Praktik och uppsatsarbeten

Praktik inom Avdelning folkhälsa? Är du studerande och intresserad av praktik inom det regionala folkhälsoarbetet? Kontakta Avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen.

Folkhälsokommittén för folkhälsofrågor ansvarar för strukturellt folkhälsoarbete på regional nivå. Med det menas att påverka och förstärka de strukturer som ligger till grund för en god och jämlik folkhälsoutveckling i Västra Götaland. En stor del av arbetet sker i samverkan med andra folkhälsoaktörer som kommuner, frivilligorganisationer och universitet/högskolor. Samarbetet sker också med aktörer nationellt, i första hand med Statens Folkhälsoinstitut. 

Folkhälsokommittén är en politisk kommitté och dess arbete styrs av politiska mål och inriktningar. Uppdrag och strategiska frågor beslutas årligen i regionfullmäktiges och kommittén för folkhälsofrågors respektive budget.

För att vi kunna avgöra om vi kan erbjuda praktikmöjlighet för dig som student behöver vi veta följande:

  • Vilken utbildning går du och vilken under vilken termin ligger praktiken? 
  • Hur lång tid avser praktiken?
  • Vad är målet för praktiken?
  • Har du egna praktikmål/intresseområden?
  • Avser du att skriva C- eller D-uppsats på basis av praktikuppgiften?

Av praktiska skäl är vi tacksamma för kontakt i god tid. Är intresset för praktikplatser mycket stort prioriterar vi studerande från lärosäten i Västra Götaland. Vi prioriterar också studenter med lång sammanhängande praktikperiod.

Förutom praktik kan vi också bistå med idéer, litteraturtips, kontakter och eventullet uppdrag för uppsatsskrivning.

Folkhälsokommitténs sekretariat finns i Vänersborg, Skövde och i Göteborg. Tillgången till lokaler är begränsad, därför hänvisas praktikanter till skolans lokaler.

Charlotta Sundin Andersson

Regionutvecklare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-26 11:16