Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strategi för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga

Våra barn och unga rör sig för lite! Flickor rör sig mindre än pojkar och rörelsen minskar med åldern. Aktuell forskning visar att endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige når upp till rekommendationen om 60 minuters fysisk aktivitet per dag.  Fysisk aktivitet främjar såväl fysisk som psykisk hälsa och minskar risken för många sjukdomar. Att ta fram en strategi för ökad fysisk aktivitet handlar om att kraftsamla för att öka rörelsen hos våra barn och unga.

Därför utformas en strategi för fysisk aktivitet

Genom tidiga insatser för att främja fysisk aktivitet och goda kostvanor kan sjuklighet senare i livet förebyggas. Västra Götalandsregionens pågående omställning av vården riktar fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att skapa ökad hälsa och minska framtida vårdbehov.Genom att öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga så kommer detta att visa sig i förbättrad hälsa och minskat vårdbehov såväl på kort som lång sikt.

Fysisk aktivitet har även bevisad positiv effekt på minne, koncentration och inlärning. Att ta fram en strategi för fysisk aktivitet är därför en av Regionstyrelsens rekommendationer inom ramen för Handlingsplan fullföljda studier 2017-2020, som syftar till att få fler elever i Västra Götaland att gå ut skolan med godkända betyg.

Många verksamheter arbetar redan idag med frågan och engagemanget och kunskapen är stor på många håll. En analys av nuläget visar dock att det saknas samsyn kring mål, prioriteringar och arbetsmetoder. En gemensam kraftsamling ger oss möjlighet att satsa våra resurser på bästa sätt och att faktiskt nyttja den kunskap och erfarenhet som finns inom området. En gemensam strategi och handlingsplan tydliggör vad vi som organisation ska prioritera och göra konkret, i syfte att främja och öka fysisk aktivitet hos barn och unga i Västra Götaland.

Nuläge

Syftet med nulägesrapporten är att tydliggöra hur nuläget och förutsättningarna ser ut med avseende på fysisk aktivitet för barn och unga. Den svarar på fyra huvudsakliga frågor:

  • Vad är fysisk aktivitet och varför är det så viktigt för våra barn och unga?

  • Hur pass aktiva är våra barn och unga idag och hur skiljer det sig mellan olika grupper?

  • Vad säger forskningen kring effektiva metoder för att främja fysisk aktivitet hos barn och unga?

  • Vad gör Västra Götalandsregionen idag för att främja fysisk aktivitet för barn och unga och vilka utvecklingsmöjligheter ser vi?

Fysisk aktivitet för barn och unga - En bild av nuläget

Fysisk aktivitet för barn och unga - kortversion

Hur bedrivs arbetet?

Arbetet påbörjade under våren 2018 och kommer att fortsätta under 2020, för att sedan implementeras. Utifrån en gemensam bild kring nuläge och förutsättningar, så utformas förslag på strategi. Detta innebär i praktiken en gemensam målbild för Västra Götalandsregionen, samt tydliga prioriteringar och fokusområden. Med detta som grund så definieras sedan konkreta åtgärder och ansvar för att nå målbilden. Att öka den fysiska aktiviteten är en långsiktig satsning, och de aktiviteter som drivs kommer kräva en omställning av ordinarie verksamhet.

  1. Nuläge och förutsättningar
  2. Strategi - Målbild och prioriteringar
  3. Handlingsplan med konkreta åtgärder
  4. Genomförande och omställning

Vem berörs och involveras?

Arbetet leds av Koncernkontoret i nära samarbete med  berörda verksamheter i Västra Götalandsregionen. Arbetet involverar såväl hälso- och sjukvård som Regional utveckling och Fastighet.  Utformningsarbetet präglas av involvering och delaktighet. 

Samverkan med andra aktörer i samhället är också en förutsättning för framgång. Som exempel kan nämnas kommuner, ideella sektorn, Västra Götalands idrottsförbund samt Högskolor/Universitet. Fysisk aktivitet är en stor fråga som kräver helhetssyn, där många aktörers gemensamma insatser är det som kan vända trenden.

Aktuellt

Vetenskap & hälsa är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne.

Den 24 april anordnade vi ett forskarseminarium i Göteborg med tema barn och rörelse. Forskare och verksamhetsrepresentanter från bland annat Västra Götalandsregionen, kommuner, Västra Götalands idrottsförbund, ideella sektorn och akademin träffades för att föra dialog kring den fysiska aktivitetens betydelse för barns hälsa och lärande, och hur vi gemensamt kan få barn att röra på sig mer.

Annika Nilsson Gren

Regionutvecklare Folkhälsa
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-01-14 12:50