Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionalt arbete - Skaraborg

Kraftsamlingsområden:

För ett framgångsrikt arbete med social hållbarhet och folkhälsa är samverkan en viktig grund. En region i samarbete med kommuner har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för social hållbarhet och en god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor och livsmiljö.

Friska barn, fullföljda studier, äldres hälsa och psykisk hälsa är de områden kommunerna och regionen kraftsamlar kring i Skaraborg just nu, i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund. Arbetet sker i nära samarbete med akademin och andra aktörer.

Friska barn i Skaraborg

Friska barn i Skaraborg är ett arbete för att minska och förebygga övervikt och fetma bland barn och unga. Vi vill med arbetet skapa miljöer runt barnen som gör det enkelt att göra hälsosamma val.

Samverkan är viktigt för att nå resultat i arbetet, därför har vi en bred referensgrupp. I den ingår centrala barnhälsovården, Skaraborgs sjukhus, elevhälsan, högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och Skaraborgsenheten avdelning för Social hållbarhet.

Vi har i vårt arbete varit på studiebesök i Seinäjoki, Finland, arrangerat utbildningsdagar, haft samverkansworkshops i sex kommuner samt varit medarrangörer till konferensen ”Sätt Skaraborgs skolor i rörelse”.

Inom ramen för Friska barn-arbetet har en webbutbildning tagits fram som heter "Känsla för mat och prat", för att komma till den klicka HÄR.

Kontaktperson:
Madeléne Engvall, Essunga
Karin Skagelin, Skara

Fysisk aktivitet och rörelse i Skaraborg

Under 2020 har en kartläggning gjorts med syftet att ge en övergripande beskrivande nulägesbild kring en av våra viktigaste levnadsvanor: fysisk aktivitet (målgrupp hela befolkningen), samt att göra en initial framåtsyftande analys över möjligheter för vidare arbete med att främja fysisk aktivitet och rörelse i Skaraborg. Utifrån den sker nu fortsatt arbete, delvis i samverkan med kraftsamlingsområdet Friska barn i Skaraborg samt interna och externa aktörer.

Klicka HÄR för att se en film om kartläggningen

Klicka HÄR för att läsa kartläggningen.

Kontaktpersoner:
Christina von Tell, Hjo
Marina Timm, Tibro

Fullföljda studier genom Trygghet och Studiero

Alla barn har rätt till utbildning. Genom att barn känner sig trygga i skolan och det råder en god studiero skapas förutsättningar för att barn ska klara av skolan och nå sin fulla potential.

Satsningen ”Fullföljda studier genom trygghet och studiero” syftar till att främja fullföljda studier genom att erbjuda skolor och förskolor kompetens- och metodstöd i form av ett fortbildningskoncept som vilar på vetenskaplig grund.

Fortbildningskonceptet bygger bland annat på Hélène Jenvéns (fil dr i pedagogik) forskning och på de framgångsfaktorer Skolverket framhåller som effektiva vid ett främjande, förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande handlingar och mobbning. Det handlar bland annat om att anlägga en hela skolan-ansats, skapa systematik för optimala lärmiljöer, verka för ett gott skolklimat, utbilda personal och göra elever delaktiga. I arbetet ingår i första hand rektorer, pedagogisk personal samt elevhälsopersonal vid förskolor och skolor F-9. För tillfället medverkar Karlsborg, Skara, Lidköping, Skövde, Tidaholm, Töreboda Tibro och Götene samt Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen i satsningen.

Klicka HÄR för att se en film om arbetet.
Klicka HÄR för att läsa senaste delrapporten från arbetet.

Kontaktperson:
Malin Gustafsson, Tidaholm
Gunilla Carlsson, Skövde

Åldrande med livskvalitet

Åldrande med livskvalitet är ett kraftsamlingsområde med fokus på ofrivillig ensamhet bland 65+. Åldersgruppen över 65 år består av 2 miljoner människor och många av dessa upplever ensamhet. Ofrivillig ensamhet är en större riskfaktor än rökning och fetma och kan leda till mänskligt lidande och psykisk ohälsa.

Under år 2021 genomförs workshops i Skaraborgs kommuner. Målet är att hitta metoder för att minska den ofrivilliga ensamheten. Till  kraftsamlingsområdet finns en kortfilm framtagen. För att se filmen, klicka HÄR.

