Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Styrning och ledning – utmaningar för det familjecentrerade arbetssättet i Göteborg

Konventionen om barns rättigheter slår fast att barn har rätt till bästa möjliga hälsa. En del i detta är förebyggande och tidiga insatser för att skapa goda uppväxtvillkor så att barn och unga kan fullfölja sina studier. Här fyller familjecentraler (FC) och det familjecentrerade arbetssättet (FCA) i Göteborg en viktig funktion.

– Familjecentralerna omfattar samtliga aktörer i samhället som kommer i kontakt med invånarna, de fungerar som ett nav i det förebyggande och hälso-främjande arbetet, säger Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB.

Arbetet med familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt i Göteborg har pågått sedan 2013. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN G) och samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg har sedan 2017 slutit avtal för arbetet. Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté har finansierat en utvärdering av arbetet som genomförts med målet att granska och kartlägga processen kring det familjecentrerade arbetssättet. Utvärderingen syftar också till att beskriva framgångsfaktorer och utmaningar för utveckling av arbetssättet i fler delar av Västra Götaland.

Detta visar utvärderingen


Gynnande faktorer för det familjecentrerade arbetssättet (FCA)

Utvärderingen visar att de politiskt beslutade avtalen mellan parterna bidrar till en stabil plattform för det familjecentrerade arbetssättet. Avtalen reglerar bland annat en samfinansierad koordinator/samordnare som verkar processtödjande för arbetssättet i varje stadsdel. Processtödet beskrivs som avgörande för att skapa struktur och hållbarhet över tid samt för att driva det lokala utvecklingsarbetet.

Det familjecentrerade arbetssättet främjar samverkan mellan lokala aktörer som möter barn och familjer i stadsdelarna. Att samverka över professionsgränser bidrar också till att familjen får rätt stöd i ett tidigt skede.

Utmaningar och utveckling för det familjecentrerade arbetssättet (FCA)

Resultatet av utvärderingen visar att närområdessamverkan (NOSAM) inte fungerar som styrgrupp för det familjecentrerade arbetssättet i alla stadsdelar. Utmaningarna handlar bland annat om bristande kunskap om arbetssättet, bristande närvaro vid möten, liksom otydligheter i roller och ansvar inom NOSAM.

Representanter inom NOSAM har inte mandat att representera andra aktörer från samma basverksamhet vilket gör beslutssystemet ineffektivt. Det saknas en tydlig koppling mellan NOSAM barn och unga och familjecentralernas styrgrupper inom alla stadsdelar.

– Om närområdessamverkan fortsättningsvis ska fortsätta fungera som styrgrupp bör kunskap om det familjecentrerade arbetssättet, roller och ansvarsförhållanden förtydligas. Gemensamma indikatorer för systematisk uppföljning av FCA behöver tas fram för att följa arbetet över tid, menar Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB.

Utvärderingen visar dock att det finns ett stort engagemang hos den familjenära personalen, både på och utanför familjecentraler. Detta talar för att det finns förutsättningar för det familjecentrerade arbetssättet att utvecklas positivt och omfattande med rätt stöd och styrning från central nivå.

Läs utvärderingen här

Här kan du läsa utvärderingen - FAMILJECENTRERAT ARBETSSÄTT OCH FAMILJECENTRALER, Utvärdering av FCA och FC i Göteborg

Senast uppdaterad: 2018-06-05 10:59