Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så ska eleverna “Hitta drivet” i skolan

Skolverket belyser att skillnaden mellan flickors och pojkars slutbetyg i grundskolan ökar. Andelen flickor som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar medan pojkarna halkar efter. Kommunerna Orust och Dals-Ed har skillnader som är större än i riket. Projektet ”Hitta drivet” syftar till att höja skolresultaten, särskilt för pojkar, och samtidigt få användbar forskning på området.

Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté delfinansierar projektet ”Hitta drivet” som är inne på sitt andra och avslutande år. “Hitta drivet” syftar till att höja skolresultaten, särskilt för pojkarna, och att säkra att fler elever går ur grundskolan med godkända betyg. Det är en av aktiviteterna inom Västra Götalandsregionens stora satsning “Kraftsamling fullföljda studier”. 

– Att forskarna är delaktiga i skolans arbete för att hitta de lokala förutsättningarna, är en framgångsfaktor. Det gäller att hitta situationer i vardagen som bidrar till ökad studiemotivation, säger Lars Jansson, projektägare för ”Hitta drivet”.

För att öka kunskapen om orsakssambanden och därigenom skapa en metod för utveckling inom området har Orust kommun tillsammans med Dals-Ed etablerat en forskningssamverkan med Högskolan Väst där tre forskare med tvärvetenskaplig inriktning ska undersöka hur pojkar och flickor ser på skolan, sitt lärande och sin framtid. Utifrån denna kunskapsinhämtning vill man hitta framgångsfaktorer att arbeta vidare med för att, i första hand, öka pojkarnas lust till lärande.

Så säger forskarna om projektet

Under 2017 har forskarna från Högskolan Väst besökt skolor och presenterat projektet. De har också genomfört intervjuer och observationer. Syftet med detta är att hitta situationer där möjligheter att stimulera motivation och främja lärande. Projektet ska producera användbart material inom området i form av en vetenskaplig rapport som ska ges ut i en tillgänglig version för att kunskapen ska omsättas inom skolorna i hela Västra Götaland.

– Det är viktigt att vi ser till allas motivation i projektet, både elever och lärare och hela styrkedjan. Det är svåra frågor det här. Utgångspunkten i projektet är betygsskillnader men att fokusera på en genusgrupp gör att målet riskerar att man missar målet, det vill säga ökad måluppfyllelse för alla elever. Här handlar det om att HittaDrivet för alla i skolan både barn och vuxna, att arbeta tillsammans för att öka motivation och delaktighet genom ökad insikt och förståelse för när genus spelar roll och när det är annat som påverkarsäger doktor Maria Spante, forskare vid Högskolan Väst.

Senast uppdaterad: 2018-06-05 10:51