Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd

Här finns riktlinjer för ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt inom folkhälsoområdet. Just nu tar beredningen för folkhälsa och social hållbarhet inte emot ansökningar. Mer information om när det är möjligt att söka projektstöd kommer i september 2020.

Riktlinjer för ansökan av projektmedel

Offentliga förvaltningar, organisationer och föreningar kan söka ekonomiskt stöd hos Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet för projekt med syfte att utveckla och förstärka folkhälsoarbetet för att förbättra folkhälsan i Västra Götaland. Beredning för folkhälsa och social hållbarhet ser gärna att projekten sker i samverkan med Västra Götalandsregionen eller andra aktörer samt att projektet medför en hälsovinst för individ och/eller samhälle. Projekten ska stärka den jämlika hälsan i Västra Götaland.

Ansökningar

Under hösten 2019 och våren 2020 kommer inga nya ansökningar att tas emot.  Information om nästa möjlighet att söka projektstöd kommer att publiceras på webbsidan.  Har du frågor om projektstöd kontakta anne.m.svensson@vgregion.se 

Syftet med projektstöd

 • Projekt ska utveckla, stimulera och pröva folkhälsoarbete med avseende på metoder, utvärdering och spridning. Stöd ges inte till ordinarie verksamhet.
 • Projekt ska i första hand vara inriktat på hälsofrämjande eller förebyggande folkhälsoinsatser.
 • Projekt ska ha inriktningen jämlik hälsa avseende kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder. Tillgänglighetsaspekter ska beaktas i projekten.
 • Projekt ska ha regiongemensamt intresse; antingen projekt som bedrivs i stora delar av Västra Götaland eller projekt som genomförs lokalt men bedöms vara av intresse för andra delar av länet.
 • Projektens inriktning ska ligga i linje med Västra Götalandsregionens styrdokument.

Formella krav på sökande

 • Projektstöd kan sökas av offentlig förvaltning, organisation eller förening verksam inom Västra Götaland.
 • Organisationer och föreningar ska vara uppbyggda och fungera efter demokratiska principer och bedriva stadigvarande verksamhet i Västra Götaland.
 • Organisationer och föreningar ska ha godkända stadgar, styrelse och revisorer, organisationsnummer, eget post- eller bankgiro och firmatecknare.

Anvisningar för projektansökningar

 • Om projektet planeras bedrivas under mer än ett år ska detta anges, projektbidrag beviljas för ett år i sänder. Projektstöd kan beviljas under högst tre år.
 • Ansökan ska innehålla tydlig och beskrivande projektplan med uppgifter om projektets syfte, målgrupp, tidsplan, beskrivning av planerad uppföljning/utvärdering och hur spridning och eventuell implementering av projektets erfarenheter ska ske. Budget ska anges per verksamhetsår samt den totala budgeten för projektet. Samverkansparter/medfinansiärer ska beskrivas. Projektägare respektive ansvarig projektledare ska alltid anges.
 • Organisationer och föreningar som söker projektstöd ska bifoga senaste verksamhetsberättelse och årsbokslut.
 • Ekonomi och projektredovisning/uppföljning/utvärdering för beviljade medel ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet sträcker sig över mer än ett verksamhetsår ska skriftlig avrapportering samt ekonomisk redovisning lämnas in till avdelning folkhälsa årligen. Om projektet inte slutförs eller genomförs enligt projektplanen ska ansökan omprövas och Västra Götalandsregionen kan återkräva beviljat stöd.

Ansökningsuppgifter

Ansökan ska innehålla uppgift om:

 • projektägare
 • projektansvarig kontaktperson och dennes telefon- och adressuppgifter
 • samverkan och medfinansiering
 • budget
 • koppling till Västra Götalandsregionens styrdokument
 • uppföljning, utvärdering och spridning
 • hur insatsen ökar den jämlika hälsan
 • plusgiro eller bankgiro
 • organisationsnummer.

Inriktning för projektansökningar

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet riktar projektstöd mot aktuella mål och prioriteringar:

Kraftsamling för fullföljda studier

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet prioriterar ansökningar som bidrar till att utveckla främjande och förebyggande insatser för att påverka barn och ungas förutsättningar i skolan samt deras förutsättningar till utveckling och kognitivt lärande.

Skapa förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet prioriterar ansökningar som bidrar till att utveckla främjande insatser för barn och ungas möjlighet att vara delaktiga i samhället samt att förstå och hantera sin omgivning och att känna framtidstro. Där fritiden är en viktig arena. Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har möjligheter att ge stöd till verksamheter som utvecklar aktiviteter som tar hänsyn till familjers olika socioekonomiska villkor. 

Främja psykisk hälsa

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet prioriterar ansökningar som bidrar till att utveckla främjande och förebyggande insatser för att öka medvetenheten, minska stigmatisering och diskriminering samt att bygga upp stödjande miljöer. Andra viktiga områden är att öka kunskapen om förebyggande arbete är våld i nära relationer och pojkars/mäns våld mot flickor/kvinnor. 

Övriga utvecklingsområden

 • Skapa förutsättningar för ökat arbetsdeltagande
 • Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet
 • Skapa förutsättningar för goda levnadsvanor

Gör så här för att söka stöd

Du ansöker om ekonomiskt stöd genom att fylla i ansökningsblanketten direkt i datorn eller genom att skriva ut och fylla i manuellt. Här finns blanketter och kontaktuppgifter. Skicka in ansökan via mejl eller postadress.

Anne Svensson

Kontaktperson
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Postadress: Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet, Västra Götalandsregionen, Box 1091, 405 23 Göteborg
Senast uppdaterad: 2020-07-01 14:07