Strategi för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga

Våra barn och unga rör sig för lite! Flickor rör sig mindre än pojkar och rörelsen minskar med åldern. Aktuell forskning visar att endast 44% av pojkarna och 22% av flickorna i Sverige når upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag. . Fysisk aktivitet främjar såväl fysisk som psykisk hälsa och minskar risken för många sjukdomar. Det har också bevisat positiv effekt på minne, koncentration och skolprestation.

Vad händer just nu?

Vi är mitt uppe i en spännande fas i utformningsarbetet!

Under hösten arrangerades en workshop-serie där representanter från berörda verksamheter inom Västra Götalandsregionen deltog. Här inhämtades mycket och viktig input till strategin. Parallellt med detta arrangerades dialogmöten med externa aktörer såsom kommuner, ideella sektorn och Västra Götalands idrottsförbund, mm.

Med detta som grund har en målbild och prioriterade insatsområden tagits fram. Just nu pågår utformning av en handlingsplan, som ska tydliggöra konkreta åtgärder i syfte att främja och öka fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland inom olik arenor. Detta görs tillsammans med berörda verksamheter i VGR.

Här finns sammanställning från workshops.
Här finns en beskrivning över utgångspunkter och målbild.

Tidplanen för den politiska processen är inte fastslagen, varför vi i dagsläget inte kan meddela datum för när handlingsplanen kommer att beslutas.

Den 24 april kommer ett forskarseminarium att äga rum i Göteborg. Temat för detta är Fysisk aktivitet barn och unga. Alla som deltagit på de fyra workshoparna kommer att få en inbjudan. Samtliga föreläsningar kommer att spelas in, för att göras tillgängliga för många.

Varför ska det utformas en strategi för fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet är ingen ny fråga för Västra Götalandsregionen. Många verksamheter arbetar idag med frågan och engagemanget och kunskapen är stor på många håll. En analys av nuläget, visar dock att det saknas samsyn kring mål, prioriteringar och arbetsmetoder. En gemensam kraftsamling ger oss möjlighet att satsa våra resurser på bästa sätt och att faktiskt nyttja den kunskap och erfarenhet som finns inom området. En gemensam strategi och handlingsplan tydliggör vad vi som organisation ska prioritera och göra konkret, i syfte att främja och öka fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland.  

Hur ser det ut idag?

Här presenteras en nulägesrapport, som bildar underlag för det kommande strategiarbetet. Syftet med rapporten är att tydliggöra hur nuläget och förutsättningarna ser ut med avseende på fysisk aktivitet för barn och unga. Den svarar på fyra huvudsakliga frågor:

  • Vad är fysisk aktivitet och varför är det så viktigt för våra barn och unga?

  • Hur pass aktiva är våra barn och unga idag och hur skiljer det sig mellan olika grupper?

  • Vad säger forskningen kring effektiva metoder för att främja fysisk aktivitet hos barn och unga?

  • Vad gör Västra Götalandsregionen idag för att främja fysisk aktivitet för barn och unga och vilka utvecklingsmöjligheter ser vi?

Fysisk aktivitet för barn och unga - En bild av nuläget

Fysisk aktivitet för barn och unga - kortversion

Hur bedrivs arbetet?

Arbetet påbörjade under våren 2018 och kommer att fortsätta under 2019. Utifrån en gemensam bild kring nuläge och förutsättningar, så kommer ett förslag på strategi att arbetas fram. Detta innebär konkret en gemensam målbild för Västra Götalandsregionen, samt tydliga prioriteringar och fokusområden. Med detta som grund så defininiseras sedan konkreta aktiviteter och initiativ. Detta är en långsiktig satsning, och de aktiviteter som drivs kommer kräva en omställning av ordinarie verksamhet.

  1. Nuläge och förutsättningar
  2. Strategi - Målbild och prioriteringar
  3. Handlingsplan
  4. Genomförande och omställning

Vem berörs och involveras?

Arbetet leds av avdelning Folkhälsa, i nära samarbete med andra berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen. Strategin ska omfatta såväl Hälso- och sjukvård som Regional utveckling.  Utformningsarbetet präglas av involvering och delaktighet. Det är viktigt att alla berörda verksamheter står bakom den gemensamma målbilden, samt att strategin är förankrad hos de verksamheter som ansvarar för genomförandet av olika aktiviteter/insatser.

Samverkan med andra aktörer i samhället är också en förutsättning för framgång. Som exempel kan nämnas kommuner, ideella sektorn, Västra Götalands idrottsförbund samt Högskolor/Universitet. Fysisk aktivitet är en stor fråga som kräver helhetssyn, där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden.

Projektorganisation

Strategi för fysisk aktivitet barn och unga är en rekommendation inom Kraftsamling fullföljda studier. Detta betyder att projektets strategiska styrgrupp består av:

Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör
Helena Lundberg Nilsson, Regional utvecklingsdirektör
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Enhetschef Kunskapsstöd ledning
Katti Hoflin, Avdelningschef Kultur
Anders Carlberg, Avdelningschef Forskning och utveckling
Erik Lagersten, Kommunikationschef VGR
Elisabeth Ramberg, Avdelningschef Folkhälsa
Jörgen Hansson, Enhetschef Folkhälsa
Ylva Bryngelsson, processledare Kraftsamling fullföljda studier

Projektgruppen består av:

Lisa Manhof, projektledare
Annika Nilsson Gren, regionutvecklare Folkhälsa
Karin Andersson, verksamhetschef barn och ungdomsverksamheterna Angereds närsjukhus

Material

Här samlar vi material om projektet samt dokument som tas fram inom ramen för projektet:

Sammanfattning av workshops - fysisk aktivitet barn och unga

Bildspel om projektet

Fysisk aktivitet för barn och unga - En bild av nuläget

Nyheter

Nyhetsbrev 1 - Strategi för fysisk aktivitet barn och unga 

Generation Pep - Upp och hoppa Sverige!

Vill du veta mer eller har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss!

Lisa Manhof

Projektledare
Telefonnummer

Annika Nilsson Gren

Regionutvecklare Folkhälsa
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-30 15:02