Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regiongemensam elevhälsodatabas för elevens hälsa i fokus

Idag saknas ett gemensamt system för att följa barns och ungas hälsa i Västra Götaland. Skolorna i länets 49 kommuner samlar information om elevers hälsa, men det sker på olika sätt och informationen lagras lokalt. Därmed finns ingen möjlighet att mäta, analysera och jämföra data om elevers hälsa under skolåren. Av detta skäl startades projektet ”Elevens Hälsa i Fokus”.

Med likartat arbetssätt, gemensamma elevhälsoenkäter och regiongemensam elevhälsodatabas ges möjlighet till fördjupad kunskap om barns och ungas hälsa. Genom att samla in och sammanställa resultat från de elevhälsosamtal som görs i skolorna blir det möjligt att mäta, jämföra och analysera data om elevers hälsa under skolåren.

Digital elevhälsoenkät

Uddevalla blir pilotkommun för digitaliseringen av den regiongemensamma elevhälsoenkäten. Under läsåret 2020/2021 kommer den första digitala versionen enkäten att testas på skolor i Uddevalla kommun. Eleverna i årskurs 4, 8 samt 1a året på gymnasiet kommer att få möjlighet att fylla i elevhälsoenkäten (nedan) digitalt. Enkätsvaren går sedan in elevhälsans journalsystem samt (på aggregerad nivå) i den nybildade elevhälsodatabasen. Efter den digitala pilotens genomförande är det tänkt att digital enkät och elelvhälsodatabasen ska göras tillgänglig för samtliga skolor i Västra Götaland.

Elevhälsoenkäter

Elevhälsoenkät ÅK 1 Gymnasiet

Elevhälsoenkät ÅK 4

Elevhälsoenkät ÅK 8

Denna elevhälsostatik kommer ge förutsättningar för att uppmärksamma behov, fördela resurser och planera insatser vilka kan påverka barns och ungas hälsa i positiv riktning. En överblick över utvecklingen ger också möjlighet att utvärdera olika åtgärder och insatser som genomförts.

Elevens Hälsa i Fokus

Projektet ”Elevens Hälsa i Fokus” utformar ett likartat arbetssätt och en gemensam elevhälsoenkät till stöd för det goda elevhälsosamtalet. Projektet utvecklar också en regiongemensam elevhälsodatabas där hälsoinformation kan lagras från medverkande skolor i västra Götaland.

Med stöd av dessa verktyg blir det möjligt att synliggöra och följa elevers hälsa samt jämföra utvecklingen mellan olika områden. Med ökad kunskap om barns och ungas hälsostatus ges även bättre möjlighet till välgrundade beslut för deras utveckling.

2013 togs de första initiativen om en samlad elevhälsobild och sedan 2016 driver Folkhälsokommittén inom Västra Götalandsregionen och Center för skolutveckling inom Göteborgs Stad projektet ”Elevens Hälsa i Fokus”.

Under 2018 besöker projektet förvaltnings-, skol- och kommunledningar i Västra Götalands 49 kommuner för att berätta om projektet. Inför 2019 finns ett gemensamt arbetssätt, gemensamma elevhälsoenkäter för årskurs 4, 8 och åk 1 på gymnasiet samt en regiongemensam elevhälsodatabas som möjliggör lagring och analys av resultat från elevhälsosamtalen.

Bildspel om Elevens hälsa i fokus

Kontakta oss gärna för mer information.

Charlotta Sundin Andersson

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-11-19 09:48