Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Regionstyrelsen godkände den 17/12 2019 Genomförandeplan och rekommendationer 2020 inom Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020.
De beslutade då om följande rekommendationer för genomförande under 2020:

Delområde 1: Samverkan - Främja långsiktig och hållbar samverkan mellan olika samhällsaktörer

  • Pilotarbete för en sammanhållen barn-, elev- och ungdomshälsovård

Delområde 2: Psykisk hälsa - Främja psykisk hälsa och motverka konsekvenser av psykisk ohälsa

  • Säkerställa och utveckla genomförandet av hembesök från BVC
  • Utveckla arbetssätt, rutiner och användning av SIP (Samordnad individuell plan)

Delområde 3: Livsvillkor och levnadsvanor - Minska de negativa effekterna av ogynnsamma livsvillkor och levnadsvanor

  • Säkerställa jämlik användning och spridning av verksamma metoder kring barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier

Delområde 4: Studiemotivation - Stimulera intresset för studier

  • Stärka förutsättningarna för samtliga folkhögskolor genom deltagarstödsteam med psykosocial- och specialpedagogisk profession
  • Språkutveckling och läsning

Delområde 5: Migrationsbakgrund - Skapa förutsättningar för goda skolresultat för ungdomar med migrationsbakgrund

  • Öka kunskap och handlingsförmåga kring hälsosam livsstil och vårdsystemet bland unga

Handlingsplan fullföljda studier är ett gemensamt ansvar för hela Västra Götalandsregionen. Varje styrelse och nämnd äger och finansierar själva det arbete som görs inom ramen för sina respektive uppdrag, både genomförande av redan beslutade aktiviteter och framtida utvecklingsarbete.

Aktuellt Folkhälsa

Här finns information till dig som är projektägare eller samarbetspartners med stöd genom Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet eller beredning för mänsklig rättigheter, med anledning av coronavirusinfektion covid-19.

Hur mår befolkningen i Västra Götaland och hur beskriver invånarna sina levnadsvanor, ekonomiska förutsättningar och cykelvanor? Finns det skillnader i hälsa och livsvillkor som beror på ålder, kön, funktionsnedsättning, födelseland, sexuell läggning eller på var i regionen man bor? Det är exempel på frågor som besvaras i enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”.

Senast uppdaterad: 2020-01-17 16:07