Barn får inte användas som tolkar

Enkät om Barn som tolkar

Arbetar du inom vården och vill vara med och påverka att inte barn ska användas som tolkar ser vi gärna att du svarar på följande enkät. Resultatet kommer Lärandecentrum migration och hälsa att använda sig av för att utveckla metoder och verktyg för att hindra att barn ska användas som tolkar inom VGR och VGR finansierade verksamheter. Enkäten ligger öppen till och med den 18:e november, tack på förhand! Länk till enkäten Barn som tolkar.

Barnens rättigheter

Västra Götalandsregionen vill uppmärksamma barns rättigheter. Därför vill Lärandecentrum migration och hälsa förtydliga att barn inte får används som tolkar i våra verksamheter.  

Barn under 18 år får inte användas för att tolka åt sina föräldrar/närstående/vänner och de får inte heller vara sin egen tolk i en vårdsituation. Tolk ska alltid användas när patient inte förstår eller kan uttrycka sig på svenska språket i den utsträckning som krävs för att kunna ge och tillgodogöra sig information som behövs för en säker och god vård.

Barn under 18 år får inte användas som tolkar då det inte är förenligt med FN:s barnkonvention, bland annat därför att:

  • Barnen får ett ansvar som de inte kan axla
  • Det skapas en maktförskjutning i familjen och föräldrarollen försvagas
  • Barnen får tillgång till känslig information
  • Om barnen missuppfattar vårdpersonalen kan det leda till oanade konsekvenser
  • Barnen uteblir från skolan

Kontakta Tolkförmedling Väst för bokning av telefontolk eller fysisk tolk.
Telefon: 0770-813 000

Regionstyrelsen beslutade 17 oktober 2017 om ett antal rekommendationer inom ramen för Kraftsamling fullföljda studier. En av rekommendationerna är att barn inte får användas som språktolkar i Västra Götalandsregionens verksamheter. DNR RS 2017–04304.

Senast uppdaterad: 2018-10-29 08:54