Kontaktperson:
Anna Stadig Pilhagen, Lidköping
Emma Hevelius, Vara

Psykisk hälsa – återhämtningsförmåga (resiliens)

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro meningsfull, att de kan använda sina resurser, vara delaktiga i samhället och uppleva att de har förmåga att hantera livets normala motgångar (WHO). Psykisk hälsa är en av våra stora framtidsfrågor och det är hela samhällets ansvar!

Psykisk hälsa-återhämtningsförmåga är ett arbete för att främja den psykiska hälsan. Syftet med arbetet är att skapa förutsättningar för människor att hantera livets upp- och nedgångar samt utveckla sin förmåga till återhämtning. Föräldrarna är de viktigaste personerna i varje barns liv och påverkar förutsättningarna för barns hälsa.

Samverkan sker inledningsvis tillsammans med mödrahälsovård, central barnhälsovård, psykologenheten inom mödra-barnhälsovården och familjecentralerna i Skaraborg. Genom att stärka föräldrar skapas förutsättningar för trygga och lyhörda föräldrar och därigenom trygga, resilienta barn med bästa möjliga hälsa och utveckling.

Arbetet består av kompetens- och metodstöd i forma av fortbildning som vilar på vetenskaplig grund. Therese Skoog, filosofie doktor och docent i psykologi, Göteborgs universitet finns med i arbetet. Utbildningsdagar har arrangerats för berörda verksamheter. Fördjupningsutbildningar, workshops, handledning och framtagande av metodmaterial planeras.

Läs senaste delrapporten HÄR.

Kontaktperson
Ann Norling Gustafsson, Karlsborg
Pia Gustavsson, Töreboda

Utökade hembesök

Från och med maj 2018 erbjuds alla förstagångsföräldrar i Töreboda kommun och Södra Ryd i Skövde kommun fem hembesök istället för två. Hembesöken sker i samverkan mellan mödravård, barnhälsovård och familjestöd i kommunerna. Detta för att ge en ökad möjlighet till föräldrarna att stärka sin föräldraroll, bygga tillitsfulla relationer och skapa delaktighet hos båda föräldrarna. Föräldrar är experter på sina egna barn. Det är därför i första hand föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i samtalen vid hembesöken.

För att läsa en forskningsartikel om föräldrarnas erfareheter av utökade hembesök, klicka HÄR.

Kontaktpersoner:
Gunilla Carlsson, Skövde
Pia Gustavsson, Töreboda

Samverkan med Folktandvården

Folktandvårdens arbete med småbarnsfamiljer, i syfte att minska mjölktandskaries, är ett föredöme för hälsofrämjande arbete. Ytterligare en arena finns vilken visar sig vara mycket intressant, familjecentralen. Familjecentralen är en arena som, när den fungerar som bäst, är en mötesplats där flera viktiga professioner samverkar för att tillsammans stärka barnfamiljerna.

På denna arena finns redan erfarenhet av att samverka med folktandvården, en samverkan som kan utvecklas och förädlas efter möjlighet, resurser och behov.

Enheten för folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg har varit en del i ett utvecklingsarbete som genomförts på familjecentralen Symfoni i Södra Ryd. Utvecklingsarbetet har skett i samverkan mellan folktandvården (Magnus Fällström klinikchef Södra Ryd och Anita Alm övertandläkare, Odont. Dr. Specialistkliniken för Pedodonti och Sjukhustandvård SKaS), vårdcentralens barnhälsovård (placerad på familjecentralen) och kommunens socialtjänst (ansvariga för den öppna verksamheten).

För att sprida arbetet som sker i Södra Ryd till fler familjecentraler i Skaraborg har en arbetsgrupp bildats som genomför dialogdagar.

För att följa arbetet i Södra Ryd har det genomförts en utvärdering i form av fenomenologisk forskning med intervjuer och fokusgrupper. Temat är samverkansmodellen mellan familjecentral och folktandvård för en jämlik hälsa. För att läsa utvärderingen, klicka HÄR.

Kontaktpersoner:
Malin Gustafsson, Tidaholm
Tove Wold-Bremer, Götene


Senast uppdaterad: 2021-09-09 16:59