Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Metoder, verktyg och riktlinjer

Två händer placerar post it lappar på ett papper

Här finns framtagna metoder verktyg och riktlinjer inom området migration och hälsa som LMH vill uppmärksamma och sprida.

Riva hinder- ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom kulturell medvetenhet. 


Ett material som tar upp 14 aktuella och vardagliga ämnen för er som möter patienter och närstående med migrationsbakgrund.  Riva hinder

Information gällande regelverk för asylsökande och tillståndslösa patienter

Asylsökande patienter och patienter som befinner sig i Sverige utan tillstånd har rätt till subventionerad vård enligt lag. Denna sammanfattande information har tagits fram för att underlätta för personal i vården som möter dessa patienter att göra rätt bedömningar och för att säkerställa att alla patienter i Västra Götalandsregionen erhåller den vård de har rätt till. Här kan du läsa mer om vård som inte kan anstå.

Bildstöd

Här finns bildstöd med enkel text på olika språk för information och kommunikation inom olika vårdområden samt tandvård: Bildstöd i vården

Bildstöd- informationsmaterial ang ej barn som tolkar

Informationsmaterial till vårdnadshavare om att VGR inte använder sig av barn som tolkar inom VGR finansierad verksamhet. Bildstöden finns framtagnna på 12 olika språk: Ej barn som tolk

Handbok för receptionister

Här hittar peronal i receptionen information gällande patienter som migrerat till Sverige eller av olika anledningar befinner sig  här tillfälligt. Handboken är framtagen av Lärandecentrum  migration och hälsa: Handbok receptionist

Samtalsmetoden: Förstå mig rätt

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, ta ansvar för sin hälsa och fatta beslut om sin vård är det viktigt att patienten får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den. Kunskapscentrum för jämlik vård har utvecklat en samtalsmetod, Förstå mig rätt, för att minska missförstånd mellan patient och personal. Läs mer här: Förstå mig rätt

Hälsostöd/Hälsoinformatin- kursmaterial Hälsa i Sverige

Här finns ppmaterial för att hålla en hälsoinformationslektion på 2,5 timmar. Här finns även ppmaterialet för att hålla en kurs i hälsostöd med tilläggsverktyg, en kurs á 5 tillfällen. Se här

TRT- metoden Teaching Recovery Techniques

TRT-metoden är ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv Beteende terapi(KBT). TRT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig och katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att hjälpa barn hantera traumatiska minnen och ge dem strategier för att kunna förhålla sig till det som varit, hantera vardagen och må bättre.  Utbildningen i metoden sker i VGR regi: Se här  
Läs mer om forskningen kring TRTmetoden 

RHS13 screening

RHS 13 är ett screeningverktyg för att identifiera psykisk ohälsa bland nyanlända migranter. Verktyget är validerat för personer som är 14 år och äldre. Screeningverktyget finns på olika språk.
Läs här för mer information 
Det pågår även forskning på metoden i Sverige. Bland annat bedriver mittuniversitetet forskning och har släppt ett par forskningsartiklar. Läs mer här 

Rätt till vård och Var skall jag söka vård

Här nedan finns två bildstödsmaterial med information för asylsökande och personer som är i Sverige utan tillstånd. De är framtagna på 12 olika språk. 

Rätt till vård

Var ska jag söka vård

Externa metoder och verktyg 

På hemsidan för Uppdrag psykisk hälsa som bedrivs av SKL finns det samlat olika verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända. Verktygsbanken är framtagen för personal som möter asylsökande och nyanlända, för chefer och verksamhetsansvariga.
Uppdrag psykisk hälsa, SKL

Metodhandbok i att stötta ensamkommande unga, Region Skåne 

Senast uppdaterad: 2020-03-26 15:04