinsatser.
 • Projekt ska ha inriktning på förutsättningar för jämlik hälsa i syfte att minska skillnader i hälsa eller livsvillkor.
 • Projekt ska ha regiongemensamt intresse; antingen projekt som bedrivs i stora delar av Västra Götaland eller projekt som genomförs lokalt men bedöms vara av intresse för andra delar av länet.
 • Projektens inriktning ska ligga i linje med Nationella folkhälsomålet och Västra Götalandsregionens styrande dokument med avseende på folkhälsa och social hållbarhet.

Formella krav på sökande

 • Projektstöd kan sökas av civila samhället; såsom organisationer, föreningar och nätverk med verksamhet inom Västra Götaland.
 • Organisationer och föreningar ska vara uppbyggda och fungera efter demokratiska principer och bedriva stadigvarande verksamhet i Västra Götaland.
 • Aktionsgrupper, nätverk, upprop mm kan söka stöd för utvecklingsprojekt under förutsättning att stödet kanaliseras via organisation som är godkänd av Västra Götalandsregionen.
 • Organisationer och föreningar ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer, organisationsnummer, eget post- eller bankgiro och firmatecknare.

Anvisningar för projektansökningar

 • Civila samhället ska vara projektägare men projektet kan gärna genomföras i samverkan med andra aktörer såsom andra civilsamhällesaktörer, kommuner och/eller andra samhällsaktörer.
 • Projektstöd kan sökas för ett till tre år. Om projektet planeras bedrivas under mer än ett år ska detta anges.
 • Ansökan ska göras via ansökningsblankett för utvecklingsprojekt för folkhälsa och social hållbarhet. Ansökan ska innehålla tydlig och beskrivande projektplan med uppgifter om projektets syfte, målgrupp, tidsplan, beskrivning av planerad uppföljning/utvärdering och hur spridning och eventuell implementering av projektets erfarenheter ska ske. Beskrivning av egeninsats av projektägare ska göras i ansökan. Budget ska anges per verksamhetsår samt den totala budgeten för projektet. Samverkansparter/medfinansiärer ska beskrivas. Projektägare respektive ansvarig projektledare ska alltid anges.
 • Organisationer och föreningar som söker projektstöd ska bifoga senaste årets verksamhetsberättelse och årsbokslut.
 • Slutrapport samt ekonomiskredovisning för projektet ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet sträcker sig över mer än ett verksamhetsår ska skriftlig avrapportering samt ekonomisk redovisning sändas in årligen. Om projektet inte slutförs eller genomförs enligt projektplanen ska ansökan omprövas och Västra Götalandsregionen kan återkräva beviljat stöd.

Gör så här för att söka stöd

Du ansöker om ekonomiskt stöd genom att fylla i ansökningsblanketten nedan direkt i datorn eller genom att skriva ut och fylla i manuellt. Skicka in ansökan via mejl eller postadress.

Har du frågor eller vill diskutera din projektidé kontakta anne.m.svensson@vgregion.se  eller fredrik.carlson@vgregion.se 

Dokument

Ansökningsblankett för projekstöd

Anne Svensson

Kontaktperson
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Postadress: Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Box 1091, 405 23 Göteborg

Fredrik Carlson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-02-19 08:21