Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Omvärld

På den här sidan samlar vi aktuella nyheter, lagförslag, utredningar och beslut som handlar om fullföljda studier.

Göteborgsregionen har en podd om fullföljda studier. Under tre avsnitt får du ta del av forskning, tidiga insatser och konkreta metoder i arbetet med fullföljda studier. Podden vänder sig till dig som skolpersonal och som arbetar med att kartlägga elevers olika behov för att främja fullföljda studier.

Podden om fullföljda studier

Undervisning delvis på distans, högre frånvaro i förskola och grundskola samt risk för utbildningstapp. Det är några av slutsatserna i Skolverkets delredovisning av uppdraget att undersöka pandemins konsekvenser för skolväsendet.

Läs mer från Skolverket här.

Av 1 000 västsvenska fjärdeklassare uppger nästan hälften att de utsatts för sexuella trakasserier av andra i samma åldersgrupp vid minst ett tillfälle under en termin. Det visar en ny studie vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Läs mer om studien här (SVT).

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att föreslå en nationell stödlinje som i huvudsak utgår från myndighetens återrapportering av tidigare regeringsuppdrag om behovet av en nationell stödlinje till bland andra personer med psykisk ohälsa och suicidalitet. Stödlinjen ska erbjuda ett professionellt och anonymt samtalsstöd.

Läs mer om uppdraget här.

Regeringens särskilda utredare Eva Durhan har haft i uppdrag att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har.

Läs mer om förslaget här.

Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att förstärka sina insatser för att säkerställa ett högt deltagande i enlighet med OECD:s riktlinjer i nästa PISA-undersökning som ska genomföras 2022.

Läs mer om uppdraget här.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Strategin ska anlägga ett helhetsperspektiv och möjliggöra en samlad inriktning för arbetet med att förebygga och bekämpa våld mot barn under de kommande tio åren.

Läs mer om utredningen här.

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet.

Läs mer om utredningens förslag här.

Måndag den 26 april, överlämnar Utredningen om mer tid till undervisning sina förslag för att elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar till utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mer om utredningen här.

Regeringen har idag beviljat Stiftelsen Allmänna Barnhusets ansökan om stöd för att planera en undersökning av förekomsten av våld mot barn i Sverige. Stiftelsen beviljas 761 300 kronor.

Läs mer om undersökningen här.

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att göra nödvändiga förberedelser för att fördela upp till 180 miljoner kronor till kommunerna för att skapa sommarjobb. I uppdraget ska Arbetsförmedlingen även informera om möjligheten att kombinera sommarjobb med lovskola.

Läs mer om beslutet här.

Pandemin har påverkat livet för alla barn och unga, men det är först när pandemins konsekvenser synliggörs som rätt insatser kan utformas.

I Myndigheten för delaktighets kartläggningen av pandemins konsekvenser har vi lyssnat på barn och unga med egen erfarenhet och tagit del av deras utmaningar och lösningar.

Läs mer om rapporten här.

Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Sverige. Många elever och studerande har haft distansutbildning, många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. Regeringen föreslår därför stora satsningar inom utbildningsområdet i vårändringsbudgeten för 2021

Läs mer om budgetsatsningen här.

Allt fler barn och unga vuxna söker hjälp för psykiska besvär vilket lett till att förskrivningen av antidepressiva läkemedel ökat flera år i rad. Uttagen är dubbelt så höga bland flickor och unga kvinnor än bland pojkar och unga män, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Läs mer om nyheten här.

Regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger stad. Idag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. Det här vill regeringen ändra på och har därför vidtagit ett flertal åtgärder som alla syftar till ett större genomslag för barns rättigheter.

Läs mer om förslagen här.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, samt att utreda möjligheterna till enklare övergångar mellan gymnasieskola och komvux. Syftet är att förbättra ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare.

Läs mer om utredningen här.

Jämställdhetsminister Märta Stenevi, med ansvar i regeringen för frågor som rör barnets rättigheter, tar emot Barnombudsmannens årsrapport.

Läs mer om rapporten här.

IVO arrangerade den 25 mars ett webbinarium om barns rättigheter inom socialtjänstens handläggning. Över 1 200 deltagare deltog. Nu kan du se en inspelad version av webbinariet.

Läs mer här.

Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att hantera barns och elevers försämrade möjligheter till kunskapsutveckling under covid-19-pandemin. Skolverket får nu i uppdrag att genomföra insatser för att på kort och lång sikt hantera pandemins konsekvenser i skolväsendet.

Läs mer om uppdraget här.

Allt fler elever på nationella program tar examen inom tre år i gymnasieskolan. Det visar Öppna jämförelser för läsåret 2019/20. Samtidigt lämnar mer än var fjärde elev skolan utan examen.

Läs mer om nyheten här.

Allt färre elever tror att de har nytta av det de lär sig i skolan, och många tycker att läsning är slöseri med tid. Samtidigt är de bra på att förstå vad de läser jämfört med elever i andra länder, visar en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. DN har pratat med Frida Stolt och William Eulau som båda medverkar i rapporten.

Läs hela nyheten här. 

Alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning för att öka möjligheterna till arbete eller fortsatta studier. Det är ett viktigt mål för både samhället och individen.

Läs hela nyheten här. 

Riksdagen har nu sagt ja till förslaget om att skolor som vill ska kunna ge betyg från årskurs 4. Lagändringen ska börja gälla 1 april 2021.

Läs mer om lagändringen här. Regeringen har beslutat om förordningsändringar inom Komvux med anledning av lagändringar som har beslutats genom propositionen Komvux för stärkt kompetensförsörjning. Förändrade urvalsregler och en ny högskoleförberedande examen ska förenkla för både studerande och kommuner.

Den 1 juli 2021 ändras prioriteringsregeln för urval till komvux. Lagändringen innebär att prioritetsgrunden minst utbildning ersätts med störst behov.

Läs mer om beslutet här.

Senast uppdaterad: 2022-02-15 13:55