Strategi för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga

Våra barn och unga rör sig för lite! Alla mellan 6 och 17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag (enligt rekommendationer antagna av Svenska läkaresällskapet och Svenska barnläkarföreningen). Aktuell forskning visar att endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna i Sverige kommer upp i den nivån. Hälsan blir också alltmer ojämlik. Otillräcklig fysisk aktivitet och de relaterade folksjukdomarna är vanligare i grupper med lägre utbildning och inkomst. En stillasittande livsstil utgör ett stort folkhälsoproblem och kostar samhället miljarder. Detta vill vi ändra på!

Regionstyrelsen har beslutat att utforma en strategi, för att skapa förutsättningar för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland. Det är en rekommendation inom ramen för Kraftsamling fullföljda studier.

Vad vill vi uppnå med strategin?

Syftet med strategin och det efterföljande arbetet är att:

  • Öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga i Västra Götaland
  • Minska skillnader i aktivitetsnivå mellan olika grupper. (t ex med avseende på kön, ålder och geografi)

Hur ser tidplanen ut?

Arbetet påbörjades i april 2018 och kommer att pågå även under 2019. Projektet innehåller följande huvudsakliga faser:

  1. Nuläge och förutsättningar
  2. Önskad effekt
  3. Målbild VGR
  4. Fokusområden
  5. Handlingsplan

Vem berörs och involveras?

Arbetet leds av avdelning Folkhälsa, i nära samarbete med andra berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen. Strategin ska omfatta såväl Hälso- och sjukvård som Regional utveckling.  Utformningsarbetet präglas av involvering och delaktighet. Det är viktigt att alla berörda verksamheter står bakom den gemensamma målbilden, samt att strategin är förankrad hos de verksamheter som ansvarar för genomförandet av olika aktiviteter/insatser.

Samverkan med andra aktörer i samhället är också en förutsättning för framgång. Som exempel kan nämnas kommuner, ideella sektorn, Västergötlands idrottsförbund samt forskning (Göteborgs Universitet). Fysisk aktivitet är en stor fråga som kräver helhetssyn, där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden.

Vad händer just nu?

Just nu befinner vi i oss i fas ett i projektet, vilket innebär att vi skapar oss en tydlig bild över hur nuläget ser ut. Detta innebär dels en faktabaserad nulägesanalys baserad på forskning kring området, dels en sammanställning kring hur vi som organisation arbetar med frågan idag. En nulägesanalys kommer att vara klar och presenteras i början på oktober.

Under hösten ligger fokus på att, utifrån nulägesanalysen, utforma en gemensam målbild och inriktning för Västra Götalandsregionen. Detta kommer att ske genom återkommande dialoger med berörda aktörer. Vi kommer att arrangera fyra workshops med nyckelpersoner där såväl Hälso- och sjukvården som Regional utveckling medverkar. Workshoparna kommer att arrangeras på fyra olika geografiska platser; Göteborg, Uddevalla, Borås och Skövde. Dessa kommer sedan följas upp med intervjuer och möten.

Projektorganisation

Nedan finns en Powerpoint över projektets organisation och tidplan.
Projektorganisation och övergripande tidplan

Material

Här finns en kort beskrivning av projektet. Ni får gärna använda bilderna. 
Bildspel om projektet

Nyheter

Nyhetsbrev 1 - Strategi för fysisk aktivitet barn och unga 

Vill du veta mer eller har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss!

Lisa Manhof

Projektledare
Telefonnummer

Annika Nilsson Gren

Regionutvecklare Folkhälsa
Telefonnummer